Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Hoe kan een onderneming een daling van het omzetcijfer, van de productie of van de bestellingen bewijzen?

De onderneming moet een daling van de omzet, de productie of de bestellingen van 10% in één van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst de economische werkloosheid voor de bedienden wenst in te voeren.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2023

Principe

De onderneming moet een daling van de omzet, de productie of de bestellingen van 10% in één van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst de economische werkloosheid voor de bedienden wenst in te voeren (het referentiekwartaal genoemd), kunnen aantonen:

 • Ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag

Met andere woorden, indien de werkgever de maatregel in het tweede kwartaal van 2023 wenst in te voeren, zal hij één van de 4 kwartalen van 2022 moeten kiezen en dit kwartaal vergelijken met:

 • Het overeenstemmende kwartaal van 2021

Nieuw opgerichte ondernemingen

Indien het om een nieuw opgerichte onderneming gaat en ze het omzetcijfer, de productie of de bestellingen niet kan vergelijken met dat van het voorgaande jaar, kan ze, volgens de RVA, niet als een onderneming in moeilijkheden beschouwd worden, tenzij ze bewijst dat ze geconfronteerd wordt met een economische werkloosheid voor arbeiders van minstens 10%.

De juridische entiteit

De daling van het omzetcijfer, de productie of de bestellingen met 10% moet betrekking hebben op:

 • De onderneming als juridische entiteit
 • De technische bedrijfseenheid bestaande uit meerdere juridische entiteiten

Daling van het omzetcijfer, de productie of de bestellingen met 10%

Bewijs van daling van het omzetcijfer

Het bewijs van de daling van het omzetcijfer moet voortvloeien uit de BTW-aangiften. Het omzetcijfer verkrijgt men door de bedragen die overeenstemmen met de onderstaande codes van de BTW-aangifte op te tellen:

(00 + 01 + 02 + 03 + 44 + 45 + 46 + 47) – (48 + 49)

Het omzetcijfer van het refertekwartaal moet minstens 10% minder bedragen dan het omzetcijfer van:

 • Het overeenstemmende kwartaal van een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag: (omzetcijfer van het refertekwartaal) ≤ (0,9 * "omzetcijfer van het overeenstemmende kwartaal van een van de 2 kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag")

Bewijs van daling van de productie

De substantiële productiedaling met 10%:

 • Moet betrekking hebben op de volledige productie van de onderneming
 • Moet bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse producten in het productieproces en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers en
 • Moet bewezen moet worden door de indiening van een dossier dat, naast de BTW-aangiften van alle betreffende kwartalen, ook documenten bevat die de vereiste productiedaling aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad

De gewogen productie van het refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan de productie van:

 • Het overeenstemmende kwartaal van een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag

Bewijs van daling van de bestellingen

De substantiële daling van minimum 10% van de bestellingen moet:

 • Betrekking hebben op alle bestellingen van de onderneming (het gaat om bestellingen van producten, diensten, evenals boekingen)
 • Bekomen worden door een weging in functie van de belangrijkheid van de diverse bestellingen en aanleiding geven tot een daaraan gerelateerde daling aan productieve arbeidsuren van de werknemers
 • Bewezen worden door de indiening van een dossier dat, naast ten indicatieve titel de BTW-aangiften van alle betreffende kwartalen, ook alle documenten bevat die de vereiste daling inzake bestellingen aantonen en de gevolgde berekeningswijze toelichten, zoals boekhoudkundige stukken en verslagen overgemaakt aan de ondernemingsraad

Het gewogen aantal bestellingen van het refertekwartaal moet minstens 10% lager zijn dan het aantal bestellingen van:

 • Het overeenstemmende kwartaal van een van de twee kalenderjaren voorafgaand aan de aanvraag
 • Het refertekwartaal

De werkgever mag als refertekwartaal één van de vier kwartalen kiezen die het kwartaal waarin voor het eerst de economische werkloosheid voor bedienden werd ingevoerd, voorafgaan.

Indien de werkgever niet het laatste kwartaal dat de invoering van de  economische werkloosheid voor bedienden voorafgaat als refertekwartaal kiest, dan moet de dalende trend worden bevestigd in de kwartalen die op het gekozen refertekwartaal volgen. De werkgever moet, met andere woorden, kunnen aantonen dat het omzetcijfer, de productie of de bestellingen in alle kwartalen tussen het refertekwartaal en het kwartaal waarin de economische werkloosheid wordt ingevoerd lager zijn dan het omzetcijfer, de productie of de bestellingen van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar zonder evenwel meer dan 10% te moeten bedragen.

Opmerking: het laatste kwartaal is het laatst ingediende kwartaal. De BTW-aangifte moet immers pas tegen de 20ste van de maand volgend op het kwartaal waarop ze betrekking heeft worden ingediend.  De werkgever mag dus tijdens de eerste 20 dagen van een kwartaal oordelen dat het laatste kwartaal het kwartaal-2 is, dat wil zeggen het kwartaal voorafgaand aan dat waarvoor de aangifte nog niet werd ingediend. Indien de werkgever bijvoorbeeld de maatregel vanaf 15 januari 2023 wil invoeren, kan hij zich baseren op de aangifte van het derde kwartaal 2022 vermits hij zijn aangifte van het 4de kwartaal 2022 tot 20 januari 2023 mag indienen.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden