Login
Service Contact Lex4You
Login

Disclaimer

Website disclaimer

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door de vzw Groep Securex waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43, btw BE 0419.678.319 RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, fax +32 2 705 28 92 en via e-mail op info@securex.be.

Toepassingsgebied

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties (apps) van Groep Securex vzw en de entiteiten die deel uitmaken van de Securex Groep, behoudens indien voor een bepaalde website of app specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren.

Het hoofdstuk "Sociale media" is enkel van toepassing op de websites die zijn opgenomen in sociale media sites.

Om het even welk gebruik van een website of app, met inbegrip van het louter doornemen van de webpagina’s, impliceert dat je deze disclaimer zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan deze disclaimer worden gewijzigd door loutere publicatie op de website of door kennisgeving in een app.

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Brussel. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke websites, apps of diensten kunnen afwijkende bepalingen bevatten, die in dat geval zullen primeren.

Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die weergegeven worden op de websites of in de apps, gedeponeerde handelsmerken van Groep Securex vzw of van een andere juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming van de Groep Securex. Met uitzondering van de websites vervat in sociale media, werden de domeinnamen van de websites geregistreerd door Rekencentrum Securex.

Groep Securex vzw of een andere juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming van de Groep Securex beschikken bijgevolg over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of de exclusieve licentierechten op deze elementen van intellectuele eigendom.

De websites en de apps als dusdanig, alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en databanken die er eventueel zijn in opgenomen, zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.

Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex behouden zich elk intellectueel eigendomsrecht en sui generis recht voor op de websites en de apps, op het geheel van de elementen die erin zijn opgenomen en op de eventuele databanken.

Naast de eventueel door de wet bepaalde dwingende uitzonderingen, heb je de toelating om de geconsulteerde informatie af te drukken en die louter in het kader van het beheer van je sociaal statuut te gebruiken indien je klant bent van Groep Securex vzw of elke andere juridische entiteit die de economische entiteit gekend onder de benaming van de Groep Securex vormt. Je behoudt het recht de informatie op de websites en de apps te downloaden en te reproduceren voor zover deze manipulaties gebeuren voor louter privaat en persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent is, van de websites en de apps, of van elk element van intellectuele eigendom van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of haar licentieverleners is strikt verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Groep Securex vzw.

Elk verzoek om informatie en/of toestemming dat betrekking heeft op één of meer elementen van intellectuele eigendom van de websites of de apps moet worden gericht aan Groep Securex vzw.

De websites en apps kunnen eveneens elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Op deze elementen is, mutatis mutandis, dezelfde regeling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke bestelling van goederen of diensten en elke aanvraag van informatie of documentatie via de websites of elk gebruik van een app heeft automatisch de volle en algehele instemming met deze disclaimer tot gevolg.

De diensten die worden geleverd door Groep Securex vzw of door elke andere entiteit van de Groep Securex zijn daarnaast onderworpen aan de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan die diensten of aan de overeenkomsten die tussen de opdrachtgevers en Groep Securex vzw of elke andere entiteit van de Groep Securex werden gesloten over de betreffende diensten, die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op deze disclaimer.

Noch de online bestelling van documenten en/of informatie, noch de levering van deze documenten/ informatie impliceert enige overdracht van intellectuele rechten hierop in jouw voordeel. Deze documenten en informatie blijven de uitsluitende  intellectuele eigendom van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of van haar licentieverleners.

Elke overtreding van de rechten, inzonderheid intellectuele eigendomsrechten, van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of haar licentiegevers kan gerechtelijke of andere vervolging door de betreffende entiteiten of door de bevoegde autoriteiten tot gevolg hebben.

Sociale media

Een aantal van de websites zijn opgenomen als onderdeel van websites van derden (sociale media sites zoals Facebook en Twitter). Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden.

Sociale media sites zijn interactieve sites. Groep Securex vzw heeft niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites. Groep Securex vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die derden op de betreffende sites plaatsen.

Disclaimer

De websites en de apps werden met de grootste zorg aangemaakt en Groep Securex vzw doet alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen opdat de informatie die zich erin bevindt actueel en juist zou zijn.

De websites en apps worden uitsluitend ter informatie tot jouw beschikking gesteld en Groep Securex vzw wijst er met aandrang op dat de informatie op de websites of in de apps voor evolutie vatbaar is en raadt je aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie op haar websites en in haar apps steeds te controleren. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een gepersonaliseerde professionele assistentie.

Voor zover de wet het toelaat, zullen Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de websites of de apps en inzonderheid van de informatie die zich erop of erin bevindt.

