Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming 

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (mobbing)

Hierna vindt u de nodige informatie over de beschermingsperiode, de toegelaten redenen voor ontslag, de sanctie in geval van onregelmatige verbreking en de cumulregels.

Laatst bijgewerkt op 11 januari 2023

Periode van bescherming

De bescherming begint te lopen vanaf het moment dat de werkgever op de hoogte is gebracht van de ontslagbescherming [1].  

Een overzichtstabel waarin de verschillende mogelijke situaties weergegeven worden, vindt u hier.

De bescherming tegen ontslag geldt voor onbepaalde duur, maar de bewijslast valt opnieuw ten laste van de werknemer:

  • 12 maanden na het indienen van een verzoek tot formele psychosociale interventie wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag
  • 12 maanden na het afleggen van een getuigenverklaring
  • 3 maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis, indien de werknemer een rechtsvordering heeft ingesteld.Wanneer de werknemer met andere woorden tijdens deze periodes ontslagen wordt, zal de werkgever moeten kunnen bewijzen dat het ontslag niets te maken had met het interventieverzoek of de getuigenverklaring. Wordt de werknemer evenwel na deze periodes ontslagen, dan kan hij nog altijd de ontslagbescherming inroepen, maar dan zal hij wel zelf moeten bewijzen dat het ontslag te maken had met het interventieverzoek of de getuigenverklaring

Toegelaten redenen [2]

Dringende reden.

Reden vreemd aan het verzoek tot formele psychosociale interventie wegens feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

Begunstigden van de bescherming

Een overzicht van wie beschermd is, vindt u hier.

Sanctie in geval van onregelmatige verbreking

In twee gevallen is de werkgever de werknemer een vergoeding verschuldigd:

  • Wanneer de werkgever het verzoek tot re-integratie onder de voorwaarden die bestonden vóór de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de wijziging van de arbeidsvoorwaarden weigert en de rechter heeft geoordeeld dat het ontslag of de door de werkgever getroffen maatregel indruist tegen de ontslagbescherming
  • Wanneer de werknemer zijn re-integratie niet heeft aangevraagd en de rechter heeft geoordeeld dat het ontslag of de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de ontslagbescherming

De vergoeding is, naar keuze van de werknemer, gelijk aan:

  • Hetzij een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden [3]
  • Hetzij aan de werkelijk door de werknemer geleden schade. In dat geval moet de werknemer de omvang van deze schade bewijzen

Cumul

De wet bevat geen enkele bepaling betreffende de cumul.

Wettelijke referentie

Wet van 4 augustus 1996 (artikel 32tredecies)

[1] Arrest van het Hof van Cassatie van 3 maart 2014.  Het arrest heeft nog betrekking op de oude wetgeving inzake mobbing, maar in de nieuwe wetgeving werd niets aan de principes die in het arrest worden aangehaald, gewijzigd.

[2] De bewijslast van de ingeroepen reden hoort de werkgever toe.

[3] Vergoeding niet onderworpen aan RSZ.

Alle artikelen over Ontslagbescherming