Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Vakbondsafgevaardigde

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Periode van bescherming

Start vanaf de verkiezing (voor de effectief verkozen leden [1]) of zodra de werkgever over de aanduiding geïnformeerd is (voor leden aangeduid door een representatieve organisatie).

Neemt een einde als het mandaat afgelopen is.

Toegelaten redenen [2]

Dringende reden waarvan de syndicale afvaardiging onmiddellijk op de hoogte gebracht wordt.

Reden vreemd aan de vakbondsactiviteit van de betrokkene of aan de uitoefening van zijn mandaat als afgevaardigde, na voorafgaandelijke verwittiging van de syndicale afvaardiging en de syndicale organisatie.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg).

Forfaitaire vergoeding gelijk aan één jaar brutobezoldiging [3].

Cumul

Beschermingsvergoeding niet verschuldigd indien de vakbondsafgevaardigde geniet van de beschermingsvergoeding toegekend aan de (kandidaat-) personeelsafgevaardigde bij de OR of het CPBW.

Beschermingsvergoeding niet cumuleerbaar met de vergoedingen voorzien in het kader van een ontslagbescherming wegens [4]:

  • Loopbaanonderbreking en tijdskrediet
  • Thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en mantelzorgverlof)
  • Adoptieverlof
  • Geboorteverlof (in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder)
  • Deeltijdse tewerkstelling

Wettelijke referenties

CAO nr. 5 van 24 mei 1971

Sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten

[1] Het Hof van Cassatie bevestigt in zijn arrest van 15 mei 2023 dat een plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde dezelfde bescherming geniet tegen ontslag voorzien bij CAO nr.5 wanneer deze een effectief vakbondsafgevaardigde vervangt. Deze bescherming kan evenwel bij sectorale CAO worden uitgebreid.

[2] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[3] Vergoeding onderworpen aan RSZ.

[4] Deze cumulregels zijn bij deze andere beschermingsgronden vastgelegd.

Alle artikelen over Ontslagbescherming