Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Zware ziekte van een naaste

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2023

Periode van bescherming

Vangt aan:

  • De dag van de aanvraag van het verlof voor medische bijstand als er een recht bestaat
  • De dag van het akkoord van de werkgever indien dit vereist is

Eindigt 3 maanden na het einde van de volledige onderbreking of van de vermindering van de prestaties.

Wanneer de schorsing van de arbeidsovereenkomst of de vermindering van de arbeidsprestaties niet is ingegaan (omdat de werknemer bijvoorbeeld zijn aanvraag heeft ingetrokken), wordt bepaald dat de bescherming eindigt één maand na de gevraagde begindatum. Deze termijn van een maand begint op de kalenderdag die volgt op de gevraagde begindatum en wordt berekend van de zoveelste tot daags vóór de zoveelste.

Toegelaten redenen

Redenen die niets te maken hebben met de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties.

Bewijslast en motivering

De bewijslast van de toegelaten ontslagredenen berust bij de werkgever. Op verzoek van de werknemer deelt de werkgever ze schriftelijk mee.

Voorbereidende maatregelen voor een ontslag

Sinds 10 november 2022 wordt een ontslag dat gegeven wordt na de periode van ontslagbescherming, maar dat tijdens deze periode werd voorbereid, officieel gelijkgesteld met een ontslag dat tijdens de periode van bescherming gegeven werd. Het nemen van de beslissing tot ontslag wordt beschouwd als een voorbereidende handeling.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

  • Compenserende opzegvergoeding (in het geval van een niet-gepresteerde opzeg)
  • Forfaitaire vergoeding gelijk aan 6 maanden brutoloon [1]

Bij een vermindering van de arbeidsprestaties in het kader van het verlof voor zware ziekte van een naaste worden deze vergoedingen berekend op het niet-verminderde loon van de werknemer, d.w.z. alsof hij zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.

Cumul

Deze vergoeding kan niet worden gecumuleerd met de andere vergoedingen waarin is voorzien in het kader van een bijzondere bescherming tegen ontslag.

Wettelijke referenties

Wet van 22 januari 1985 (artikel 101)

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998

Artikel 39, § 2/1 van de wet van 3 juli 1978

[1] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming