Login
Service Contact Lex4You
Login

Website disclaimer

De websites en apps worden ter beschikking gesteld door de vzw Groep Securex waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in België, te 1040 Brussel, Tervurenlaan 43, btw BE 0419.678.319 RPR Brussel en die bereikbaar is via telefoon op het nr. + 32 2 729 92 11 en via e-mail op info@securex.be.

Toepassingsgebied

Deze disclaimer is van toepassing op alle websites en mobiele applicaties (apps) van Groep Securex vzw en de entiteiten die deel uitmaken van de Securex Groep, behoudens indien voor een bepaalde website of app specifieke voorwaarden van toepassing zijn, die in dat geval zullen primeren.

Het hoofdstuk "Sociale media" is enkel van toepassing op de websites die zijn opgenomen in sociale media sites.

Om het even welk gebruik van een website of app, met inbegrip van het louter doornemen van de webpagina’s, impliceert dat je deze disclaimer zonder voorbehoud aanvaardt. Behoudens andersluidende wettelijke bepaling, kan deze disclaimer worden gewijzigd door loutere publicatie op de website of door kennisgeving in een app.

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgische recht. Elke geschil voortvloeiend uit of in verband met deze disclaimer valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken te Brussel. Bijzondere voorwaarden met betrekking tot specifieke websites, apps of diensten kunnen afwijkende bepalingen bevatten, die in dat geval zullen primeren.

Intellectuele rechten

Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die weergegeven worden op de websites of in de apps, gedeponeerde handelsmerken van Groep Securex vzw of van een andere juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming van de Groep Securex. Met uitzondering van de websites vervat in sociale media, werden de domeinnamen van de websites geregistreerd door Rekencentrum Securex.

Groep Securex vzw of een andere juridische entiteit die de economische entiteit vormt gekend onder de benaming van de Groep Securex beschikken bijgevolg over de exclusieve gebruiks- en exploitatierechten en/of de exclusieve licentierechten op deze elementen van intellectuele eigendom.

De websites en de apps als dusdanig, alsook de inhoud ervan, met name inzonderheid de teksten, beelden, grafische voorstellingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden, gegevensordeningen en databanken die er eventueel zijn in opgenomen, zijn beschermd door het auteursrecht en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom sensu lato.

Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex behouden zich elk intellectueel eigendomsrecht en sui generis recht voor op de websites en de apps, op het geheel van de elementen die erin zijn opgenomen en op de eventuele databanken.

Naast de eventueel door de wet bepaalde dwingende uitzonderingen, heb je de toelating om de geconsulteerde informatie af te drukken en die louter in het kader van het beheer van je sociaal statuut te gebruiken indien je klant bent van Groep Securex vzw of elke andere juridische entiteit die de economische entiteit gekend onder de benaming van de Groep Securex vormt. Je behoudt het recht de informatie op de websites en de apps te downloaden en te reproduceren voor zover deze manipulaties gebeuren voor louter privaat en persoonlijk gebruik.

Elke andere reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent is, van de websites en de apps, of van elk element van intellectuele eigendom van Groep Securex vzw, de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of haar licentieverleners is strikt verboden zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Groep Securex vzw.

Elk verzoek om informatie en/of toestemming dat betrekking heeft op één of meer elementen van intellectuele eigendom van de websites of de apps moet worden gericht aan Groep Securex vzw.

De websites en apps kunnen eveneens elementen bevatten die volledig of gedeeltelijk de intellectuele eigendom zijn van derden. Op deze elementen is, mutatis mutandis, dezelfde regeling van toepassing.

Algemene verkoopvoorwaarden

Elke bestelling van goederen of diensten en elke aanvraag van informatie of documentatie via de websites of elk gebruik van een app heeft automatisch de volle en algehele instemming met deze disclaimer tot gevolg.

De diensten die worden geleverd door Groep Securex vzw of door elke andere entiteit van de Groep Securex zijn daarnaast onderworpen aan de specifieke voorwaarden die eigen zijn aan die diensten of aan de overeenkomsten die tussen de opdrachtgevers en Groep Securex vzw of elke andere entiteit van de Groep Securex werden gesloten over de betreffende diensten, die bij tegenstrijdigheid voorrang zullen hebben op deze disclaimer.

Noch de online bestelling van documenten en/of informatie, noch de levering van deze documenten/ informatie impliceert enige overdracht van intellectuele rechten hierop in jouw voordeel. Deze documenten en informatie blijven de uitsluitende  intellectuele eigendom van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of van haar licentieverleners.

