Menu

Vind het antwoord op uw vraag

faqs.SearchBox.Title
Veel gestelde vragen
Top vragen
Wat is de GDPR?
‘GDPR’ staat voor de General Data Protection Regulation (of AVG voor Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands). GDPR is de nieuwe reglementering op het gebied van gegevensbescherming en vervangt de vroegere teksten over dat onderwerp (de Richtlijn 95/46/EG en de Belgische privacywet van 8 december 1992).

GDPR trad in werking op 25 mei 2018. Hoewel de hoofdprincipes van de GDPR dezelfde zijn als die van de vorige wetgevingen, bevat de verordening ook bepaalde nieuwe regels (bijvoorbeeld op het vlak van de rechten die worden toegekend aan personen van wie de gegevens worden verwerkt en van de verplichtingen van ‘data processors’).
Heb ik recht op kinderbijslag voor kinderen van 18 tot 25 jaar?

Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het kalenderjaar waarin uw kind 18 jaar wordt. Onder bepaalde voorwaarden is er recht op kinderbijslag tot 25 jaar: 

 • De jongere moet onderwijs of een opleiding volgen die voldoen aan de voorwaarden en werkt tijdens het schooljaar niet meer dan 240 uren per kwartaal.
 • De jongere is ingeschreven als werkzoekende en werkt niet of beperkt met een uitkering/brutoloon dat onder het grensbedrag (= € 551,89 bruto) ligt. 
Ik word binnenkort mama/papa. Op welke premies heb ik recht?
U geniet als aanstaande ouder heel wat voordelen. Naast de maandelijkse kinderbijslag en de eenmalige betaling van het kraamgeld kunt u in specifieke situaties mogelijk recht hebben op een toeslag. U vindt meer informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toeslag bij de veel gestelde vragen rond toeslagen. Denkt u in aanmerking te komen voor een toeslag, neem dan contact op met uw dossierbeheerder om het onderzoek naar een mogelijke toeslag op te starten.
 
 • Maandelijkse kinderbijslag
Vanaf de maand die volgt op de geboorte van uw zoon of dochter heeft u recht op kinderbijslag. Het bedrag van de gewone kinderbijslag stijgt met de rang van het kind in het gezin. Vanaf het derde kind wordt telkens hetzelfde bedrag uitbetaald. U ontvangt dat bedrag elke maand rond de achtste voor de voorbije maand.
 
 • Eenmalig kraamgeld bij de geboorte (geboortepremie)
Bij een geboorte ontvangt u een eenmalige premie voor elk kind dat recht heeft op kinderbijslag. Voor een eerste geboorte is het bedrag hoger dan voor volgende geboorten. U kunt het bedrag aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap en ontvangt het bedrag ten vroegste twee maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 
Opgelet: er is recht op het hoogste bedrag aan kraamgeld als het kind het eerste kind is van de papa of mama, ook al heeft een van beide ouders al een kind.
 
U vindt meer informatie over het aanvragen van het kraamgeld bij “Wat moet ik weten over kraamgeld?”.
 
 • Adoptiepremie
De adoptiepremie vervangt bij een adoptie het kraamgeld dat ouders ontvangen bij een geboorte. Als u een kind adopteert, kan de adoptiepremie aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie afgerond is. De adoptiepremie bedraagt evenveel als het kraamgeld van een eerste kind.
 
U vindt meer informatie over het aanvragen van de adoptiepremie bij “Wat moet ik weten over de adoptiepremie?”
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik werkloos word?
Als u werkloos bent, geniet u dezelfde rechten als een werknemer. Dat betekent dat u verder kinderbijslag ontvangt. Vanaf de zevende maand werkloosheid kunt u recht hebben op sociale toeslag indien de inkomsten onder de vastgestelde grensbedragen liggen (link naar sociale toeslagen). 
 
De kinderbijslag wordt betaald door het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever. Dat kinderbijslagfonds krijgt automatisch de gegevens van de instelling die uw werkloosheidsuitkering uitbetaalt. Ook als tijdelijk werkloze heeft u recht op de gewone kinderbijslag zoals een werknemer. 
 
Bent u werkloze zonder uitkering (bv. door een sanctie)? Dan kunt u nog recht hebben op gewone kinderbijslag zoals een werknemer. De reden waarom u geen werkloosheidsuitkering ontvangt, is dan een bepalende factor. 
Krijg ik extra kinderbijslag (sociale toeslag) als ik werkloos ben?
Als uw belastbare beroepsinkomsten/uitkeringen de vastgestelde grens niet overschrijden over het volledige jaar, heeft u recht op een sociale toeslag die u vanaf de zevende maand werkloosheid wordt toegekend. Aan de hand van gegevens in het dossier beslist uw klantenbeheerder provisioneel of er een recht is op toeslag of niet. Een provisionele beslissing tot toekenning van de sociale toeslag wordt alleen genomen bij éénoudergezinnen. Elke provisionele beslissing wordt gemotiveerd. Indien u na een provisionele beslissing tot weigering van de sociale toeslag toch meent recht te hebben, kunt u de toeslag aanvragen met een Model S. Hierop dienst u uw bruto inkomsten te noteren. 
 
Let wel: de belastbare beroepsinkomsten/uitkeringen worden altijd achteraf (= twee jaar na data) gecontroleerd aan de hand van de gegevens die wij opvragen bij de belastingen (FOD Financiën). 
Als u na uw werkloosheid weer gaat werken en binnen de zes maanden opnieuw werkloos of ziek wordt, heeft u vanaf de volgende maand weer recht op de sociale toeslag zonder wachttijd van zes maanden. 
Mijn kind is ouder dan 18 jaar en studeert in België. Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag?
De specifieke voorwaarden zijn afhankelijk van het soort onderwijs: 
 • Studenten van het niet-hoger onderwijs behouden hun rechten als ze minimaal 17 uur les volgen per week, inclusief avondles. 
 • Studenten van het hoger onderwijs behouden hun rechten als zij minimaal 27 studiepunten opnemen en ingeschreven zijn vóór 1 december. 
 • Studenten die deeltijds onderwijs volgen, behouden hun rechten als ze maximaal € 551,89 bruto per maand verdienen. 
 • Studenten die hun eindwerk voorbereiden, kunnen nog maximaal één jaar na het einde van de cursus kinderbijslag ontvangen om hun verhandeling voor te bereiden en hun diploma te behalen (zij hebben recht tot en met de maand van indiening verhandeling). 
 • De kinderbijslag wordt behouden tijdens de studie als de student regelmatig de lessen volgt. 
 
Opgelet: een combinatie van hoger onderwijs en niet-hoger onderwijs is tevens mogelijk. 
Als het vereiste aantal studiepunten in het hoger onderwijs niet is bereikt, kunnen deze aangevuld worden met lesuren in het niet-hoger onderwijs. Concreet worden dan de studiepunten omgezet naar lesuren en worden ze samengeteld met de lesuren niet-hoger onderwijs om die te toetsen aan de 17-urennorm. 1 studiepunt stemt overeen met 30 minuten les. 
 
Bijvoorbeeld: een student is ingeschreven voor 20 studiepunten in het hoger onderwijs en volgt 7 lesuren in het niet-hoger onderwijs. We zetten de 20 studiepunten in het hoger onderwijs om naar 10 lesuren. Samengeteld met de 7 lesuren niet-hoger onderwijs komt de student zo toch nog aan het minimum van 17 lesuren per week en blijft het recht op kinderbijslag behouden.

Mijn kind verblijft of studeert in een land van de Europese Economische Ruimte. Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag en/of kraamgeld? 
 

Landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte zijn:
  
Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechische Republiek, Slovakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden en Zwitserland.

In die landen waar de Europese sociale verordeningen van toepassing zijn, heb je recht op Belgische kinderbijslag (gewone kinderbijslag en sociale toeslag). 
Wanneer er ook een recht wordt geopend in een ander land van de Europese Economische Ruimte wordt het hoogste bedrag van de kinderbijslag gewaarborgd. 
Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op kraamgeld en de adoptiepremie onderzocht worden op basis van de Europese Verordeningen.

In Frankrijk en Luxemburg bepalen de bilaterale overeenkomsten dat het kraamgeld betaald wordt door het land waar het gezin woont. 
 
Mijn kind verblijft of studeert in een land dat geen lid is van de EER maar waarmee België een bilateraal akkoord afsloot. Heb ik recht op kinderbijslag of kraamgeld? 
 
Er zijn bilaterale overeenkomsten afgesloten met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro.

In de bilaterale overeenkomsten met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije en Kosovo is kinderbijslag beperkt tot vier kinderen in het gezin.
 
Bij de bilaterale overeenkomsten is er geen recht op kraamgeld en evenmin op de adoptiepremie. 
 
Mijn kind verblijft of studeert buiten de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België geen akkoord afsloot. Kan ik kinderbijslag krijgen?
 
In dat geval gelden volgende voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag voor je kind:
 • Verblijf in een ander land, maximum twee maanden per jaar, in één of meerdere keren 
 • Verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, maximum 120 dagen per jaar 
 • Verblijf in een ander land om gezondheidsredenen, maximum 6 maanden per jaar 
 • Buiten België studeren met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling 
 • Na het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in België een niet-hogere studie buiten de EER volgen (maximum één jaar), of na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs een hogere studie buiten de EER volgen (maximaal één jaar), of zonder in of buiten België een diploma hoger onderwijs verworven te hebben hoger onderwijs volgen in een land buiten de EER.  
Wie ontvangt de kinderbijslag bij exclusief ouderlijk gezag ?
Als één van beide ouders alleen het ouderlijke gezag heeft (exclusief ouderlijk gezag), wordt de kinderbijslag door het kinderbijslagfonds van die ouder betaald aan de ouder bij wie het kind woont. 
Mijn kind is ouder dan 18 en studeert. Welke formulieren heeft het kinderbijslagfonds nodig?
U heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot eind augustus van het jaar waarin uw kind 18 jaar wordt. Na 31 augustus van het jaar waarin een kind 18 jaar wordt, kan een jongere maar recht hebben op kinderbijslag als hij/zij onderwijs of een opleiding volgt of als werkzoekende ingeschreven is. 
 
De nodige formulieren voor uw kinderbijslagfonds zijn afhankelijk van de onderwijsinstelling waar uw kind studeert: 
 
 • Uw kind studeert in een onderwijsinstelling van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap: 
U moet voorlopig niets doen. Normaliter ontvangen wij vóór eind november de nodige gegevens rechtstreeks van de Vlaamse of Duitstalige Gemeenschap. Indien we eind november nog niets zouden ontvangen hebben, sturen wij u alsnog de nodige vragenlijst. 
 
Opgelet: Indien uw kind onderwijs volgt voor sociale promotie, avondonderwijs, volwassenenonderwijs, privéonderwijs of erkende vorming (ook hoger beroepsonderwijs) in een onderwijsinstelling van de Vlaamse Gemeenschap, heeft u wel een formulier nodig. Deze gegevens worden namelijk niet automatisch bezorgd aan de kinderbijslagfondsen. U kunt hiervoor het formulier P7B downloaden of contact opnemen met uw dossierbeheerder om u een exemplaar te bezorgen. 
 
Laat het formulier door de school invullen en stuur het vervolgens terug naar uw kinderbijslagfonds. 
 
 • Indien uw kind studeert in een onderwijsinstelling van de Franse Gemeenschap, dient u ook het formulier P7B te laten invullen door de school en aan uw kinderbijslagfonds te bezorgen. 
 
 • Uw kind studeert niet in België maar volgt wel onderwijs binnen de EER
 • Download hieronder het E402-formulier in de door u gewenste taal en laat dit invullen door de onderwijsinrichting in het buitenland. Stuur vervolgens het ingevulde document terug naar uw kinderbijslagfonds. 
 
 • Uw kind studeert niet in België en volgt onderwijs in een ander land dan de EER
 • Download het formulier P7int dat u laat invullen door de onderwijsinstelling in het buitenland. Bezorg het ingevulde document vervolgens aan uw kinderbijslagfonds.
 
 • Voor studies in één van de volgende landen, download hier het formulier BM25 (voor Marokko), BT25 (voor Turkije), BTUNIS24 (voor Tunesië) en stuur het ingevulde document terug naar uw kinderbijslagfonds.  
 
 • Europees project, bv. Erasmus? Wij ontvangen de nodige informatie van de overheid. 
 • Niet-Europees project? U ontvangt een attest van de Belgische onderwijsinrichting of download hier het formulier P7B dat u laat invullen door de Belgische hogeschool of universiteit en aan uw kinderbijslagfonds bezorgt. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik ziek of arbeidsongeschikt ben?
Als werknemer geniet u volwaardige sociale bescherming. Dat betekent dat u verder kinderbijslag ontvangt als u: 
 • in zwangerschapsverlof bent 
 • een ziekte-uitkering ontvangt 
 • een invaliditeitsuitkering ontvangt 
 • een uitkering ontvangt voor een beroepsziekte 
 • een vergoeding ontvangt voor een arbeidsongeval 
 • mindervalide bent 
Welke formaliteiten zijn nodig voor de kinderbijslag na een scheiding ?
Als de echtscheiding uitgesproken is, krijgt het kinderbijslagfonds automatisch bericht via de gemeente. Het fonds zal dan het vonnis en de notariële akte over het ouderlijk gezag opvragen. Dat is nodig om de kinderbijslag verder te kunnen betalen. 
Heeft mijn kind recht op kinderbijslag als hij/zij examens aflegt bij de Examencommissie?
Enkel deelnemen aan de examens van de Examencommissie is niet voldoende om het recht op kinderbijslag te behouden. Uw zoon of dochter moet: 
 • minstens 17u per week les volgen in het secundair onderwijs of het secundair volwassenenonderwijs, of 13u per week in het hoger beroepsonderwijs (hoger onderwijs) 
 • of ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten in het hoger onderwijs. 
Ontvang ik als alleenstaande ouder extra kinderbijslag ?
Indien u uw kinderen alleen opvoedt (u mag niet samenwonen of een feitelijk gezin vormen) en uw inkomen onder het grensbedrag (€  2501,28 bruto) ligt, kunt u verhoogde kinderbijslag ontvangen. 
  
In de Vlaamse Gemeenschap ontvangt u: 
 • € 47,81 voor een eerste kind 
 • € 29,64 voor een tweede kind 
 • € 23,90 voor het derde kind en de volgende kinderen 
In de andere Gemeenschappen of Gewesten ontvangt u: 
 • € 47,81 voor een eerste kind 
 • € 29,64 voor een tweede kind 
 • €23,90 voor het derde kind en de volgende kinderen. 
Het kinderbijslagfonds wordt automatisch op de hoogte gebracht van een scheiding via de kruispuntbank. Het fonds zal dan onderzoeken of u recht heeft op een verhoogde kinderbijslag op basis van uw bruto inkomsten. 
Wanneer en hoe kan ik kinderbijslag aanvragen?

