Login
Service Contact Lex4You
Login

Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

De verplichte verzekering voor uw werknemers.

Op ieder ogenblik kan een werknemer het slachtoffer worden van een ongeval op het werk of op de arbeidsweg. Als werkgever bent u verplicht een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Dankzij deze verzekering zijn uw medewerkers gedekt in geval van arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

Contacteer ons

Uw voordelen als werkgever

 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • Een online tool (*) maakt het u mogelijk om o.a. uw polisgegevens en de geregistreerde schadedossiers op te volgen


De voordelen voor uw werknemers

 • Een deel van hun inkomen (geplafonneerd) wordt bij arbeidsongeschiktheid gewaarborgd
 • Hun medische en farmaceutische kosten worden terugbetaald
 • Hun gezin ontvangt een rente bij overlijden

(*) Nog geen toegang tot onze tool? 

1) U bent klant en u heeft nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing: 

Vraag gratis uw toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login. U kan bij deze aanvraag ook toegang vragen tot de online tools van verzekeringen. U ontvangt dan een e-mail met de vraag om in een webformulier aan te geven tot welke verzekeringstool(s) u toegang wenst. Vervolgens krijgt u een e-mail met uw login en paswoord. Vanaf dat moment heeft u met uw gegevens toegang tot de Securex-site.                                      

2) U bent klant en u beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing: 

Stuur dan een e-mail naar insurance@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Mijn Verzekeringen’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra uw account werd aangemaakt ontvangt u van ons een mail met verdere instructies.

Contacteer ons

Waartoe dient deze verzekering?

Ze beschermt uw werknemers tegen inkomensverlies wanneer ze door een arbeidsongeval tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden.


Hoe werkt deze verzekering?

In België bent u wettelijk verplicht een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten vóór aanwerving van uw eerste werknemer en een arbeidsongeval binnen 8 kalenderdagen aan te geven. Dat kan eenvoudig met behulp van onze online tool(*).

Als u geen verzekering afsluit, moet u een bijdrage betalen aan Fedris; deze bijdrage is in feite geen verzekering maar een boete die verschuldigd blijft tot u deze verzekering afgesloten heeft. Naast deze boete zal Fedris bovendien alle uitgekeerde vergoedingen aan het slachtoffer bij u recupereren.

Ik ben geïnteresseerd

(*) Nog geen toegang tot onze tool?

1) U bent klant en u heeft nog geen login en paswoord voor een Securex-toepassing:

Vraag gratis toegang via "Login aanvragen" op onze website: www.securex.be/login. U kan bij deze aanvraag ook toegang vragen tot de online tools van verzekeringen.  U ontvangt dan een e-mail met de vraag om in een webformulier aan te geven tot welke verzekeringstool(s) u toegang wenst. Vervolgens krijgt u een e-mail met uw login en paswoord.  Vanaf dat moment heeft u met uw gegevens, toegang tot de Securex-site.

2) U bent klant en u beschikt al over een login en een paswoord voor een andere Securex-toepassing: 

Om toegang te krijgen tot de tool, dient u enkel nog uw rechten correct in te stellen.  Stuur hiervoor een mail naar insurancehelp@securex.be met vermelding van onderstaande gegevens:

 • Aanvraag ‘Accident Manager’
 • Naam en voornaam user
 • User-id (= login op het portaal)

Zodra uw account werd aangemaakt, ontvangt u van ons een mail met verdere instructies. 

Wat dekt deze verzekering?

 • Ze dekt de lichamelijke schade voortvloeiend uit ongevallen die gebeuren tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of op de normale weg naar en van het werk.
 • Ze dekt ook de medische en farmaceutische kosten die het gevolg zijn van een arbeidsongeval.
Artikel over het verzekeren van arbeidsongevallen

Welke kosten dekt deze verzekering niet?

 • Materiële schade zoals die veroorzaakt aan kledij, voertuigen, enz.
 • De opleg voor een één- of tweepersoonskamer, tenzij dit medisch verantwoord is
 • De onkosten voor de huur van een tv, telefoon, dranken, tijdschriften, enz.
 • Het bedrag van de medische kosten boven het 'RIZIV-tarief'. Dit is het tarief dat geldt in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
 • Van de vergoeding(en) die Securex betaalt, worden nog sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Voor welke bedragen zijn de slachtoffers verzekerd?