Elke overtreding van de rechten, inzonderheid intellectuele eigendomsrechten, van Groep Securex vzw, van de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex of haar licentiegevers kan gerechtelijke of andere vervolging door de betreffende entiteiten of door de bevoegde autoriteiten tot gevolg hebben.

Sociale media

Een aantal van de websites zijn opgenomen als onderdeel van websites van derden (sociale media sites zoals Facebook en X). Bij het gebruik van deze websites dienen eveneens de voorwaarden van de sociale media sites nageleefd te worden.

Sociale media sites zijn interactieve sites. Groep Securex vzw heeft niet steeds controle over de inhoud die derden plaatsen op de betreffende sites. Groep Securex vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud die derden op de betreffende sites plaatsen.

Disclaimer

De websites en de apps werden met de grootste zorg aangemaakt en Groep Securex vzw doet alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen opdat de informatie die zich erin bevindt actueel en juist zou zijn.

De websites en apps worden uitsluitend ter informatie tot jouw beschikking gesteld en Groep Securex vzw wijst er met aandrang op dat de informatie op de websites of in de apps voor evolutie vatbaar is en raadt je aan om de toepasselijkheid, de juistheid en de actualiteit van de informatie op haar websites en in haar apps steeds te controleren. Deze informatie vervangt op generlei wijze een juridisch advies of een gepersonaliseerde professionele assistentie.

Voor zover de wet het toelaat, zullen Groep Securex vzw en de juridische entiteiten die de economische entiteit vormen gekend onder de benaming van de Groep Securex in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade, van welke aard en omvang ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de raadpleging of, meer algemeen, door gelijk welk gebruik van de websites of de apps en inzonderheid van de informatie die zich erop of erin bevindt.

De online te bestellen documenten zijn standaardmodellen en kunnen dus een aanpassing – door de gebruiker – vereisen aan de wettelijke en/of jurisprudentiële bepalingen die eigen zijn aan het specifieke geval. Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex zal dus aansprakelijk kunnen worden gesteld ten gevolge van de niet-aanpassing van deze documenten aan de behoeften van het specifieke geval. Ze kunnen evenmin aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelen, schade of kosten die zouden kunnen voortvloeien uit mogelijke vergissingen of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

De online te bestellen documenten/mediamateriaal/studies zijn uitsluitend bedoeld voor professionele klanten. De aangegeven prijzen van de documenten zijn btw exclusief.

De bestelde documenten worden geacht te zijn geleverd zodra de documenten als download beschikbaar zijn. De aankoop van een document omvat een persoonlijke, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet in de tijd beperkte licentie om die documenten te gebruiken, te verbeteren, te wijzigen en te vertalen voor de eigen bedrijfsdoeleinden, evenals het recht om er voor de voorgaande doeleinden afgeleide werken van te creëren, doch omvat niet het recht om het betreffende document (al dan niet in gewijzigde vorm) te publiceren, commercialiseren, verkopen, verdelen, verhuren of in sublicentie te verlenen.

In toepassing van artikel XII.10 van het Wetboek van Economisch Recht, zijn de artikelen XII.7, §1, XII.8 en XII.9 van voormeld wetboek niet van toepassing bij de online bestelling van documenten in een business-to-business context.

Algemeen kunnen Groep Securex vzw noch één van de entiteiten van de Groep Securex aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de documenten die geleverd worden op de websites of via de apps. Ze kunnen immers controle, noch invloed uitoefenen op de manier waarop gebruik gemaakt zal worden van deze documenten en ze wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor het verlies van inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van die documenten. Bijgevolg zal om die reden geen enkele klacht tegen Groep Securex vzw en/of het geheel of een deel van de entiteiten van de Groep Securex in aanmerking genomen kunnen worden.

De websites en de apps bevatten hyperlinks naar andere sites alsook verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze links en  informatiebronnen  worden  je  ter  informatie  ter  beschikking  gesteld en  impliceren  geen goedkeuring, ondersteuning of aansluiting van Groep Securex vzw bij deze sites en bronnen. Groep Securex vzw controleert deze sites en hun inhoud niet en biedt geen enkele waarborg voor de informatie die erin is opgenomen en/of de voorstelling ervan.

Groep Securex vzw en de entiteiten van de Groep Securex wijzen elke aansprakelijkheid af voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging van informatie op de andere sites of algemeen in gelijk welke andere informatiebron waarnaar de websites of de apps verwijzen, ongeacht de aard, de omvang, de oorzaak en/of de gevolgen van die schade.