U moet een aanvraag om kinderbijslag indienen in volgende gevallen: 

 • Bij een eerste geboorte in het gezin
 • Indien er zich binnen het gezin een gebeurtenis (bv. scheiding, samenwonen, aanvrager wordt zelfstandig) voordoet waardoor een andere persoon in aanmerking komt als aanvrager 
  
Hoe vraag ik de kinderbijslag aan? 
Vul het aanvraagformulier ‘model AA’ in, onderteken het en bezorg het aan uw kinderbijslagfonds. Kent u deze niet, vraag het dan aan uw huidige of laatste werkgever indien u werknemer bent of contacteer het Sociaalverzekeringsfonds waarbij u als zelfstandige bent aangesloten. Stuur het formulier tijdig op, zodat u de betaling op tijd krijgt. 
Mijn kind is ouder dan 18 jaar, studeert en werkt. Wat zijn de voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag?
Als uw kind ouder is dan 18, verder studeert in het voltijds onderwijs en werkt, gelden de volgende limieten: 
 • In het eerste, tweede en vierde kwartaal mag de student max. 240 uur werken. 
 • In het derde kwartaal mag de student onbeperkt werken tenzij uw kind na dit kwartaal niet meer verder studeert. In dat geval geldt ook hier de 240-uurgrens.  
 • Indien uw kind meer dan 240 uur gewerkt heeft, vervalt het recht op kindergeld voor het volledige kwartaal. 
 • deeltijds onderwijs of werken met een leercontract: het bruto-inkomen en de sociale uitkering mogen samen niet meer dan € 551,89  per maand bedragen. 
 
Is uw kind tevens ingeschreven als werkzoekende, kan er wel nog recht zijn op kinderbijslag als het maandelijkse inkomen de toegestane limiet (€ 551,89) niet overschrijdt. Wij passen in dat geval de meest gunstige norm toe. 
 
Opgelet: 
Studenten krijgen van de overheid elk kalenderjaar een pakket van 475 uren waarin zij aan verminderde sociale bijdragen dan een gewone werknemer kunnen werken. Deze norm geldt niet voor de kinderbijslag. 
Wat is het maximale gezinsinkomen om sociale toeslag te ontvangen?
Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
 • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal  2501,28 bruto per maand. 
 • als uw (huwelijks)partner geen inkomsten heeft: maximaal €  2582,00 bruto per maand. 
 • als uw (huwelijks)partner een uitkering ontvangt of werknemer of zelfstandige is: maximaal €  2582,00 bruto per maand. 
Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen:
 • het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van €  2501,28 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Hoeveel bedraagt de schoolpremie en wanneer wordt deze uitbetaald?

Het bedrag hangt af van de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het lopende kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag. 
 
Opmerking: Jongeren die 25 jaar werden vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar hebben geen recht op de premie. In juli hebben zij immers de leeftijdgrens van 25 jaar voor de kinderbijslag al overschreden. 
 
De schoolpremie wordt uitbetaald rond 8 augustus, samen met de kinderbijslag van de maand juli. 

Mijn kind is ouder dan 18 jaar en stopt met studeren. Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Na een uitschrijving voor een opleiding behoudt u het recht op kinderbijslag tot en met de maand waarin uw kind zich uitschreef. Hervat uw kind de studies niet na een zomervakantie, dan behoudt u het recht op kinderbijslag tot het einde van de zomervakantie (= afhankelijk van het gevolgde onderwijs), op voorwaarde dat uw zoon of dochter niet meer dan 240 uren was tewerkgesteld in het derde kwartaal. 
 
Uw zoon of dochter schrijft zich het best zo snel mogelijk in als werkzoekende bij de VDAB van zijn/haar woonplaats. Als ze werkzoekende zijn, heeft u nog 360 kalenderdagen recht op kinderbijslag. Zolang ze tijdens die periode niet meer verdienen dan € 551,89 bruto per maand, behoudt u het recht op de kinderbijslag. 

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik met pensioen ga?
Als gepensioneerde werknemer heeft u nog altijd recht op kinderbijslag. Uw kinderbijslagfonds doet het nodige om uw pensioenbrevet op te vragen bij de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). 
Wie moet er de kinderbijslag aanvragen voor een kind dat in een instelling geplaatst is ?
Normaal gezien vraagt de vader de kinderbijslag aan. Volgende situaties zijn ook mogelijk: 
 • Indien de vader geen recht kan openen, vraagt de moeder de kinderbijslag aan. 
 • Indien de moeder geen kinderbijslag kan aanvragen, vraagt haar partner dit aan. 
 • Een oom, tante of grootouder van het kind (of partner) kan de aanvraag doen als het geplaatste kind deel uitmaakte van hun gezin. 
 • Een broer of zus van het kind kan ook de kinderbijslag aanvragen. 
Krijg ik extra kinderbijslag (sociale toeslag) als ik op pensioen ga?
U heeft recht op een sociale toeslag bovenop de kinderbijslag als uw gezinsinkomen onder een specifieke grens blijft: 
 • Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
  • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal € 2501,28 bruto per maand. 
  • als uw (huwelijks)partner een uitkering ontvangt of werknemer of zelfstandige is: maximaal € 2582,00 bruto per maand.
 
 • Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen:
  • het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van € 2501,28 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Mijn kind schreef zich in als werkzoekende. Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Jongeren die hun studie hebben beëindigd en zich vervolgens laten inschrijven als werkzoekende, kunnen nog een aantal maanden kinderbijslag ontvangen. 
 
De toekenningsperiode bedraagt nu 360 kalenderdagen (= 12 maanden) en start op 1 augustus na het laatste school- of academiejaar of na het einde van alle studieactiviteiten (bv. tweede examenperiode, indienen eindverhandeling of afronden stageperiode). 
 
Voor jongeren die zich laten inschrijven in de loop van het schooljaar begint de toekenningsperiode de dag na de stopzetting van hun studie of alternerende overeenkomst. 
 
Bij inschrijving na een leertijd begint deze periode de dag nadat het leercontract werd beëindigd. De beroepsinschakelingstijd kan ook verlengd worden. U ontvangt hiervoor documenten van ons aan het einde van de initiële beroepsinschakelingstijd. Voor informatie over het recht op inschakelingsuitkeringen, kunt u terecht bij de  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 

Wat gebeurt er met de kinderbijslag als een kind in een pleeggezin geplaatst wordt ?
Het kinderbijslagfonds wordt op de hoogte gebracht van de plaatsing door Pleegzorg of Agentschap Jongerenwelzijn (AJW). Als een kind in een gezin geplaatst is, wordt de kinderbijslag betaald aan de pleegmoeder. De persoon die de kinderbijslag kreeg onmiddellijk vóór de plaatsing in een gezin, krijgt ook een vast bedrag van € 63,03 (in de Vlaamse Gemeenschap) en €63,03 (in de andere Gewesten of Gemeenschappen), op voorwaarde dat er nauw contact blijft met het kind. 
 
Het kind in het pleeggezin telt voor de kinderbijslag mee alsof het een eigen kind is. Als de pleegouder alleenstaande is en beperkte inkomsten heeft, dan kan ook een toeslag uitgekeerd worden voor kinderen opgevoed in een éénoudergezin. 
 
De pleegvader vraagt de kinderbijslag aan als hij werknemer of zelfstandige is. Indien pleegvader en -moeder beiden een recht kunnen openen, dan doet de oudste de aanvraag. 
Wat moet ik weten over de adoptiepremie?
 • Hoeveel bedraagt de adoptiepremie?

De premie bedraagt evenveel als het kraamgeld van een eerste kind: € 1272,52 voor de Vlaamse Gemeenschap en €11297,92 voor de andere Gewesten of Gemeenschappen 

Wie de premie ontvangt, hangt af van het specifieke geval: 

 • Als de adoptie door één persoon gedaan wordt, ontvangt die persoon het bedrag. 
 • Als samenwonende of getrouwde partners samen adopteren, beslissen zij wie de premie ontvangt. Als er geen duidelijkheid is, wordt de premie uitgekeerd aan: 
  • de vrouw bij ouders van een verschillend geslacht. 
  • de oudste persoon bij koppels van hetzelfde geslacht.
 
 • Wie vraagt de adoptiepremie aan? 

Normaal vraagt de (toekomstige) adoptievader de adoptiepremie aan. Als hij geen werknemer of zelfstandige is, vraagt de (toekomstige) adoptiemoeder de adoptiepremie aan. Zijn de ouders van hetzelfde geslacht? Dan vraagt de oudste van het koppel de premie aan. 
 
Voorwaarden: 

 • De adoptie moet blijken uit een Belgische of buitenlandse akte. 
 • Het geadopteerde kind moet recht hebben op kinderbijslag. 
 • Er mag voor het kind in België nog geen kraamgeld betaald zijn aan de adoptieouder of haar/zijn (huwelijks)partner. 

  

 • Hoe vraag ik de adoptiepremie aan? 

U stuurt het aanvraagformulier voor een adoptiepremie volledig ingevuld naar uw kinderbijslagfonds. 
  

 • Vanaf wanneer kan ik de adoptiepremie aanvragen? 

De adoptiepremie kan aangevraagd worden vanaf het ogenblik dat de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie afgerond is. 

Kan ik kinderbijslag krijgen als ik een overlevingspensioen ontvang?
Als u een overlevingspensioen ontvangt op basis van de beroepsactiviteit van uw overleden echtgeno(o)t(e),
kunt u recht hebben op kinderbijslag voor: 
 • kinderen die bij het overlijden tot het gezin behoorden 
 • kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, neven en nichten en geadopteerde kinderen of kinderen die door de rechter aan u toevertrouwd zijn 
 • kinderen voor wie  de Minister van Sociale Zaken een afwijking van de regels toestaat 
 • geplaatste kinderen, als ze onmiddellijk vóór de plaatsing tot het gezin behoorden 
 
In de twaalf maanden voor het overlijden moet de overledene gedurende minstens zes maanden recht gehad hebben op kinderbijslag in de werknemersregeling. De Minister van Sociale Zaken kan een kortere periode aanvaarden. In een aantal gevallen heeft u ook recht op extra kinderbijslag. 
  
Als u het overlevingspensioen ontvangt en hertrouwt of gaat samenwonen, vervalt het recht op kinderbijslag op basis van het overlevingspensioen. Het kinderbijslagfonds onderzoekt automatisch het recht van de (huwelijks)partner. Als u later opnieuw alleen gaat wonen, zal het kinderbijslagfonds dat via de gemeente vernemen en automatisch opnieuw uw recht op kinderbijslag onderzoeken. 
  
U heeft recht op een sociale toeslag bij de kinderbijslag als uw gezinsinkomen onder een specifieke grens blijft: 
 • Voor kinderen die in uw eigen gezin wonen: 
  • als u alleen leeft met uw kinderen: maximaal €  2452,47bruto per maand. 
  • Voor kinderen die in het gezin van de andere ouder wonen: het gezinsinkomen van de ouder bij wie het kind woont, mag de grens van €  2452,47 bruto per maand niet overschrijden. Het inkomen van de andere ouder telt niet mee. De ouder bij wie het kind woont, mag ook niet hertrouwd zijn of met iemand een gezin vormen. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als mijn zoon of dochter alleen gaat wonen ?
Mijn kind gaat zelfstandig wonen 
Als uw kind zelfstandig gaat wonen, ontvangt hij/zij zelf de kinderbijslag in de volgende gevallen: 
 • Uw kind is minimaal 16 jaar of ontvoogd en heeft een eigen officieel adres 
 • Uw kind is minimaal 16 jaar en kan met een officieel document bewijzen dat zij/hij zelfstandig woont (door een attest van de politie, aangifte van adresverandering bij de gemeente) 
 • Uw kind is getrouwd 
 • Uw kind krijgt zelf kinderbijslag voor een kind 
  
Mijn kind gaat begeleid zelfstandig wonen 
Hij of zij krijgt vanaf 18 jaar zelf kinderbijslag. Tot 18 jaar wordt de kinderbijslag betaald zoals voor geplaatste kinderen. 
Welke formulieren moet ik terugsturen op het einde van de beroepsinschakelingstijd?

U ontvangt aan het einde van de beroepsinschakelingstijd van uw zoon of dochter twee formulieren: een formulier P20 en een formulier Bit_1. 
 
Welke evaluaties ontving uw kind van de RVA of de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, ADG)? Lees hieronder welke formulieren u moet terugsturen.

Mijn kind kreeg twee positieve evaluaties: 
Stuur binnen de 20 dagen het formulier P20 ingevuld naar uw kinderbijslagfonds. Uw dossier kan onmiddellijk afgesloten worden. 
 
Mijn kind kreeg twee negatieve evaluaties/een negatieve en een positieve evaluatie/nog maar één evaluatie (positief of negatief): 
Stuur binnen de 20 dagen samen naar uw kinderbijslagfonds: het ingevulde formulier P20 + het ingevulde formulier Bit_1 + kopie van de evaluatie(s) bij de RVA of de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling . De verlening van de beroepsinschakeltijd zal nagegaan worden. 
 

 • Hoe weet ik of mijn kind een positieve of negatieve evaluatie heeft? 

Uw kind ontving een brief van de RVA of van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling met de evaluatie. Heeft u deze informatie niet meer? Neem contact op met  de RVA of de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. 
 
Opgelet: Uw kind moet verder deelnemen aan de opvolgingsprocedure ingesteld door de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (VDAB, Forem, ADG) of de RVA. De jongere moet op eigen initiatief het kinderbijslagfonds een kopie bezorgen van elke volgende evaluatie. Dit is belangrijk om het recht op kinderbijslag niet te verliezen en om te vermijden dat het kinderbijslagfonds de betaalde kinderbijslag moet terugvragen. 
 

 • Ik ontvang al enige tijd geen kinderbijslag meer voor mijn kind. Moet ik nu nog iets opsturen? 
Ja. Stuur het formulier P20 in alle omstandigheden, volledig ingevuld met bruto inkomsten, binnen de 20 dagen naar uw kinderbijslagfonds. Stuurt u het formulier P20 niet terug? Dan moet u mogelijk kinderbijslag terugbetalen. 
Hoe vraag ik de sociale toeslag aan?
Download het formulier Model S van onze website of neem contact op met ons om u het document te bezorgen. 
Hoe vul ik het formulier P20 correct in?
 • Welke inkomsten moet ik vermelden op het formulier P20? 
Alle inkomsten. Dus ook (bruto-)inkomsten uit vakantiewerk, uit het buitenland of uit een zelfstandige activiteit en eventuele sociale uitkeringen. 
 
 • Ben ik verplicht loonfiches te voegen bij het formulier P20? 
Nee, loonfiches zijn niet verplicht. Het volstaat dat u het bruto-maandinkomen overschrijft op het formulier P20.  Bij onduidelijkheden zullen wij verzoeken om de inkomsten te bewijzen. 
 
 • Mijn kind werkte voor meerdere werkgevers. Hoe moet ik de lonen invullen? 
Maak voor elke maand de som van de brutolonen. Vul voor elke maand maar één brutobedrag in. 

 

Kan mijn kind zelf zijn of haar kinderbijslag ontvangen ?
Uw zoon of dochter kan in volgende gevallen zelf zijn of haar kinderbijslag ontvangen: 
 • Wanneer hij/zij gehuwd is 
 • Wanneer hij/zij zelf bijslagtrekkende is voor één of meerdere kinderen 
 • Wanneer hij/zij ontvoogd is 
 • Wanneer hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en niet meer bij de moeder of de persoon die instaat voor de opvoeding woont 
 
Uw kind kan vragen om de kinderbijslag verder aan u te betalen. Dit kan voordelig zijn als er nog andere kinderen in uw gezin verblijven die nog recht hebben op kinderbijslag. 
Krijg ik kinderbijslag als mijn zoon of dochter in het buitenland verblijft ?
Om recht te hebben op kinderbijslag, moet uw zoon of dochter in principe in België verblijven. In een aantal gevallen zijn er uitzonderingen van toepassing. 
 
