Login
edpbw

Veiligheid op het werk verzekeren

Vermijd arbeidsongevallen dankzij analyse en preventie

Bijna acht op de tien arbeidsongevallen zijn vermijdbaar. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van de arbeidsongevallen binnen jouw organisatie te analyseren en een actieplan op te stellen om ze te voorkomen. Zo creëer je veiligere arbeidsomstandigheden binnen je bedrijf. Ontdek hieronder hoe je dat - met de hulp van Securex - realiseert.

Bijna acht op de tien arbeidsongevallen zijn vermijdbaar. Daarom is het belangrijk om de oorzaken van de arbeidsongevallen binnen jouw organisatie te analyseren en een actieplan op te stellen om ze te

Zorg voor een veiligheidsbeleid

 • Vermijd dat ongevallen zich herhalen
 • Verlaag de kans op tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid
 • Verhoog de veiligheid en gezondheid van je werknemers met beschermingsmaatregelen
Arbeidsongevallen

Omgaan met arbeidsongevallen

Of we nu willen of niet, arbeidsongevallen behoren tot de risico’s van het professionele leven. Als werkgever ben je daarom wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten en om preventief te proberen ongevallen te voorkomen.
 

Arbeidsongevallen aangeven

Als werkgever moet je een arbeidsongeval binnen de acht kalenderdagen aangeven, te tellen vanaf de dag na het ongeval, bij je arbeidsongevallenverzekeraar. Weet je dat je bij Securex gemakkelijk je aangifte van een arbeidsongeval online kan doen?

Tip: Lees onze FAQ als je nog ander vragen over arbeidsongevallen hebt.

Analyse van arbeidsongevallen

Na een arbeidsongeval schakel je als werkgever het best altijd de preventiedienst in om de oorzaken te analyseren. Het doel van de analyse is om maatregelen te vinden die voorkomen dat het ongeval zich nogmaals voordoet. Als werkgever bepaal je welke preventiemaatregelen je effectief treft.

Opmerking: een arbeidsongeval gebeurt niet alleen op de werkvloer, maar kan ook thuis bij het telewerken gebeuren.
 

Vragen bij een analyse van een arbeidsongeval

Dankzij de analyse van een preventieadviseur krijg je zicht op de beïnvloedende factoren bij het ongeval.
De preventieadviseur gaat hierbij de grondoorzaken van het ongeval identificeren. Voor elk van deze grondoorzaken wordt een preventiemaatregel vooropgesteld, zodat een duurzame preventie van gelijkaardige ongevallen kan worden bekomen.

Actieplan opstellen na een ongeval

De analyse brengt een aantal gerichte preventiemaatregelen met zich mee. Om de implementatie in goede banen te leiden, stel je best een concreet actieplan op. Hierin omschrijf je duidelijk wie wat doet en op welke termijn.

Verzeker je tegen ongevallen
Risicomanagement

Anticipatie op de risico’s

Als je weet dat er jaarlijks duizenden arbeidsongevallen plaatsvinden, besef je dat preventie een must is. In de eerste plaats om het welzijn van je werknemers te garanderen, maar ook om het welzijn (en imago) van je bedrijf in het algemeen te beschermen.

Securex helpt je:

 • Potentiële risico’s op de werkvloer te identificeren,
 • Rapporten op te stellen over je bevindingen en
 • De nodige actiepunten te implementeren.

Zo voer je een doelgerichte risicoanalyse uit

Voor een goede risicoanalyse onderneem je vier stappen

1.  Maak het beheersbaar door je organisatie op te splitsen in behapbare stukken of ‘risicovelden
 • Bijvoorbeeld op basis van de specifieke risico’s die horen bij bepaalde functies, bedrijfslocaties of activiteiten. Denk aan ‘beeldschermwerker’, ‘chauffeur’, logistiek medewerker’, ‘fabriekshal’ of ‘magazijn’.
2.  Voer daarna per risicoveld een risicoanalyse uit:
 • Ga op zoek naar gevaren
 • Maak een inschatting van het risico op ongevallen
3.  Na het ‘lokale’ niveau onderzoek je de risico’s die in de hele organisatie voorkomen
4.  Bepaal in overleg met het management en je EDPBW wat de prioriteiten zijn.
 • Bepaal het budget, maak een tijdlijn en neem alle maatregelen op in je Globaal Preventieplan (GPP) en je Jaaractieplan (JAP)
Securex bewaart alle maatregelen en adviezen (bijvoorbeeld na een bedrijfsbezoek, een onderzoek van een arbeidsongeval, een specifieke risicoanalsye,…) in het Health & Safety Online platform. Hier kan je als klant  zelf ook je eigen acties aan toevoegen. Zo kan je met de tool snel alle gewenste acties opnemen in een overzichtelijk jaaractieplan (JAP) of globaal preventieplan (GPP).
 

Mogelijke risico’s op de werkvloer

Een overzicht van de belangrijkste risico's op de werkvloer:

 • Brand
 • Explosiegevaar
 • Elektrocutie
 • Intern verkeer
 • Blootstelling aan chemische, biologische of fysische agentia

Arbeidshygiëne en toxicologie: voorkom risico’s

Naast vitaliteit en gezondheid is het belangrijk dat je werknemers veilig en in de beste omstandigheden werken. Van toepassing op alle werknemers, maar zeker als jouw bedrijf werkt met gevaarlijke stoffen of in gevaarlijke omstandigheden. Denk aan chemische, biologische of fysische agentia, maar ook aan buitenwerk of gevaarlijke machines.

