Login
Service Contact Lex4You
Login

Klantenbescherming

MIFID

Een deel van de principes van de “MiFID” richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive”) die oorspronkelijk tot doel had om de beleggers te beschermen, is voortaan ook toepasselijk op de verzekeringssector. Op die manier krijgen de verzekeringsconsumenten een identieke bescherming.

De zogeheten “MIFID-regels” hebben onder meer tot doel dat de gebruikers betere informatie en bescherming zouden ontvangen in verband met de verzekeringsproducten die zij willen onderschrijven.

Beleid op het vlak van de Belangenconflicten

Krachtens de Twin Peaks II wet is Securex ertoe gehouden alle nodige administratieve maatregelen te treffen met het oog op het identificeren, het voorkomen en het beheren van de Belangenconflicten en het zo goed mogelijk dienen van de belangen van de klanten. Voor meer informatie, zien beneden.

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Wij stellen alles in het werk om u tevreden te stellen. Mocht u vragen of problemen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (claims.insurance@securex.be of per post : Sint-Michielswarande 30, 1040 Brussel). Als u toch een klacht zou hebben ivm onze dienstverlening waarover we het niet eens konden worden, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Meeussquare, 35 te 1000 Brussel, telefoon 02/547.58.71 – fax 02/547.59.75 - info@ombudsman-insurance.bewww.ombudsman-insurance.be.

Segmentatie (voor levensverzekeringen)

Securex hanteert objectieve segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking. Dit betekent concreet dat we rekening houden met een aantal elementen om te beslissen of we u een verzekering kunnen aanbieden en aan welk tarief. Voor meer informatie, zien beneden.

Vergoedingen

Voor de verzekeringsbemiddelingsdiensten, ontvangen onze verzekeringstussenpersonen in principe een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Een aanvullende vergoeding kan bovendien, via een bijkomend percentage dat berekend wordt op de nettopremie, toegekend worden aan sommige tussenpersonen, in functie van specifieke diensten die deze u kunnen bieden in functie van hun specialisatie en in functie van hun kennis van de producten van Securex.

Uw tussenpersoon kan u hieromtrent bijkomende informatie geven. U kan eveneens informatie bekomen door ons te contacteren via onze postadressen of mailadressen hieronder vermeld.

Aanvullende informatie

 • Taal van de communicatie

Elke communicatie met onze verzekerden vindt in het Frans of het Nederlands plaats, dit afhankelijk van de keuze van de verzekerde. Al onze documenten (offertes, verzekeringsvoorstellen, algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden…) zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands.

 • Communicatiemethodes

Wij communiceren met onze verzekerden via diverse kanalen:

 1. Per gewone briefwisseling: Sint-Michielswarande 30, 1040 Brussel (producten Leven) of Verenigde-Natieslaan 1, 9000 Gent (producten niet-Leven)
 2. Per mail: leven@securex.be (producten Leven) of insurance@securex.be (producten niet-Leven)
 3. Per telefoon: zie de oproepnummers van onze diverse klantenbeheerders of via onze kantoren.
 • Erkenningen

De VOV Securex Leven is erkend als verzekeringsonderneming onder het nr. 944 voor het beoefenen van de verzekeringsverrichtingen Leven 1a, 2, 21, 22 en 23 (K.B. van 5.01.1982, B.S. van 23.01.1982). Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd op Tervurenlaan 43, te 1040 Etterbeek.

De Gemeenschappelijke Kas Securex Arbeidsongevallen is erkend als verzekeringsonderneming onder het nr. 519 voor het beoefenen van de verrichtingen voor Arbeidsongevallenverzekeringen 1b (K.B. van 25.01.1905, B.S. van 5.02.1905).

De VOV Securex allerlei Risico’s is erkend als verzekeringsonderneming onder het nr. 805 voor het beoefenen van de verzekeringsverrichtingen Ongevallen (1), Ziekten (2) en Diverse Geldelijke Verliezen (16) (K.B. van 4.07.1979, B.S. van 14.07.1979). Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd op Tervurenlaan 43, te 1040 Etterbeek.

De vzw Sociaal Secretariaat Securex is erkend als verzekeringsagent onder het nummer FSMA 039237 A. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd op Tervurenlaan 43, te 1040 Etterbeek.

De vzw Securex Groep is erkend als verzekeringsagent onder het FSMA nummer 114474 A. Zijn maatschappelijke zetel is gevestigd op Tervurenlaan 43 te 1040 Etterbeek.

De NBB en de FSMA fungeren als de controleoverheden van de verzekeringsondernemingen en de verzekeringstussenpersonen:

FSMA Congresstraat 12 - 14 te 1000 Brussel

https://www.fsma.be/nl

NBB Berlaimontlaan 14 te 1000 Brussel

https://www.nbb.be/nl

Aard en risico van de beleggingsverzekeringen

Tak 21 – Tak 23? Welke zijn de verschillen en de kenmerken van de verzekeringsproducten Leven die onder de ene of de andere tak ressorteren? Om hier meer duidelijke informatie te vernemen, verwijzen wij u naar de officiële informatie verspreid door https://www.wikifin.be, de site uitgegeven door de FSMA, de Autoriteit voor de financiële diensten en markten.

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten

Context

De groep Securex telt in zijn schoot 3 verzekeringsondernemingen:

 • De Gemeenschappelijke Kas Securex Arbeidsongevallen 
 • De Vereniging voor Onderlinge Verzekering Securex Leven
 • De Vereniging voor Onderlinge Verzekering Securex Allerlei Risico’s

Deze ondernemingen zijn allemaal gevestigd in België en verkopen producten die zij zelf hebben ontwikkeld en die onder het Belgische recht ressorteren. Bovendien dienen de verzekeringsondernemingen van de groep Securex (hierna “Securex” genoemd) in hun hoedanigheid van onderlinge verzekeraars, geen externe aandeelhouders te vergoeden.

Krachtens de Belgische wetgeving, die gebaseerd is op de Europese richtlijn met betrekking tot de financiële markten (MIFID), is Securex ertoe gehouden alle nodige maatregelen te treffen om de Belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren en optimaal de belangen van de klanten te behartigen, door op een eerlijke, billijke en professionele wijze te handelen.

Wat moet men onder “Belangenconflicten” verstaan?

Een belangenconflict is een conflict dat opduikt wanneer twee of meer personen of entiteiten tegenstrijdige belangen hebben, die in een potentieel verlies voor de klant zouden kunnen uitmonden.

Een Belangenconflict is een complex begrip. Het kan voorvallen tussen Securex, zijn bestuurders, zijn leidinggevenden, zijn medewerkers enerzijds, en zijn Klanten anderzijds, alsook tussen zijn Klanten onderling.

Identificatie

Securex heeft de potentiële Belangenconflicten in het geheel van zijn activiteiten geïdentificeerd. Het kan hier onder meer om de volgende conflicten gaan:

 • Geschenken of voordelen aanvaarden die van aard kunnen zijn om een werkelijke of schijnbare invloed te hebben op de objectiviteit en de onpartijdigheid van de medewerker
 • Voordelen of bezoldigingen toekennen aan tussenpersonen die van aard kunnen zijn om een werkelijke of schijnbare invloed te hebben op de graad van objectiviteit van de analyse van de behoeften van de klant
 • Aan de klanten, niet-aangepaste producten voorstellen (niet aangepast aan de eisen en behoeften, het profiel van de klant, enz.)
 • Een ongepast gebruik maken van vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op een klant in het kader van een andere klantenrelatie.

Een overzicht van de situaties die zich kunnen voordoen in het kader van de activiteiten is opgenomen in een afzonderlijk document, dat de naam “Register/Lijst van de potentiële Belangenconflicten” draagt.

Genomen preventiemaatregelen

Securex heeft de passende organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om de geïdentificeerde potentiële belangenconflicten te voorkomen en te beheren.

Er werden onder meer volgende maatregelen genomen:

 • Vertrouwelijk karakter van de informatie:

De medewerkers van Securex dienen, krachtens hun arbeidsovereenkomst en een interne deontologische code eigen aan Securex, de vertrouwelijkheid van de informatie na te leven die hen ter beschikking gesteld wordt door Securex of door één van zijn klanten. Zij mogen geen gebruik maken van deze informatie, noch die op ongepaste wijze verspreiden, behalve als deze verspreiding toegestaan is en/of opgelegd door de wet of in geval van akkoord van de klant.

De toegang tot de confidentiële informatie is voorbehouden aan de medewerkers die er werkelijk nood aan hebben in het kader van de uitvoering van hun werk.

 • Bezoldigingen gestort aan of ontvangen van derden:

De bezoldigingen, commissies en niet-geldelijke voordelen gestort aan /gekregen van derden in verband met een geleverde dienst, mogen niet tot belangenconflicten leiden.

 • Geschenken:

Alle medewerkers van Securex moeten zich ervan onthouden geschenken of voordelen te ontvangen die van aard zijn om hun onpartijdigheid of hun integriteit in het gedrang te brengen. De geschenken die aangepast zijn aan de aard en het type relatie en die de uitzondering op de regel uitmaken, moeten bijzonder zeldzaam blijven.

 • Externe activiteiten van de medewerkers:

Elke medewerker kan niet-concurrerende activiteiten uitvoeren, buiten Securex om, in overeenstemming met zijn arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat deze activiteit niet het risico oplevert, in hoofde van de medewerker, om een belangenconflict te veroorzaken of de neutraliteit van zijn functie bij Securex in het gedrang te brengen. Zelfs een schijn van conflict moet permanent vermeden worden.

Betekening van de Belangenconflicten

Mocht er, ondanks de genomen maatregelen, een gevaar voor aantasting van de belangen van de klant blijven bestaan, dan zal het bestaan van dit potentieel. Belangenconflict ter kennis gebracht worden van de klant opdat deze, met volle kennis van zaken, een beslissing kan nemen.

Segmentatiecriteria levensverzekeringen

Securex hanteert objectieve segmentatiecriteria op het vlak van acceptatie, tarifering en/of de omvang van de dekking. Dit betekent concreet dat we rekening houden met een aantal elementen om te beslissen of we u een verzekering kunnen aanbieden en aan welk tarief.

Voor de individuele levensverzekering is het mogelijk dat we rekening houden met volgende criteria:

 • De leeftijd

De kans op overlijden neemt statistisch gezien toe met de leeftijd. De leeftijd heeft daarom een invloed op de dekking die wij u kunnen aanbieden, evenals op het tarief.

 • De gezondheidstoestand

De gezondheidstoestand kan het risico op voortijdig overlijden verhogen. Daarom sporen wij dit op via een medische vragenlijst en/of medisch onderzoek.

 • Beroep

Wij houden rekening met het feit dat sommige beroepen het risico op overlijden verhogen.

 • Levensstijl

De levensstijl kan een invloed hebben op het overlijdensrisico. Daarom vragen we naar het rookgedrag, hobby’s, sportactiviteiten en reizen zodat we met deze factoren rekening kunnen houden.

 • Het te verzekeren kapitaal

De beheerskosten zijn in verhouding lager voor een hoger kapitaal.

SFCR

Informatie in het kader van de Europese Solvency II richtlijn

De Europese Solvency II richtlijn is bekend vanwege de nieuwe regels met betrekking tot de evaluatie van de solvabiliteit van verzekeringsmaatschappijen. 

Elke verzekeringsmaatschappij die actief is in de Europese Unie moet het SFCR rapport (Solvency and Financial Condition Report) openbaar maken en op haar website beschikbaar maken.

Hier vindt u het SFCR 2023-rapport van Securex (EN) 


Duurzaamheid (SFDR)

Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst beperkt zich er niet toe u de beste verzekeringsproducten, voor uzelf, voor uw onderneming en uw naasten aan te reiken. 

Bij Securex Leven engageren wij ons ertoe een positieve bijdrage te leveren tot de maatschappij en de vraagstukken die ermee verband houden. Wij streven ernaar een duurzame, verantwoordelijke en rechtvaardige maatschappij te promoten, die een levenskwaliteit waarborgt aan het individu en tegelijk bescherming biedt aan de toekomstige generaties.

Wij hebben een beleid op vlak van “maatschappelijk verantwoord ondernemen” (MVO) geïmplementeerd, dat onder meer duidelijke doelstellingen op vlak van duurzaamheid, verantwoordelijkheid en gelijkheid behelst. Onze verantwoordelijkheid voor de toekomst beperkt zich er niet toe u de beste verzekeringsproducten, voor uzelf, voor uw onderneming en uw naasten aan te reiken. 

Duurzame investeringen

Iedere belegging in financiële producten kan een impact hebben, door de keuze van de ondernemingen die hierdoor gefinancierd worden, op het respect voor het milieu alsook op de evolutie van de sociale en mensenrechten wereldwijd. 

De Europese Unie heeft de transparantie op vlak van beleggingen willen verbeteren door, eind 2019, het “Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)” reglement goed te keuren, dat aan de actoren die financiële diensten aanbieden binnen de Europese Unie vraagt om bijkomende informatie te publiceren over de duurzaamheid van hun beleggingsproducten, zowel wat het product zelf betreft als de entiteit die deze producten beheert, verdeelt of commercialiseert. 

Wij geven u hierna een overzicht van de manier waarop Securex Leven de duurzaamheid in haar beleggings- en bezoldigingsbeleid in rekening neemt.

Investeringsbeleid van Securex Leven

a)    Monitoring van de ESG-scores in het beheer van het “Main Fund“

Op het niveau van het beheer van ons “Main Fund” (het betreft hier het geheel aan investeringen gemaakt in het kader van de spaar- en beleggingsproducten en de pensioenproducten van de tak 21), houden wij de ESG (Environment, Social, Governance) scores toegekend door leveranciers-derden (Bloomberg, Label, enz.) op de diverse activa in onze portefeuille in het oog. De impact van het optreden van een ESG risico is heel divers van aard en intensiteit. Vermoedelijk hebben dergelijke risico’s een negatieve impact op de waarde van een activa, of kunnen zelfs tot het volledige verlies ervan leiden. 

Toch even opmerken dat de evaluatie van de risico’s gelinkt aan de duurzaamheid complex is en soms moeilijk te verkrijgen is. Zij kan bovendien onvolledig, voorbijgestreefd of materieel incorrect zijn. Zelfs als de risico’s geïdentificeerd worden, is er geen enkele waarborg dat de gegevens waarop zij gebaseerd zijn, correct ingeschat zijn. Omdat de begrippen “risico op vlak van duurzaamheid” vandaag nog onvoldoende duidelijk zijn, en bij gebrek aan voldoende performante tools op de markt, nemen wij de risico’s op vlak van duurzaamheid, in overeenstemming met de SFDR-reglementering, nog niet in ons beleggingsbeleid op. Dit betekent niet dat wij voormelde risico’s niet als relevant beschouwen, zoals hierboven herinnerd werd. Wij zullen ons beleid op dit vlak nog versterken en de risico’s op vlak van duurzaamheid in ons investeringsbeleid, in de zin van de SFDR-reglementering, blijven integreren, met als doel compliant te zijn vanaf het jaar 2025.

b)    Beleid op vlak van duurzame investering met betrekking tot de beleggingsverzekeringen van de Tak 23

In het kader van de beleggingen in fondsen gelinkt aan de beleggingsproducten van de Tak 23 die wij aanbieden, doen wij een beroep op externe fondsenbeheerders. Zij zijn er ook toe verplicht de SFDR na te leven en volgen minimum hetzelfde beleid als Securex Leven op het vlak van duurzaamheid.  

De lijst met onze externe fondsenbeheerders kan op eenvoudige vraag via mail gericht aan infobranch23@securex.be verkregen worden.

c)    Beleid rond investeringen en duurzaamheidsfactoren

Vandaag stelt de beperkte informatie beschikbaar op reglementair vlak ten opzichte van de te hanteren criteria en de afwezigheid van performante tools op de markt ons niet in staat, in de zin van de SFDR-reglementering, de potentieel negatieve impact van onze investeringsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren te meten. Wij streven er echter altijd naar een ethisch en verantwoordelijk beleid op investeringsgebied te voeren om aan onze klanten een evenwichtig gamma aan beleggingsfondsen aan te bieden. Wij zullen ons beleid op vlak van beleggingen op niveau van de potentiële impact op de duurzaamheidsfactoren kunnen versterken eens er voldoende informatie en performante tools beschikbaar zijn.

Bezoldigingsbeleid van Securex Leven

Op vlak van human resources, waakt Securex Leven over de naleving en het passend ethisch beheer bij haar bezoldigingsbeleid. Bovendien maakt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) integraal deel uit van de strategie van Securex Leven, die ernaar streeft haar beleid op vlak van duurzaamheid in de komende jaren nog te versterken. Securex Leven overweegt onder meer om haar bezoldigingsbeleid aan haar ambities op vlak van duurzaamheid aan te passen om zo een duurzame en verantwoordelijke partner en werkgever, een referentie, te worden. 

In dit kader blijft het belang van onze klanten een centraal aandachtspunt voor ons.