U ontvangt wel kinderbijslag in de volgende gevallen: 
 • verblijf in een ander land gedurende maximaal 2 maanden per jaar, in één of meerdere keren 
 • verblijf in een ander land alleen in de schoolvakanties, maximaal 120 dagen per jaar, in één of meerdere keren 
 • verblijf in een ander land om gezondheidsredenen, maximaal 6 maanden 
 • studeren in een land waar de Europese sociale verordeningen van toepassing zijn: Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, IJsland, Zweden en Zwitserland 
 • studeren buiten België met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling 
 • studeren in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst gesloten heeft: Algerije, Marokko, Tunesië, Turkije, Kroatië, Servië en Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Macedonië 
 • Detachering: wanneer u zelf buiten België werkt als gedetacheerde en uw gezin bij u verblijft, blijft u in orde met de Belgische sociale zekerheid en ontvangt u gewoon kinderbijslag voor uw kinderen die met u in het buitenland verblijven. In dit geval heeft u een detacheringsbewijs nodig van uw werkgever en zult u jaarlijks van uw kinderbijslagfonds invuldocumenten ontvangen om wijzigingen in uw beroeps- of gezinssituatie na te gaan. Neem contact op met uw dossierbeheerder wanneer u een verhuis naar het buitenland voorziet zodat deze de nodige stappen met u kan overlopen. 
 
Uitzonderingen voor andere gevallen: 
De Minister van Sociale Zaken kan eventueel een afwijking van de regel toestaan en de voorwaarden, het bedrag en de toekenningsperiode van de kinderbijslag bepalen. 
Tot wanneer ontvang ik nog kinderbijslag voor mijn werkzoekend kind?
Er zijn drie mogelijkheden: 
 1. Uw kind was op tijd ingeschreven bij de VDAB, uw kind kreeg twee positieve evaluaties van de RVA of van de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling én uw kind werkt nog niet. Dan ontvangt u kinderbijslag totdat uw kind als werkzoekende inschakelingsuitkeringen ontvangt (de vroegere wachtuitkeringen). 
 2. Uw kind is te laat ingeschreven bij de VDAB. Dan stopt de kinderbijslag nog voordat uw kind inschakelingsuitkeringen ontvangt als werkzoekende. 
 3. Uw kind ontvangt nog geen inschakelingsuitkeringen omdat uw kind één of meerdere negatieve evaluaties kreeg bij de RVA of de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Dan ontvangt u verder kinderbijslag nadat u drie documenten samen naar ons opstuurt: het ingevulde document P20 + het ingevulde document Bit_1 + kopies van de beslissingen van de RVA of de Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik van werkgever verander?
De kinderbijslag zal zonder enige onderbreking uitbetaald worden. In de toekomst zal het kinderbijslagfonds van uw nieuwe werkgever instaan voor de uitbetaling. U zult daar zelf niets van merken. U ontvangt een brief van uw nieuwe kinderbijslagfonds als bevestiging dat het de betalingen zal overnemen, en vanaf welke datum. Vanaf 01/01/2018 blijven alle dossier echter bij het actieve kinderbijslagfonds gezien de gewijzigde wetgeving in de respectievelijke Gemeenschappen of Gewesten.  
Heb ik recht op kinderbijslag als ik tijdskrediet of loopbaanonderbreking neem?
Als u tijdskrediet of loopbaanonderbreking neemt, heeft u nog altijd recht op kinderbijslag op voorwaarde dat u: 
 • een uitkering ontvangt voor tijdskrediet/loopbaanonderbreking 
 • niet werkt als zelfstandige in hoofdberoep 
 
U hoeft zelf niets te doen, het kinderbijslagfonds ontvangt automatisch de gegevens van de RVA. 
Mijn kind is ziek tijdens de beroepsinschakelingstijd. Wat moet ik doen?
Mocht uw kind ziek worden voor of tijdens de beroepsinschakelingstijd, neem dan contact op met uw dossierbeheerder. Deze zal met u de stappen overlopen die u moet ondernemen.
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als één van de ouders overlijdt ?
Als één van de ouders overlijdt, wordt het kind een weeskind. Er is dan recht op wezenbijslag onder bepaalde voorwaarden. Bij het overlijden zal het dossier automatisch aangepast worden en zal het recht op wezenbijslag onderzocht worden. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. 
 
Bij vragen kunt u altijd contact met uw kinderbijslagfonds nemen. 
 
Indien het recht op wezenbijslag kan vastgesteld worden, zal dat worden toegekend vanaf de maand die volgt op het overlijden. De gewone kinderbijslag wordt dan vervangen door de wezenbijslag. Dit bedrag kan nog worden verhoogd met de leeftijdsbijslag en de bijslag voor een kind met een aandoening. 
 