De vergoeding die slachtoffers van een arbeidsongeval krijgen is afhankelijk van hun loon. Het begrip basisloon speelt hier een belangrijke rol: de wet bepaalt immers een minimum en maximum voor dit basisloon.

Voor 2023 is dit respectievelijk € 8.006,70 en € 53.087,42

 • Duurt de ongeschiktheid minder dan een maand, dan berekent Securex een vereenvoudigd basisloon gebaseerd op het loon genoten op het ogenblik van het ongeval.
 • Indien de ongeschiktheid langer dan een maand duurt, berekent Securex het gedetailleerde basisloon gebaseerd op het loon genoten tijdens het jaar voorafgaand aan het ongeval.

Tip: Als u het loon van uw medewerkers nog beter wilt beschermen, denk dan aan de aanvullende verzekering Arbeidsongevallen.

3 gevallen zijn mogelijk

Uw medewerker, Geert, 41 jaar, raakt gewond bij een ongeval op weg naar het werk. Hij verdient jaarlijks € 65.000 bruto. Hij is getrouwd en heeft geen kinderen.


Hoeveel zal de tussenkomst voor Geert bedragen?

Aangezien zijn loon hoger is dan het wettelijke plafond van € 53.087,42 wordt zijn vergoeding berekend op basis van dit wettelijke maximum.


1. Geert is tijdelijk arbeidsongeschikt

 • De eerste 30 dagen betaalt u als werkgever het gewone loon uit. Securex betaalt u 90% van het basisloon terug.
 • Vanaf de 31ste dag krijgt het slachtoffer van Securex een dagvergoeding die 90% van zijn basisloon bedraagt.

Vergoeding die hij krijgt bij een ongeschiktheid van 30 dagen:

€ 53.087,42 x 90% / 365 = € 130,90 x 31 = € 4.057,90


2. Geert is blijvend arbeidsongeschikt

De regeling gebeurt in drie fasen:

 1. Uw werknemer krijgt een voorlopige toelage in functie van zijn graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en zijn basisloon. De vergoeding wordt vastgelegd in een akkoord.
 2. Na goedkeuring van het akkoord door Fedris (= het vroegere Fonds voor Arbeidsongevallen) ontvangt uw werknemer een toelage en start een herzieningstermijn van 3 jaar, waarbinnen het akkoord nog kan worden aangepast mocht de medische toestand verbeteren of verergeren.
 3. Na afloop van de herzieningstermijn wordt de toelage omgezet in een lijfrente en is ze definitief.

Vergoeding die hij krijgt bij een blijvende ongeschiktheid van 100%:

€ 53.087,42 x 100% = € 53.087,42 op jaarbasis of € 4.423,95 per maand.

Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.


3. Geert overlijdt

De verzekering betaalt aan de rechthebbende(n) een lijfrente die gelijk is aan een percentage van het basisloon. Er wordt ook nog een vergoeding uitbetaald om (een deel van) de begrafeniskosten te dekken.

Vergoeding die zijn vrouw krijgt:

€ 53.087,42 x 30% = € 15.926,23 op jaarbasis of € 1.327,19 per maand

Deze vergoeding wordt maandelijks betaald.


Nuttige documenten

Hierna enkele documenten die nuttig voor u kunnen zijn:

Verplichte Arbeidsongevallenverzekering Algemene voorwaarden Obligatorische Arbeitsunfallversicherung Allgemeine Bedingungen Verplichte Arbeidsongevallenverzekering Statuten Obligatorische Arbeitsunfallversicherung Satzungen Verplichte Arbeidsongevallenverzekering IPID Fiche

FAQ

U weet niet wat te doen mocht een van uw medewerkers het slachtoffer van een arbeidsongeval worden? Raadpleeg onze FAQ. Daar leggen wij u de belangrijkste te vervullen formaliteiten uit.

Wilt u meer weten over onze verplichte Arbeidsongevallenverzekering?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren: