Login
Service Contact Lex4You
Login

Privacy Statement

Wie zijn we?

De dienstverlening, websites en apps worden aangeboden door Groep Securex vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43,  btw BE0419.678.319, RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11, en via e-mail op het adres info@securex.be.

Verwerkingsdoeleinden

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Groep Securex vzw, in overeenstemming met de Europese Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna AVG), naar aanleiding van de uitvoering van een gevraagde of aangeboden dienstverlening, naar aanleiding van een verzoek om informatie, documentatie of contactname of het gebruik van de website of een app. Groep Securex vzw verwerkt de persoonsgegevens die je aan haar diensten en op haar websites en apps meedeelt voor de volgende doeleinden:

 1. Een gunstig gevolg kunnen geven aan de verzoeken die je bij jouw contactname of bezoeken aan de websites of door het gebruik van een  app doet
 2. Administratieve en organisatorische taken met betrekking tot de dienstverlening, het beheer van de websites en van de commerciële en administratieve contacten van Groep Securex vzw, dit zowel met betrekking tot klanten als leveranciers. Het doel hierbij is eveneens het verminderen van de administratieve last en het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het gegevensbeheer
 3. De kwaliteit van de diensten die gebruikers en klanten worden aangeboden en van de websites en apps te evalueren en optimaliseren
 4. Marktstudies en bezoekersstatistieken opstellen
 5. Je regelmatig op de hoogte houden, inzonderheid via e-mail, van de activiteiten, nieuwe diensten en producten van Groep Securex vzw of om je te bevragen naar nieuwe of geleverde diensten en producten
 6. Jouw persoonsgegevens meedelen aan alle juridische entiteiten van de economische entiteit die gekend is onder de benaming van de Groep Securex, inzonderheid om hen de mogelijkheid te geven je elke vorm van promotieaanbieding te doen via e-mail
 7. De organisatie en uitvoering van een uitgebreid aanbod aan diensten gevraagd door en/of overeengekomen met de betrokkene en/of zijn werkgever

Wat betreft de vier eerste doeleinden beroept Groep Securex vzw zich op haar gerechtvaardigd belang om haar dienstverlening, websites en apps optimaal te beheren, inzicht te krijgen in de manier waarop haar websites en apps worden gebruikt en op een gepaste en correcte manier te antwoorden op verzoeken van bezoekers van de websites en apps. In de mate dat deze verwerkingen gebeuren aan de hand van cookies, is onze cookie policy van toepassing.

Wat betreft de vijfde doeleinde beroept Groep Securex vzw zich op

 • Haar gerechtvaardigd belang de bestaande klanten te informeren over de dienstverlening en producten en om deze te contacteren om hen te bevragen over hun verwachtingen en ervaringen met betrekking tot deze producten en dienstverlening
 • Jouw individuele toestemming om je hiervoor te mogen contacteren

Voor de zesde doeleinde verwerkt Groep Securex vzw jouw gegevens alleen met jouw toestemming. Je hebt het recht jouw toestemming op elk ogenblik in te trekken zonder dat hierdoor de rechtmatigheid wordt aangetast van de verwerking uitgevoerd vóór de intrekking van jouw toestemming.

Wat betreft de laatste doelstelling, is de verwerking van jouw persoonsgegevens door Groep Securex afhankelijk van het type dienstverlening en de organiserende juridische entiteit van Groep Securex vzw:

 • De verwerking kan gebaseerd zijn op jouw toestemming en/of inschrijving voor de gevraagde dienstverlening: bv. bij opleidingen, webinars, download white paper, …
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contractuele verbintenis met jou of bv. jouw werkgever: bv. in het kader van payroll administratie, verzekeringsovereenkomsten, ondernemingsloket of consultancy activiteiten
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor het vervullen van wettelijke verplichtingen, bv. in het kader van diensten als externe dienst voor preventie en bescherming op het werk of in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving

Groep Securex vzw verwerkt jouw persoonsgegevens als gebruiker van de websites en de applicaties, of als zaakvoerder, zelfstandige of partner of als werkgever, zijn vertegenwoordiger of een werknemer van een aangesloten onderneming. Groep Securex vzw kan jouw persoonsgegevens ook verwerken als contactpersoon van een leverancier, partners, … waar wij een beroep op doen.

Persoonsgegevens kunnen door jou zelf aangeleverd worden, via of door de geleverde dienstverlening of door het gebruik van onze applicaties, en kunnen ook via jouw werkgever, via een partner of via een andere vertegenwoordiger verwerkt worden. Groep Securex vzw kan jouw persoonsgegevens ook verkrijgen via een koppeling met een kruispuntbank van de overheid of via openbare bronnen. 

In functie van de commerciële relatie of het soort dienstverlening kunnen hierbij verschillende soorten gegevens verwerkt worden, waarbij in functie van prospectiedoeleinden eveneens professionele contactgegevens van niet-klanten verwerkt kunnen worden.

Jouw rechten

Je kunt kennisnemen van de gegevens die Groep Securex vzw verwerkt en ze desgevallend laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, dat samen met een kopie van de recto van de identiteitskaart via e-mail wordt verstuurd naar het adres privacy@securex.be of via de post naar Groep Securex, Data Protection Officer, Tervurenlaan 43, 1040 Brussel. Je kunt je bovendien volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de grenzen die worden vastgesteld door de AVG, verzetten tegen de gegevensverwerking of vragen dat die verwerking wordt beperkt. Je kunt ook vragen dat jouw gegevens gewist of overgedragen worden. Meer informatie kan op hetzelfde adres worden verkregen.

Je kunt desgevallend een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bewaartermijn

Groep Securex vzw bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwerkingsdoeleinden en zolang de wet dat vereist.

Vertrouwelijkheid

Om niet-geautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens die je ons meedeelt zoveel als mogelijk te vermijden, neemt Groep Securex vzw strikte veiligheidsprocedures in acht.

Voor de toegang tot bepaalde diensten kan het vereist zijn dat je je voorafgaandelijk registreert. Je verbindt er je toe exacte en volledige gegevens door te geven aan Groep Securex vzw, evenals elke wijziging daarvan mee te delen. De toegangsgegevens die je van Groep Securex vzw verkrijgt, zijn strikt persoonlijk en dienen door jou geheim te worden gehouden. Indien je vermoedt dat jouw toegangsgegevens misbruikt worden, dien je Groep Securex vzw onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Groep Securex vzw kan de nodige maatregelen treffen om een goed beheer van haar websites en haar computersysteem te verzekeren. Hiertoe kan Groep Securex vzw te allen tijde toegang hebben tot alle informatie, mededelingen of andere elementen die op die websites of in dat systeem zijn opgeslagen. Groep Securex vzw kan ook steeds in dat kader jouw toegang tijdelijk of permanent blokkeren, onder andere in geval van (vermoeden van) fraude, misbruik of schending van de vertrouwelijkheid van jouw toegangsgegevens.

Delen van gegevens

Groep Securex vzw kan een beroep doen op andere leveranciers om specifieke verwerkingsactiviteiten uit te voeren. Deze leveranciers, zowel verwerkers als sub-verwerkers moeten eveneens aan alle verplichtingen en regelgevingen voldoen en voldoende beschermingen en waarborgen bieden zodat verwerkingsactiviteiten steeds voldoen aan de verplichtingen inzake de AVG.

Groep Securex vzw kan bepaalde van jouw persoonsgegevens ook delen met een betrokken werkgever of andere opdrachtgever, met tussenpersonen aan wie door jou of jouw werkgever een volmacht werd verleend (bv. een boekhouder) of met een andere partij in uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokken partijen.

Groep Securex vzw kan jouw persoonsgegevens ook openbaar moeten maken aan een derde op verzoek van elke wettelijk geautoriseerde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking vereist is om de wetten en reglementen na te leven, om de rechten of de goederen van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten van de Groep Securex, of de gebruikers van de websites en apps, te beschermen en/of te verdedigen, of, in bijzondere omstandigheden, om de veiligheid van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten van de Groep Securex, haar klanten, en/of de gebruikers van de websites en apps te beschermen.

Doorgifte van gegevens aan derde landen

Groep Securex vzw geeft geen persoonsgegevens door buiten de EER. 

Indien een gegevensoverdracht naar een land buiten de EER toch noodzakelijk mocht zijn, zal Groep Securex vzw passende waarborgen treffen in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en ervoor zorgen dat er afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen voor de betrokkenen beschikbaar zijn.

Het kan voorvallen dat we voor het leveren van een beperkt aantal diensten tijdelijk samenwerken met een verwerker of sub-verwerker die persoonsgegevens kan doorzenden naar een land dat geen deel uitmaakt van de EER. In dergelijke gevallen worden steeds de nodige waarborgen voorzien zodat de verwerking steeds conform de AVG gebeurt en dus met een passend beschermingsniveau (door bv. bindende bedrijfsregels en/of standaard contractuele bepalingen met bijhorende maatregelen en/of data transfer impact beoordelingen).