Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Voorafgaande kennisgeving aan de RVA via het formulier C106A

De werkgever die economische werkloosheid voor bedienden wil invoeren, moet hiervan een voorafgaande kennisgeving versturen aan de RVA om te bewijzen.

Laatst bijgewerkt op 3 januari 2022

De werkgever die economische werkloosheid voor bedienden wil invoeren, moet hiervan een voorafgaande kennisgeving versturen aan de RVA om te bewijzen:

  • dat hij beantwoordt aan het begrip onderneming in moeilijkheden;
  • en dat hij een ondernemings-CAO of een goedgekeurd ondernemingsplan heeft gesloten.

Formulier C106A

Deze kennisgeving gebeurt via een formulier C106A dat via een aangetekend schrijven opgestuurd moet worden naar de dienst tijdelijke werkloosheid van het werkloosheidsbureau van de RVA dat bevoegd is voor de maatschappelijke zetel van de onderneming. De kennisgeving moet minstens 14 dagen vóór de eigenlijke procedure tot invoering van de economische werkloosheid voor bedienden gebeuren.

De werkgever moet diezelfde dag ook een kopie van het formulier overmaken aan de ondernemingsraad of, bij gebreke daarvan, aan de vakbondsafvaardiging.

Het formulier C106A moet ook aan de RVA bezorgd worden als de Commissie “Ondernemingsplannen” het ondernemingsplan reeds heeft goedgekeurd en dus de voorwaarden om als onderneming in moeilijkheden beschouwd te worden, reeds heeft nagekeken.

Het formulier C106A moet daarentegen niet naar de RVA verzonden worden bij een verlenging van de economische werkloosheid voor bedienden. In dat geval aanvaardt de RVA automatisch de verlenging van de erkenning als onderneming in moeilijkheden [1].

Bijlagen bij het formulier

Bij het formulier C106A voegt de werkgever:

  • indien hij een omzet- of productiedaling of een daling van het aantal bestellingen met 10% wil bewijzen, de BTW-aangiften waarop hij zich wil baseren om te bewijzen dat hij in moeilijkheden verkeert. Indien hij niet het laatste kwartaal als refertekwartaal kiest, moet hij tevens alle aangiften van de volgende kwartalen toevoegen om de dalende trend van het omzetcijfer of van de productie te bevestigen;
  • indien hij een productiedaling met 10% wil bewijzen, een dossier dat de documenten bevat die de vereiste productiedaling aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad;
  • indien hij een daling van het aantal bestellingen met 10% wil bewijzen, een dossier dat documenten bevat die de vereiste daling van de bestellingen aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad;
  • in alle gevallen, de brief waarin de FOD laat weten dat het ondernemingsplan door de Commissie “Ondernemingsplannen” werd goedgekeurd indien hij met een ondernemingsplan werkt.

Aantal formulieren

Indien de aanvraag betrekking heeft op een technische bedrijfseenheid die meerdere juridische entiteiten omvat, moeten er verschillende aanvragen worden ingediend:

  • een aanvraag voor elke juridische entiteit (het percentage van 10% moet niet noodzakelijk voor elke entiteit bereikt zijn);
  • en een aanvraag voor de technische bedrijfseenheid met alle gegevens van elke juridische entiteit. Het vereiste percentage van 10% moet uit dat totale bedrag blijken.

Er moet slechts één formulier worden verstuurd wanneer de aanvraag slechts op één juridische entiteit, één technische bedrijfseenheid of één vestigingseenheid slaat. De werkgever moet echter een dossier ter beschikking houden van de RVA zodat zij de aanvraag betreffende de technische bedrijfseenheid binnen de juridische entiteit kan controleren.

Beslissing van de RVA

De onderneming zal in principe binnen 2 weken een positief of negatief antwoord ontvangen.

[1] De werkgever moet er in dit geval wel voor waken dat de collectieve arbeidsovereenkomst of het ondernemingsplan dat de economische werkloosheid invoerde, nog geldig is.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden