Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Klacht/rechtsvordering in het kader van de gelijke behandeling tussen werknemers en/of gelijke beloning man/vrouw

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2023

Periode van bescherming

Vangt aan de dag van indiening van de klacht of de instelling van de rechtsvordering.

Eindigt:

  • Bij klacht: twaalf maanden na de indiening
  • Bij rechtsvordering: drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Redenen die vreemd zijn aan de klacht of de rechtsvordering.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

In geval van re-integratie: betaling van het gederfde loon en van de patronale en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen

Bij weigering van de re-integratie van de werknemer:

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon of vergoeding gelijk aan de werkelijk geleden schade (door de werknemer te bewijzen) [2]

De werkgever moet bovenvermelde vergoedingen betalen zonder dat de werknemer om re-integratie moet verzoeken:

  • Wanneer de rechtbank de feiten van discriminatie die het voorwerp uitmaken van de klacht bewezen acht
  • Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt, omdat de werkgever een nadelige maatregel getroffen heeft ten aanzien van de werknemer die een klacht wegens discriminatie heeft ingediend
  • Of wanneer de rechtbank het ontslag om dringende reden door de werkgever als ongegrond en discriminatoir beschouwt

Cumul

Geen cumulregels voorzien.

Wettelijke referenties

Gelijk beloning mannen - vrouwen: cao nr. 25 van 15 oktober 1975 (artikel 7)

Gelijke behandeling mannen - vrouwen: wet van 7 mei 1999

Antidiscriminatiewetten: wetten van 10 mei 2007

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming