Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Borstvoedingspauzes

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Vangt aan op de dag van de aanvraag van de borstvoedingspauze (in principe twee maanden voor de uitoefening van het recht).

Eindigt na een periode van een maand die begint de dag na het verstrijken van de geldigheid van het laatste attest of het laatste medisch getuigschrift.

Toegelaten redenen [1]

Dringende reden.

Reden die vreemd is aan de fysieke toestand als gevolg van de borstvoeding of het afkolven van melk [2].

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)

Forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon [3]

Cumul

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoedingen voorzien in het kader van een ontslagbescherming wegens:

  • Zwangerschap
  • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
  • Thematische verloven (ouderschapsverlof [4], verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorgverlof)

Wettelijke referentie

Cao nr. 80 van 27 november 2001

[1] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[2] De werkgever moet de reden schriftelijk aan de werkneemster meedelen indien zij hiertoe een aanvraag ingediend heeft.

[3] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

[4] Zowel op basis van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 als op basis van de CAO nr. 64.

Alle artikelen over Ontslagbescherming