Steun op Securex bij het creëren van een veilige werkomgeving:

 • Je leert de nodige arbeidshygiëne te verzekeren en gezondheidsrisico's te herkennen, te evalueren en te beheersen
 • Je krijgt advies over collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Je werknemers krijgen training en sensibilisering, bijvoorbeeld rond de juiste werkmethoden

Je rekent op alle vlakken van risicopreventie op onze preventieadviseurs.

Arbeidsmiddelen

Wat zijn arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen omvatten alle machines, gereedschappen en apparaten die je werknemers op de arbeidsplaats gebruiken. Letterlijk elk middel waarmee ze arbeid verrichten.

Aangezien deze arbeidsmiddelen een hele grote impact hebben op de veiligheid en het welzijn van je werknemers, is het belangrijk om:

 • Goed na te gaan of je de juiste middelen aankoopt
 • Veiligheidsinstructies op te stellen
 • De correctheid van het gebruik te analyseren
Securex helpt je als EDPBW:
 •  Arbeidsmiddelen voor aankoop te analyseren
 • Inbedrijfstellingrapporten en veiligheidsinstructies op te stellen
 • De nalevingsanalyse uit te voeren en vast te leggen

Arbeidsmiddelen analyseren voor aankoop

Als werkgever ben je verplicht om enkel arbeidsmiddelen in te zetten die de veiligheid en de gezondheid van je werknemers waarborgen. Denk niet alleen aan het voorkomen van arbeidsongevallen, maar ook aan ergonomische aspecten.

Om de meest geschikte arbeidsmiddelen aan te kopen, zorg je voor een specifieke aankoopprocedure. Je preventieadviseur werkt deze procedure voor je uit, maar het is aan jou om ervoor te zorgen dat iedereen ze effectief volgt.

Veiligheidsinstructies opstellen

Je hebt risico’s eigen aan het gebruik van de arbeidsmiddelen. Bij de analyse van arbeidsongevallen blijkt vaak dat de oorzaak van het ongeval te wijten is aan verkeerd gebruik en/of het ontbreken van duidelijke instructies.

Daarom zorg je er best voor dat werknemers goed weten hoe ze de middelen moeten gebruiken:
 • Voorzie toegankelijke veiligheidsinstructies per arbeidsmiddel
 • Zorg dat de onthaalprocedure voor nieuwe werknemers stilstaat bij deze instructies
 • Herhaal regelmatig de instructies, ook voor ervaren werknemers
Hoe je de instructies vormgeeft, bepaal je zelf. Dat kan via een kaart/fiche, video, uitgebreide handleiding of pictogrammen. Vragen hierover? Contacteer de experten van Securex.

 

Indienststellingsverslag en controle

Na aankoop en ingebruikname is het belangrijk om bij te houden dat:

 • De arbeidsmiddelen effectief voldoende veilig zijn
 • Werknemers de middelen correct gebruiken
Behaviour Based Safety

Behaviour Based Safety

Bedrijven leveren veel inspanningen om hun werknemers te beschermen, maar bereiken op een bepaald moment vaak een plateau, waarbij nieuwe inspanningen vaak minder effect hebben. Ondanks alle goede bedoelingen en een veilige omgeving:
 
 • Doen er zich menselijke fouten voor
 • Laat de bedrijfscultuur sommige vormen van risicogedrag toe
Behaviour Based Safety is een methode die probeert te analyseren waarom personen op een bepaalde manier reageren met als doel dit gedrag te verbeteren. Het probeert het gedrag van werknemers te begrijpen in de context van de bedrijfscultuur en zo een stap verder te gaan dan de ‘gewone’ vormen van preventie zoals technische preventiemaatregelen en schriftelijke procedures.

Het resultaat is een breed gamma van mogelijke tussenkomsten, vaak toegepast in de vorm van een observatie- en feedbackproces om concrete verbeteringen te realiseren.
 

Behaviour Based Safety toepassen

Hoe pas je het BBS-proces best toe?
 
 • Stel een team samen uit voornamelijk mensen van de werkvloer (productiemedewerkers) en (net) voldoende managementvertegenwoordiging (om in staan voor de implementatie)
 • Train dit team tot experten in behavioural safety en bepaal een werkwijze
  • Laat het in overleg met afdelingen werkpunten selecteren, checklists uitwerken voor structurele observaties en situaties meevolgen
 • Giet dit alles in een proces: analyse van de data, feedback en opvolging
Verhoog de veiligheid en het welzijn van je werknemers. Voorkom arbeidsongevallen door een goede preventie! Werk preventief
Dit zou je ook kunnen interesseren:
Basisopleiding EHBO

Leer EHBO toepassen op cruciale momenten, zoals wanneer een collega plots onwel wordt of een klant lelijk valt. Via de basisopleiding bedrijfshulpverlener leer je hoe je hulp biedt tijdens de eerste minuten waar je in sommige gevallen levens mee kan redden.

Meer info
Basisopleiding preventieadviseur

Deze opleiding voorziet toekomstige preventieadviseurs in de nodige basiskennis om een daadkrachtig preventiebeleid op te zetten. Je leert de wetgeving ‘welzijn op het werk’  en de verschillende domeinen, zoals veiligheid, ergonomie, gezondheid, hygiëne en psychosociale aspecten kennen. Bij ieder onderdeel maak je ook de vertaling van theorie naar praktisch toepasbare maatregelen.

Meer info
Health & SafetyTV

Via Health & SafetyTV heb je toegang tot professionele opleidingsvideo’s over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Het vertrekpunt van elke film is een levensechte werksituatie. Uit de industrie of het kantoor, uit de logistieke of de bouwsector. Telkens met specifieke risico’s en hoe daarmee om te gaan.
 

Meer info