Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Welke gelijkstellingen mogen worden toegepast?

De toepassing van de economische werkloosheid leidt ertoe dat de betrokken werknemers een aantal dagen per week minder werken. Dit heeft in principe tot gevolg dat de werknemer op arbeidsrechtelijk vlak en op het vlak van de sociale zekerheid minder rechten opbouwt.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Principe

De toepassing van de economische werkloosheid leidt ertoe dat de betrokken werknemers een aantal dagen per week minder werken. Dit heeft in principe tot gevolg dat de werknemer op arbeidsrechtelijk vlak en op het vlak van de sociale zekerheid minder rechten opbouwt.

Aangezien het niet de bedoeling is de werknemer te sanctioneren voor de financiële en economische moeilijkheden die zijn bedrijf heeft, werd een aantal gelijkstellingen voorzien. Met als bedoeling dat de betrokken werknemers hun rechten behouden. We overlopen ze hieronder.

Statuut van de werknemer

De werknemers van wie de arbeidsovereenkomst wordt geschorst in het kader van de economische werkloosheid blijven hun statuut van voltijdse of deeltijdse werknemer behouden dat van toepassing was voor de maatregel.

Jaarlijkse vakantie

Principe

De dagen arbeidsonderbreking in het kader van de economische werkloosheid worden met effectieve arbeidsdagen gelijkgesteld. Deze dagen komen dus in aanmerking voor de berekening van het recht op vakantiegeld en voor de bepaling van de vakantieduur. De bedienden die tijdelijk economisch werkloos gesteld worden, zullen dus geen vakantierechten verliezen.

Loontoeslag wordt niet meegerekend

De supplementen die de werkgever voor de dagen van economische werkloosheid betaalt, komen niet in aanmerking voor de berekening van het vakantiegeld, aangezien ze beschouwd worden als een aanvulling op een sociaal voordeel en er dus geen socialezekerheidsbijdragen op verschuldigd zijn. De vakantiewetgeving stelt immers dat het vakantiegeld berekend moet worden op de loonelementen die aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen zijn.

Arbeidsongevallen en beroepsziektes

Aangezien de arbeidsovereenkomst van de bedienden in economische werkloosheid enkel (geheel of gedeeltelijk) geschorst is, behouden de voltijdse bedienden sowieso hun statuut van voltijds werknemer. De vraag naar een gelijkstelling stelt zich dus niet. Meer nog, de arbeidsongevallenwet (die op dat vlak ook geldt voor de beroepsziekten) voorziet reeds dat de aanvullingen op sociale voordelen niet in aanmerking genomen worden voor de bepaling van het basisloon. Het verplichte supplement als aanvulling op de uitkeringen van de RVA toegekend in het kader van de economische werkloosheid wordt als zo'n aanvulling beschouwd worden en wordt dus niet opgenomen in het basisloon.

Pensioenrechten

De periodes van tijdelijke werkloosheid zijn reeds lang met arbeidsperioden gelijkgesteld. De economische werkloosheid zal dus geen negatieve invloed hebben op de pensioenrechten van de betrokken werknemers.

Toegang tot tijdskrediet

Noch CAO nr. 77septies, noch CAO nr. 103 voorziet (voorlopig) dat de dagen economische werkloosheid voor bedienden gelijkgesteld worden met effectieve arbeidsprestaties.

Eindejaarspremie

De bediende die economisch werkloos wordt gesteld, behoudt zijn eigen statuut (voltijds of deeltijds). De overeenkomst wordt enkel geschorst. Dus is de vraag of deze schorsing voor de berekening van de eindejaarspremie met arbeidsprestaties gelijkgesteld kan worden.

Het eerste wat u moet doen, is nagaan of de tekst die het recht op de eindejaarspremie toekent in een gelijkstelling van de dagen economische werkloosheid voor bedienden voorziet en of de eindejaarspremie wordt toegekend zonder een onderscheid te maken tussen effectief gewerkte en gelijkgestelde dagen.

De bediende wiens contract werd geschorst omwille van economische werkloosheid zal dus enkel een volledige eindejaarspremie ontvangen indien de CAO betreffende de toekenning van de eindejaarspremie (of de CAO of het ondernemingsplan tot invoering van de economische werkloosheid) deze gelijkstelling toestaat. In de andere gevallen zal de eindejaarspremie slechts berekend worden op basis van de effectief gewerkte dagen en de andere gelijkgestelde dagen afwezigheid.

Niettemin kunt u steeds zelf beslissen om uw werknemers een volledige eindejaarspremie toe te kennen, met name de eindejaarspremie waarop ze recht zouden hebben gehad als ze niet economisch werkloos waren gesteld.

Betaald educatief verlof

De vraag naar gelijkstelling stelt zich niet aangezien deze werknemers hun statuut van voor de economische werkloosheid behouden en dus ook het daaraan verbonden recht op educatief verlof.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden