Menu
WEBSITE DISCLAIMER

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door de vzw Groep Securex waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43, BTW BE 0419.678.319 RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, fax +32 2 705 28 92 en via e-mail op info@securex.be.

Toepassingsgebied

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties (apps) van Groep Securex vzw en de entiteiten die deel uitmaken van de Securex Groep, behoudens indien voor een bepaalde website of app specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren.

Het hoofdstuk "Sociale media" is enkel van toepassing op de websites die zijn opgenomen in sociale media sites.

Om het even welk gebruik van een website of app, met inbegrip van het louter doornemen van de webpagina’s, impliceert dat u deze disclaimer zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan deze disclaimer worden gewijzigd door loutere publicatie op de website of door kennisgeving in een app.

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Brussel. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke websites, apps of diensten kunnen afwijkende bepalingen bevatten, die in dat geval zullen primeren.

Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die weergegeven worden op de websites of in de apps gedeponeerde handelsmerken van Groep Securex vzw of van een ander juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming de Groep Securex. Met uitzondering van de websites vervat in sociale media, werden de domeinnamen van de websites geregistreerd door Rekencentrum Securex.

Groep Securex vzw of een ander juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming de Groep Securex beschikken bijgevolg over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of de exclusieve licentierechten op deze elementen van intellectuele eigendom.

De websites en de apps als dusdanig, alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en databanken die er eventueel zijn in opgenomen, zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.

Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex behouden zich elk intellectueel eigendomsrecht en sui generis recht voor op de websites en de apps, op het geheel van de elementen die erin zijn opgenomen en op de eventuele databanken.

Naast de eventueel door de wet bepaalde dwingende uitzonderingen, heeft u de toelating om de geconsulteerde informatie af te drukken en die louter in het kader van het beheer van uw sociaal statuut te gebruiken indien u klant bent van Groep Securex vzw of elk andere juridische entiteit die de economische entiteit gekend onder de benaming van de Groep Securex. U behoudt het recht de informatie op de websites en de apps te downloaden en te reproduceren voor zover deze manipulaties gebeuren voor louter privaat en persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de websites en de apps, of van elk element van intellectuele eigendom van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of haar licentieverleners is strikt verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Groep Securex vzw.

Elk verzoek om informatie en/of toestemming dat betrekking heeft op één of meer elementen van intellectuele eigendom van de websites of de apps moet worden gericht aan Groep Securex vzw.

De websites en apps kunnen eveneens elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Op deze elementen is, mutatis mutandis, dezelfde regeling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke bestelling van goederen of diensten en elke aanvraag van informatie of documentatie via de websites of elk gebruik van een app heeft automatisch de volle en algehele instemming met deze disclaimer tot gevolg.

De diensten die worden geleverd door Groep Securex vzw of door elke andere entiteit van de Groep Securex zijn daarnaast onderworpen aan de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan die diensten of aan de overeenkomsten die tussen de opdrachtgevers en Groep Securex vzw of elke andere entiteit van de Groep Securex werden gesloten over de betreffende diensten, die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op deze disclaimer.

Noch de online bestelling van documenten en/of informatie, noch de levering van deze documenten/ informatie impliceert enige overdracht van intellectuele rechten hierop in uw voordeel. Deze documenten en informatie blijven de uitsluitende  intellectuele eigendom van Groep Securex vzw van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming de Groep Securex of van haar licentieverleners.

Elke overtreding van de rechten, inzonderheid intellectuele eigendomsrechten, van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming de Groep Securex of haar licentiegevers kan gerechtelijke of andere vervolging door de betreffende entiteiten of door de bevoegde autoriteiten tot gevolg hebben.

Sociale media

Een aantal van de websites zijn opgenomen als onderdeel van websites van derden (sociale media sites zoals Facebook en Twitter). Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden.

Sociale media sites zijn interactieve sites. Groep Securex vzw heeft niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites. Groep Securex vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die derden op de betreffende sites plaatsen.

Disclaimer

De websites en de apps werden met de grootste zorg aangemaakt en Groep Securex vzw doet alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen opdat de informatie die zich erin bevindt actueel en juist zou zijn.

De websites en apps worden uitsluitend ter informatie te uwer beschikking gesteld en Groep Securex vzw wijst er met aandrang op dat de informatie op de websites of in de apps voor evolutie vatbaar is en raadt u aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie op haar websites en in haar apps steeds te controleren. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een gepersonaliseerde professionele assistentie.

Voor zover de wet het toelaat, zullen Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming Groep Securex in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de websites of de apps en inzonderheid van de informatie die zich erop of erin bevindt.

De online te bestellen documenten zijn standaardmodellen en kunnen dus een aanpassing – door de gebruiker – vereisen aan de wettelijke en/of jurisprudentiële bepalingen die eigen zijn aan het specifieke geval. Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex zal dus aansprakelijk kunnen worden gesteld ten gevolge van de niet-aanpassing van deze documenten aan de behoeften van het specifieke geval. Ze kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit mogelijke vergissingen of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

De online te bestellen documenten/mediamateriaal/studies zijn uitsluitend bedoeld voor professionele klanten. De aangegeven prijzen van de documenten zijn BTW exclusief.

De bestelde documenten worden geacht te zijn geleverd zodra de documenten als download beschikbaar zijn. De aankoop van een document omvat een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet in de tijd beperkte licentie om dat documenten te gebruiken, te verbeteren, te wijzigen en te vertalen voor de eigen bedrijfsdoeleinden, evenals het recht om er voor de voorgaande doeleinden afgeleide werken van te creëren, doch omvat niet het recht om het betreffende document (al dan niet in gewijzigde vorm) te publiceren, commercialiseren, verkopen, verdelen, verhuren of in sublicentie te verlenen.

In toepassing artikel XII.10 van het Wetboek Economisch Recht, zijn de artikelen XII.7, §1, XII.8 en XII.9 van voormeld wetboek niet van toepassing bij de online bestelling van documenten in een business-to-business context.

Algemeen kunnen Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de documenten die geleverd worden op de websites of via de apps. Ze kunnen immers controle, noch invloed uitoefenen op de manier waarop gebruik gemaakt zal worden van deze documenten en ze wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor het verlies van inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van die documenten. Bijgevolg zal om die reden geen enkele klacht tegen Groep Securex vzw en/of het geheel of een deel van de entiteiten van de Groep Securex in aanmerking genomen kunnen worden.
 

De websites en de apps bevatten hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en  informatiebronnen  worden  u  ter  informatie  ter  beschikking  gesteld en  impliceren  geen goedkeuring, ondersteuning of aansluiting van Groep Securex vzw bij deze sites en bronnen. Groep Securex vzw controleert deze sites en hun inhoud niet en biedt geen enkele waarborg voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan.

Groep Securex vzw en de entiteiten van de Groep Securex wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op de andere sites of algemeen in elke gelijk welke andere informatiebron waarnaar de websites of de apps verwijzen, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van die schade.

PRIVACY
Wie zijn we?

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door Groep Securex vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43,  BTW BE0419.678.319, RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, fax +32 2 705 28 92 en via e-mail op het adres info@securex.be.

Verwerkingsdoeleinden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Groep Securex vzw, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG), naar aanleiding van het gebruik van een app of naar aanleiding van een verzoek om informatie of een bestelling van documenten. Groep Securex vzw verwerkt de persoonsgegevens die u op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

 1. Een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die u bij uw bezoeken aan de websites of door het gebruik van de app doet
 2. Zowel het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve contacten van Groep Securex vzw als haar klantenadministratie optimaliseren
 3. De kwaliteit van de diensten die de internetgebruikers worden aangeboden en van de websites en apps optimaliseren
 4. Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen
 5. U regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Groep Securex vzw
 6. Uw persoonsgegevens meedelen aan alle juridische entiteiten van de economische entiteit die gekend is onder de benaming Groep Securex, inzonderheid om hen de mogelijkheid te geven u elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail

Wat betreft de vier eerste doeleinden berust Groep Securex vzw zich op haar gerechtvaardigd belang om haar websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van bezoekers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Wat betreft de twee laatste doeleinden verwerkt Groep Securex vzw uw gegevens alleen met uw toestemming. U heeft het recht uw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van uw toestemming.

Uw rechten

U kunt kennisnemen van de gegevens die Groep Securex vzw verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. U kunt zich bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de AVG, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. U kunt ook vragen dat uw gegevens worden gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

U kunt desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn

Groep Securex vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die u ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Groep Securex vzw strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang van bepaalde diensten kan het vereist zijn dat u zich voorafgaandelijk registreert. U verbindt er zich toe om exacte en volledige gegevens door te geven aan Groep Securex vzw, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die u van Groep Securex vzw verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door u geheim te worden gehouden. Indien u vermoedt dat uw toegangsgegevens misbruikt worden, dient u Groep Securex vzw onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Groep Securex vzw kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Groep Securex vzw te allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Groep Securex vzw kan ook steeds in dat kader uw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van uw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Groep Securex vzw kan uw persoonsgegevens openbaar maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten van de Groep Securex, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten van de Groep Securex, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.

COOKIE POLICY

Bij uw bezoek van een website of het gebruik van een app kan het zijn dat Groep Securex vzw cookies op uw toestel plaatst. Cookies zijn kleine bestandjes die door een Webserver die u raadpleegt worden opgemaakt en worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Ze maken het mogelijk om de latere toegang tot de website of de app waaraan de cookies zijn gekoppeld te versnellen en uw bezoeken van die website of het gebruik van de app vlotter te doen verlopen.

De cookies die Groep Securex vzw plaatst zijn zogenaamde first party cookies met het oog op het aanmaken van website statistieken en ook om na te gaan of haar statistiekinstrumenten goed werken.

U geeft Groep Securex vzw uitdrukkelijk de toestemming om de betreffende cookies te plaatsen voor doeleinde van website statistieken. Groep Securex vzw plaatst de volgende cookies/plug-in:

 • AddThis
 • Google Analytics
 • Kentico
 • Hotjar
 • Tag Facebook (alleen op enkele pagina’s)

Groep Securex vzw meldt u dat u altijd de configuratie van uw webbrowser kunt wijzigen om cookies te weigeren. Voor meer informatie hierover kan u de helpfunctie van uw webbrowser raadplegen. Het weigeren van cookies kan een impact hebben op uw gebruik van de websites of de apps.