De online te bestellen documenten zijn standaardmodellen en kunnen dus een aanpassing – door de gebruiker – vereisen aan de wettelijke en/of jurisprudentiële bepalingen die eigen zijn aan het specifieke geval. Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex zal dus aansprakelijk kunnen worden gesteld ten gevolge van de niet-aanpassing van deze documenten aan de behoeften van het specifieke geval. Ze kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit mogelijke vergissingen of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

De online te bestellen documenten/mediamateriaal/studies zijn uitsluitend bedoeld voor professionele klanten. De aangegeven prijzen van de documenten zijn btw exclusief.

De bestelde documenten worden geacht te zijn geleverd zodra de documenten als download beschikbaar zijn. De aankoop van een document omvat een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet in de tijd beperkte licentie om die documenten te gebruiken, te verbeteren, te wijzigen en te vertalen voor de eigen bedrijfsdoeleinden, evenals het recht om er voor de voorgaande doeleinden afgeleide werken van te creëren, doch omvat niet het recht om het betreffende document (al dan niet in gewijzigde vorm) te publiceren, commercialiseren, verkopen, verdelen, verhuren of in sublicentie te verlenen.

In toepassing van artikel XII.10 van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de artikelen XII.7, §1, XII.8 en XII.9 van voormeld wetboek niet van toepassing bij de online bestelling van documenten in een business-to-business context.

Algemeen kunnen Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de documenten die geleverd worden op de websites of via de apps. Ze kunnen immers controle, noch invloed uitoefenen op de manier waarop gebruik gemaakt zal worden van deze documenten en ze wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor het verlies van inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van die documenten. Bijgevolg zal om die reden geen enkele klacht tegen Groep Securex vzw en/of het geheel of een deel van de entiteiten van de Groep Securex in aanmerking genomen kunnen worden.

De websites en de apps bevatten hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en  informatiebronnen  worden  je  ter  informatie  ter  beschikking  gesteld en  impliceren  geen goedkeuring, ondersteuning of aansluiting van Groep Securex vzw bij deze sites en bronnen. Groep Securex vzw controleert deze sites en hun inhoud niet en biedt geen enkele waarborg voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan.

Groep Securex vzw en de entiteiten van de Groep Securex wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op de andere sites of algemeen in gelijk welke andere informatiebron waarnaar de websites of de apps verwijzen, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van die schade.

Privacy

Wie zijn we?

De dienstverlening, websites en apps worden aangeboden door Groep Securex vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43,  btw BE0419.678.319, RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, en via e-mail op het adres info@securex.be.

Verwerkingsdoeleinden

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Groep Securex vzw, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG), naar aanleiding van de uitvoering van een gevraagde of aangeboden dienstverlening, naar aanleiding van een verzoek om informatie, documentatie of contactname of het gebruik van de website of een app. Groep Securex vzw verwerkt de persoonsgegevens die je aan haar diensten en op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

 1. Een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die je bij jouw contactname of bezoeken aan de websites of door het gebruik van een  app doet
 2. Administratieve en organisatorische taken met betrekking tot de dienstverlening, het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve contacten van Groep Securex vzw, dit zowel met betrekking tot klanten als leveranciers. Het doel hierbij is eveneens het verminderen van de administratieve last en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het gegevensbeheer
 3. De kwaliteit van de diensten die gebruikers en klanten worden aangeboden en van de websites en apps optimaliseren
 4. Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen
 5. Je regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Groep Securex vzw of om je te bevragen naar nieuwe of geleverde diensten en producten
 6. Jouw persoonsgegevens meedelen aan alle juridische entiteiten van de economische entiteit die gekend is onder de benaming van de Groep Securex, inzonderheid om hen de mogelijkheid te geven je elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail
 7. De organisatie en uitvoering van een uitgebreid aanbod aan diensten gevraagd door en/of overeengekomen met de betrokkene en/of zijn werkgever

Wat betreft de vier eerste doeleinden beroept Groep Securex vzw zich op haar gerechtvaardigd belang om haar dienstverlening, websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van bezoekers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Wat betreft de vijfde doeleinde beroept Groep Securex vzw zich op

 • Haar gerechtvaardigd belang de bestaande klanten te informeren over de dienstverlening en producten en om deze te contacteren om hen te bevragen over hun verwachtingen en ervaringen met betrekking tot deze producten en dienstverlening
 • Jouw individuele toestemming om je hiervoor te mogen contacteren

Voor de zesde doeleinde verwerkt Groep Securex vzw jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Je hebt het recht jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van jouw toestemming.

