Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Terugbetaling van kosten

Onkostentabel RSZ-forfaits

De onkostentabel hieronder somt de verschillende kosten op waarvoor de RSZ een forfaitaire raming aanvaardt. U vindt er ook de bedragen en de voorwaarden waaronder de forfaits mogen worden toegepast.

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2024

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Met de auto 0,4265 €/km

Het voertuig mag geen eigendom van de werkgever zijn of door hem gefinancierd worden.

De forfaits zijn all-in: onderhoud, verzekering, brandstof, ...

Met de fiets (al dan niet elektrisch aangedreven) of de speed pedelec 0,35 €/km Voor beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets of de speed pedelec eigendom is van de werknemer.

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Afwezigheid van faciliteiten 10,00 €/dag

Niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten zoals wasplaatsen, refters, toiletten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.

Maaltijd 7,00 €/dag

Niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend).

Het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken.

Maaltijden (andere dan baankosten niet-sedentaire medewerkers)

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Maaltijd

Eerste maaltijd (ontbijt): 0,55 €/dag

Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd): 1,09 €/dag

Derde maaltijd (avondmaal): 0,84 €/dag

 

Verblijfskosten in België

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Verblijfskosten in België 35,00 €/nacht

Als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is.

Dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.

Dienstreizen naar het buitenland

Type kosten Bedragen Voorwaarden

Maximum 30 kalenderdagen

Categorie 1

Voorwaarde: het loon dat de werknemer voor deze dagen ontvangt, moet aan Belgische belastingen onderworpen zijn en moet, zoals eerder gezegd, overeenkomen met een kostenrealiteit.

Opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden:

 • 35% voor het middagmaal
 • 45% voor het avondmaal
Meer dan 30 opeenvolgende kalenderdagen Categorie 2

Internationaal transport

Bedragen Voorwaarden

Verblijfsvergoedingen

+ ARAB vergoeding

+ aanvullende vergoeding

De aanvullende vergoeding mag slechts toegekend worden als de chauffeur verplicht is om zijn dagelijkse of zijn wekelijkse rusttijd in het buitenland te nemen en op voorwaarde dat:

 • De aanvullende vergoeding extra kosten dekt en dus strikt verbonden is aan de rusttijd
 • Het totale bedrag van de vergoeding (verblijfs-, ARAB + aanvulling) niet de forfaitaire bedragen overschrijdt die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking toekent aan zijn ambtenaren voor officiële opdrachten naar het buitenland (categorie 1 - zie lijst)

Opmerking: als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten zij als volgt verminderd worden:

 • 15% voor het ontbijt
 • 35% voor het middagmaal
 • 45% voor het avondmaal
 • 5% voor de kleine uitgaven

Bureaukosten

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Kantoorvergoeding voor werknemers die op maandbasis gemiddeld minstens 1 werkdag per week aan thuiswerk doen

154,74 €/maand

De kantoorvergoeding dekt de kosten voor verwarming, elektriciteit, klein bureau gereedschap, …

Thuiswerk betekent:

 • Werk uitgevoerd in de private lokalen van de werknemer, dat ook op de werkvloer van de werkgever kan wordenuitgevoerd
 • Op normale werkdagen en tijdens normale werkuren

De kantoorvergoeding is een maximumbedrag. Er mag dus ook een kleiner bedrag toegekend worden, maar het is niet verplicht het bedrag te proratiseren bij deeltijdse prestaties.

Huisarbeiders (arbeidsovereenkomst of tewerkgesteld in gelijkaardige voorwaarden) 10% van het brutoloon

Het brutoloon is hier beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties.

Telewerkers 10% van het brutoloon

Het brutoloon is hier beperkt tot het deel dat betrekking heeft het telewerk.

Opgelet! Op 1 juni 2022 werd deze regeling geschrapt. Deze vergoeding kan nu enkel nog verder toegekend worden aan de werknemers die er vóór deze datum reeds van genoten, en voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt.

Internet & PC

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Internetverbinding
(inclusief abonnement)
20 €/maand

De RSZ aanvaardt toekenning van deze bedragen op voorwaarde dat:

 • De werknemer zijn eigen PC en/of internetverbinding gebruikt voor professionele doeleinden wezenlijk en op regelmatige basis (1dag/week, meerdere keren een paar uur/week, één week elke maand, ...)
 • De werkgever komt niet op een andere manier tussen in deze kosten van PC en internet (bv. door een deel van de aankoopprijs van de PC ten laste te nemen)

Opmerkingen:

 • Bij overschrijding van het bedrag wordt het deel dat 20 EUR overschrijdt onderworpen, behalve als de werkgever het volledige bedrag kan verantwoorden
 • Het (de) forfait(s) mag(mogen) niet toegekend worden voor occasioneel gebruik van eigen PC en/of internet.  Als de werkgever die kost wil vergoeden, moet hij de hoogte van de vergoeding die hij toekent kunnen verantwoorden
Aankoop PC
(inclusief randapparatuur en software)

Gereedschap en kledij

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Arbeidsgereedschap 1,25 €/dag De werknemer moet zijn eigen arbeidsgereedschap gebruiken.
Aankoop van werkkledij 2,08 €/dag Het gaat alleen om werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen, ...) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform, ...).
Onderhoud van werkkledij 2,08 €/dag
Onderhoud en slijtage van kledij van de werknemer 1,04 €/dag Betreft kledij (jeans, t-shirts,...) en onderkledij die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden.

Kosten verbonden aan de auto

Type kosten Bedragen Voorwaarden
Garage 50,00 €/maand
 • Als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt
 • Als de werkgever de stalling in een garage vereist voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud ervan. Mag alleen toegekend worden voor zover de verplichting het voertuig veilig te stallen opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet
Parking

15,00 €/maand

 • Als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt
 • Als de werknemer regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen
Car-wash 15,00 €/maand
 • Als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt
 • Als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke staat vereist 

Bron

Alle artikelen over Terugbetaling van kosten