Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Aanvraag van een flexibele werkregeling

De bescherming tegen ontslag gaat in op de datum van de schriftelijke aanvraag van de werknemer.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

De bescherming tegen ontslag gaat in op de datum van de schriftelijke aanvraag van de werknemer - waarmee de werknemer aantoont dat hij de aanvraag heeft ingediend, zodat u ervan op de hoogte was of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn.

De bescherming loopt af twee maanden na de datum waarop de flexibele werkregeling eindigt of twee maanden na de datum van uw gemotiveerde weigering. Buiten de bovenstaande situaties, eindigt de ontslagbescherming twee maanden na de gevraagde ingangsdatum als er geen flexibele werkregeling werd aangevat.

Deze bescherming geldt ook voor de periode van eventueel uitstel.

Toegelaten redenen

De werkgever mag een werknemer die een flexibele werkregeling aanvraagt niet ontslaan, behalve om redenen die geen verband houden met de uitoefening van dit recht.

Bewijslast

Wanneer de werknemer die vindt dat hij werd ontslagen omwille van het feit dat hij een flexibele werkregeling heeft aangevraagd, voor een bevoegde rechter feiten aanvoert die doen vermoeden dat hij om dergelijke redenen werd ontslagen, is het aan de werkgever om te bewijzen dat het ontslag berustte op andere gronden, die vreemd zijn aan de uitoefening van het recht om een flexibele werkregeling te vragen.

Voorbereidende maatregelen

Elke voorbereidende maatregel die de werkgever treft tijdens de beschermingsperiode die gekoppeld is aan de aanvraag van een flexibele werkregeling wordt gelijkgesteld met een ontslag.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Vergoeding die overeenstemt met minimaal 4 en maximaal 6 maanden loon.

Cumulregels

Geen cumulatie met andere beëindigingsvergoedingen, op enkele uitzonderingen na

De beschermingsvergoedingen tegen nadelige behandeling en ontslag zijn niet cumuleerbaar met enige andere vergoeding die naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever verschuldigd is, inclusief een vergoeding wegens misbruik van ontslag, met uitzondering van:

  • Een opzeggingsvergoeding
  • Een concurrentievergoeding
  • Een uitwinningsvergoeding
  • Of een aanvullende vergoeding die bovenop de sociale uitkeringen wordt betaald

Al dan niet cumulatie met de vergoedingen die verschuldigd zijn in geval van discriminatie

Deze vergoedingen mogen evenmin worden gecumuleerd met dezelfde vergoedingen die verschuldigd zijn in geval van discriminatie op grond van het beschermd criterium gezinsverantwoordelijkheid dat is opgenomen in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Deze vergoeding mag daarentegen wel gecumuleerd worden met de vergoedingen die verschuldigd zijn in geval van discriminatie op grond van de andere beschermde criteria die zijn opgenomen in de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Geen onderlinge cumulatie van de beschermingsvergoedingen

De in het kader van de cao nr. 162 vastgestelde vergoedingen mogen evenmin met elkaar gecumuleerd worden. Er bestaat namelijk eveneens een bijzondere bescherming tegen nadelige behandeling.

Wettelijke referentie

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr.162 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 september 2022
Alle artikelen over Ontslagbescherming