Wat betreft de laatste doelstelling, is de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groep Securex afhankelijk van het type dienstverlening en de organiserende juridische entiteit van Groep Securex vzw:

 • De verwerking kan gebaseerd zijn op jouw toestemming en/of inschrijving voor de gevraagde dienstverlening: bv. bij opleidingen, webinars, download white paper…
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contractuele verbintenis met jou of bv. jouw werkgever: bv. in het kader van payroll administratie, verzekeringsovereenkomsten, ondernemingsloket of consultancy activiteiten
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, bv. in het kader van diensten als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving

Jouw rechten

Je kunt kennisnemen van de gegevens die Groep Securex vzw verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. Je kunt je bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de AVG, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. Je kunt ook vragen dat jouw gegevens gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

Je kunt desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn

Groep Securex vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die je ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Groep Securex vzw strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang tot bepaalde diensten kan het vereist zijn dat je je voorafgaandelijk registreert. Je verbindt er je toe exacte en volledige gegevens door te geven aan Groep Securex vzw, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die je van Groep Securex vzw verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door jou geheim te worden gehouden. Indien je vermoedt dat jouw toegangsgegevens misbruikt worden, dien je Groep Securex vzw onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Groep Securex vzw kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Groep Securex vzw te allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Groep Securex vzw kan ook steeds in dat kader jouw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van jouw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Groep Securex vzw kan een beroep doen op andere leveranciers om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze leveranciers, zowel verwerkers als sub-verwerkers moeten eveneens aan alle verplichtingen en regelgevingen voldoen en voldoende beschermingen en waarborgen bieden zodat verwerkingsactiviteiten steeds voldoen aan de verplichtingen inzake de AVG.  

Groep Securex vzw kan jouw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten van de Groep Securex, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten van de Groep Securex, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Groep Securex vzw geeft geen persoonsgegevens door buiten de EER. 

Indien een gegevensoverdracht naar een land buiten de EER toch noodzakelijk mocht zijn, zal Groep Securex vzw passende waarborgen treffen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en ervoor zorgen dat er afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen voor de betrokkenen beschikbaar zijn.

Het kan voorvallen dat we voor het leveren van een beperkt aantal diensten tijdelijk samenwerken met een verwerker of sub-verwerker die persoonsgegevens kan doorzenden naar een land dat geen deel uitmaakt van de EER. In dergelijke gevallen worden steeds de nodige waarborgen voorzien zodat de verwerking steeds conform de AVG gebeurt en dus met een passend beschermingsniveau (door bv. bindende bedrijfsregels en/of standaard contractuele bepalingen met bijhorende maatregelen en/of data transfer impact beoordelingen).

Cookie policy

De vzw Groep Securex hecht groot belang aan het respect voor je privacy en jouw surfcomfort op onze websites en toepassingen. Net daarom gebruiken wij op onze websites en toepassingen, cookies die je privacy vrijwaren.

Wat verstaat men onder cookies?

Cookies zijn kleine bestanden aangemaakt door een webserver, die je raadpleegt en die op de harde schijf van jouw computer opgeslagen worden. Zij laten je toe jouw latere toegangen tot de website of de toepassing waarmee de cookies verbonden zijn, te versnellen en maken een vlottere raadpleging van de website of het gebruik van de toepassing mogelijk.

Cookies hebben over het algemeen een vervaldatum. Zo worden bepaalde cookies geschrapt zodra je jouw browser afsluit (de zgn. “sessie cookies”). Andere cookies blijven langer op jouw computer staan, soms zelfs tot je die manueel verwijdert (de zgn. “permanente cookies”).

Welke types cookies gebruiken wij?

Groep Securex gebruikt vier types van cookies:

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van onze site. Ze onthouden bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur en laten je toe om door de pagina’s van de site te navigeren en toegang te krijgen tot bepaalde beveiligde gebieden van de site. Je kunt deze niet weigeren als je onze site wilt bezoeken. 

Prestatiecookies

Prestatiecookies helpen ons om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze site en de performantie ervan te optimaliseren. Op die manier kunnen wij jou de best mogelijke surfervaring bieden. Deze informatie wordt niet gedeeld met derden. Je kunt die cookies weigeren indien je het wenst.

Doelgroepgerichte cookies

Doelgroepgerichte cookies worden gebruikt om jou informatie en/of advertenties te tonen die voor jou interessant kunnen zijn. Zonder deze cookies mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrieven en in onze e-mails. Deze informatie kan met derden gedeeld worden. Je kunt die cookies weigeren indien je het wenst.

Social media cookies

Deze cookies worden gebruikt om jou informatie en/of advertenties te tonen via de sociale media netwerken. Deze netwerken kunnen je volgen en je internetgedrag gebruiken voor andere doeleinden buiten Securex om. Je kunt die cookies weigeren indien je dit wenst.

Contact

Voor meer informatie over dit beleid op vlak van cookies en de uitoefening van jouw rechten, kan je contact opnemen met Securex op de wijze zoals beschreven in onze Privacy Policy.