Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Personeelsvertegenwoordigers in de ondernemingsraden (OR) en de comités voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

De periode van bescherming start de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking .

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Start de dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de sociale verkiezingen vaststelt.

Eindigt in principe:

 • Voor de verkozen leden (effectief of plaatsvervangend): op de datum van installatie van de verkozen leden bij de volgende verkiezingen
 • Voor de niet-verkozen kandidaten (eerste kandidatuur): op de datum van de installatie van de verkozen leden bij de volgende verkiezingen
 • Voor de niet-verkozen kandidaten (tweede kandidatuur en volgende kandidaturen): twee jaar na de aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen

Bijzondere gevallen

 1. De tijdens de vorige verkiezingen verkozen kandidaten blijven de bescherming genieten gedurende zes maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de verkiezingsperiode vastgesteld bij koninklijk besluit

  - Wanneer er geen grond meer is om deze organen te vernieuwen omdat het vereiste personeelsbestand niet bereikt wordt
  - Wanneer er geen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden bij gebrek aan de nodige kandidaturen
   
 2. De personeelsafgevaardigden die de leeftijd van 65 jaar [1] bereiken, genieten deze bescherming niet meer (behalve indien het de vaste gewoonte in de onderneming is om de categorie van werknemers, waartoe zij behoren, in dienst te houden).

Toegelaten redenen [2]

Dringende reden voorafgaandelijk toegelaten door de arbeidsrechtbank.

Redenen van economische of technische aard die voorafgaandelijk door het bevoegde paritaire orgaan erkend werden.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

In geval van re-integratie: betaling van het gederfde loon en de werkgevers- en werknemersbijdragen van de sociale zekerheid.

Bij ontstentenis van een aanvraag om re-integratie: forfaitaire vergoeding [3] gelijk aan de bezoldiging voor respectievelijk

 • 2 jaar (minder dan 10 jaar dienst in de onderneming)
 • 3 jaar (van 10 tot minder dan 20 jaar dienst in de onderneming)
 • 4 jaar (20 jaar of meer dienst in de onderneming)

In geval van weigering van de werkgever om de werknemer opnieuw te integreren:

 • De hierboven beoogde vergoeding
 • + de bezoldiging voor de periode die nog overblijft tot het einde van het mandaat van de vertegenwoordigers van het personeel die bij dezelfde verkiezingen aangeduid werden als waarvoor de werknemer zich kandidaat gesteld heeft

Cumul

Beschermingsvergoeding cumuleerbaar met elke andere schadevergoeding wegens materiële of morele schade en met de sluitingsvergoeding.

Aangezien het grootste deel van de rechtsleer van mening is dat deze vergoeding cumuleerbaar is met andere specifieke vergoedingen voor zover zij een andere grondslag hebben en geen wetsbepaling de cumul verbiedt, zou een cumul mogelijk zijn met de beschermingsvergoedingen voorzien in het kader van:

 • Zwangerschap
 • Borstvoedingspauzes

Bescherming niet cumuleerbaar met de compenserende opzegvergoeding (indien het bedrag hiervan evenwel groter zou zijn dan dat van de beschermingsvergoeding kan de werknemer ervoor kiezen om de compenserende opzegvergoeding van zijn werkgever te eisen).

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoedingen voorzien in het kader van een ontslagbescherming wegens [4]:

 • Vakbondsafvaardiging
 • Geboorteverlof (in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder)
 • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
 • Thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorgverlof)
 • Adoptieverlof
 • Deeltijdse tewerkstelling
 • Nieuwe technologieën

Wanneer een werknemer personeelsvertegenwoordiger is in de OR en in het CPBW, kan hij de beschermingsvergoeding geen tweemaal eisen.

Wettelijke referentie

Wet van 19 maart 1991

[1]  Vanaf 1 februari 2025 : 66 jaar en vanaf 1 februari 2030 : 67 jaar  

[2] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[3] Vergoeding onderworpen aan RSZ.

[4] Deze cumulregels zijn bij deze andere beschermingsgronden vastgelegd.

 

Alle artikelen over Ontslagbescherming