 • Voorwaarden voor wezenbijslag 
 Het weeskind is een wettelijk, erkend of geadopteerd kind van de overleden persoon. 
In de 12 maanden vóór het overlijden moet de overleden of de overlevende ouder de voorwaarden vervuld hebben voor 6 maanden recht op kinderbijslag in de werknemersregeling. 
Als de overlevende ouder samenwoont of hertrouwt, is er geen recht op de verhoogde wezenbijslag. Het weeskind krijgt dan de gewone kinderbijslag. Gaat de overlevende ouder later alleen wonen of scheidt hij/zij, dan is er opnieuw recht op verhoogde wezenbijslag vanaf maand volgend op de gebeurtenis. 
Een weeskind ontvangt altijd de verhoogde wezenbijslag als beide ouders overleden zijn of als de overlevende ouder geen contact meer heeft met het weeskind en ook niet bijdraagt tot het levensonderhoud van het kind. 
Door volle adoptie verliest een weeskind het recht op de verhoogde wezenbijslag, behalve als de adoptieouder de partner was van de overleden ouder. 
 
 
Krijgt mijn kind met een aandoening meer kinderbijslag?
Kinderen met een aandoening krijgen tot 21 jaar een bijkomende kinderbijslag (naast de eventuele leeftijdstoeslag en/of sociale toeslag). De toeslag wordt maandelijks met de gewone kinderbijslag betaald. 
Wat gebeurt er met de kinderbijslag als ik met mijn gezin naar het buitenland verhuis om er te werken?
U brengt het best meteen uw kinderbijslagfonds op de hoogte om te bekijken tot wanneer er kan uitbetaald worden. In principe heeft u nog altijd recht op kinderbijslag als u verhuist naar een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER). U moet dan wel uw aanvraag in het buitenland doen. Uw kinderbijslagfonds zal u hiertoe de nodige formulieren bezorgen. 
Hoeveel bedraagt de bijkomende kinderbijslag op basis van een aandoening?
De toeslag hangt af van het aantal punten toegekend na een evaluatie door de arts van de FOD Sociale Zekerheid. 

De 3 evaluatiepijlers zijn: 
 1. lichamelijke en geestelijke gevolgen van de handicap/aandoening 
 2. gevolgen op het dagelijks leven op het vlak van mobiliteit en leervermogen 
 3. gevolgen voor het gezin (vereiste medische behandeling, noodzakelijke verplaatsingen) 
 
De arts van de FOD Sociale Zekerheid kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht op een toeslag als het minstens 4 punten behaalt in pijler 1 of minstens 6 punten in de drie pijlers samen. Als de medische toestand van uw kind verandert, kunt u altijd een nieuwe evaluatie aanvragen via uw kinderbijslagfonds. 
Wat zijn de voorwaarden om een verhoogde kinderbijslag te ontvangen voor een kind met een aandoening?
 • Uw kind moet jonger zijn dan 21 jaar. 
 • Uw kind moet recht hebben op kinderbijslag. 
 • Uw kind heeft minstens 4 punten voor pijler 1 of minstens 6 punten voor de 3 pijlers samen. 
Hoe vraag ik een verhoogde kinderbijslag aan?
De aanvraag verloopt via het kinderbijslagfonds. Een schriftelijke aanvraag (via brief of e-mail) volstaat   om de aanvraag in orde te brengen bij FOD dienst personen met een handicap.. De verdere procedure verloopt via de FOD.  
 
Zij nemen contact op met de ouders teneinde de nodige gegevens te verkrijgen. In afwachting hiervan is het raadzaam de reeds beschikbare gegevens te bundelen (verslagen van behandelende artsen, verslagen van school/CLB,…) zodat u deze kunt meesturen na het invullen van de online vragenlijst. Als de arts van de FOD over voldoende gegevens beschikt om het dossier van uw kind te beoordelen, is het niet altijd nodig om een bijkomend onderzoek door een van hun artsen te doorlopen. 
 
De FOD licht het kinderbijslagfonds nadien in over hun beslissing.  
Op basis daarvan passen wij het dossier kinderbijslag aan. 
Wat gebeurt er met de verhoogde kinderbijslag als mijn kind werkt?
Tot uw zoon of dochter 18 is, heeft u altijd recht op verhoogde kinderbijslag. Van 18 tot 21 jaar krijgt u nog verhoogde kinderbijslag als uw kind: 
 • in een beschutte werkplaats werkt, al dan niet met een leercontract. 
 • met een erkend leercontract werkt als zijn/haar inkomen niet hoger ligt dan € 551,89 bruto per maand. 
 • als jobstudent werkt: maximaal 475 uren per kalenderjaar; 
 • studeert en werkt met een gewoon arbeidscontract of als zelfstandige, maar hoogstens 240 uur per kwartaal. Als uw kind na de zomervakantie verder studeert, mag het zelfs onbeperkt werken in het 3e kwartaal (juli tot september). 
 • met een IBO-contract werkt (individuele beroepsopleiding). 
 • een sociale uitkering of een inschakelingsuitkering ontvangt (werkloosheidsuitkering voor iemand die nog niet gewerkt heeft). 
Heeft u andere vragen? Onze medewerkers staan voor u klaar!