Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Aanvraag van meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

De werkgever mag een werknemer die meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt niet ontslaan, behalve om redenen die geen verband houden met de uitoefening van dit recht.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

  • Gaat in vanaf de aanvraag
  • Loopt af twee maanden na de aanvang van de meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Als de werkgever de aanvraag heeft geweigerd, loopt de bescherming tot twee maanden na die weigering.

Als zich een andere situatie voordoet, zonder dat nieuwe arbeidsvoorwaarden worden ingevoerd, eindigt de ontslagbescherming twee maanden na de gevraagde ingangsdatum.

Deze bescherming geldt ook voor de periode van eventueel uitstel.

Toegelaten redenen

De werkgever mag een werknemer die meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvraagt niet ontslaan, behalve om redenen die geen verband houden met de uitoefening van dit recht.

Bewijslast

Wanneer de werknemer die vindt dat hij werd ontslagen omwille van het feit dat hij meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden heeft aangevraagd, voor een bevoegde rechter feiten aanvoert die doen vermoeden dat hij om dergelijke redenen werd ontslagen, is het aan de werkgever om te bewijzen dat het ontslag berustte op andere gronden, die vreemd zijn aan de uitoefening van het recht om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aan te vragen.

Voorbereidende maatregelen

Elke voorbereidende maatregel die de werkgever treft tijdens de beschermingsperiode die gekoppeld is aan de aanvraag van een meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden wordt gelijkgesteld met een ontslag.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Vergoeding die overeenstemt met minimaal 4 en maximaal 6 maanden loon.

Cumulregels

Geen cumulatie met andere beëindigingsvergoedingen, op enkele uitzonderingen na

De beschermingsvergoedingen tegen nadelige behandeling en ontslag zijn niet cumuleerbaar met enige andere vergoeding die naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever verschuldigd is, inclusief een vergoeding wegens misbruik van ontslag, met uitzondering van:

  • Een opzeggingsvergoeding
  • Een concurrentievergoeding
  • Een uitwinningsvergoeding
  • Of een aanvullende vergoeding die bovenop de sociale uitkeringen wordt betaald

Geen onderlinge cumulatie van de beschermingsvergoedingen

De in het kader van de cao nr. 161 vastgestelde vergoedingen mogen evenmin met elkaar gecumuleerd worden. Er bestaat namelijk eveneens een bijzondere bescherming tegen nadelige behandeling.

Wettelijke referentie

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr.161 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 september 2022
Alle artikelen over Ontslagbescherming