Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Economische redenen Bedienden

Kennisgevingen aan het werkloosheidsbureau van de RVA

De werkgever moet vervolgens ook de werkloosheidsinstelling verwittigen. Het gaat hier om een dubbele kennisgeving die via elektronische weg moet gebeuren.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2024

De werkgever moet vervolgens ook de werkloosheidsinstelling verwittigen. Het gaat hier om een dubbele kennisgeving die via elektronische weg moet gebeuren.

Algemene kennisgeving van de voorziene werkloosheid

Op de dag van de aanplakking of van de individuele kennisgeving moet de werkgever enkel zijn voornemen om de economische werkloosheid voor bedienden in te voeren kenbaar maken.

Verplichte vermeldingen

De kennisgeving moet de volgende vermeldingen bevatten [1]:

 • De identiteit van de werkgever (naam en ondernemingsnummer)
 • De identiteit van de bediende die werkloos zal worden gesteld (naam, voornaam, INSZ-nummer) [2]
 • Het paritair comité. Indien het comité bevoegd is voor de arbeiders en de bedienden (PC 300 en volgende) moet de werkgever in de zone "subniveau" (dropdown in de webtoepassing) aangeven dat de aangifte op bedienden slaat
 • De aard van de schorsingsregeling: volledige schorsing of gedeeltelijke arbeid ("grote schorsing"). De data waarop de bediende werkloos zal zijn, moeten niet aan de RVA worden meegedeeld.
 • De begin- en einddatum van de schorsingsregeling waarbij de aanvangsdatum bij voorkeur op een maandag valt en de einddatum op een zondag
 • De verbintenis van de werkgever om de bepalingen van artikel 30quiquies na te leven:
  • Maakt de werkgever gebruik van de webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid, dan moet hij, na de keuze van de economische redenen, een verklaring bevestigen waarin hij zich ertoe verbindt het werk niet uit te besteden aan derden. Doet hij dit niet, dan zal de aangifte van de economische werkloosheid niet doorgaan.
  • Maakt de werkgever gebruik van de batchaangifte (gestructureerde elektronische berichten), dan wordt er een pdf-document aangemaakt waarop de verbintenis van de werkgever om het werk niet uit te besteden aan derden wordt weergegeven. Dezelfde vermelding staat ook in het glossarium.

Meerdere kennisgevingen

De werkgever moet meerdere kennisgevingen verrichten wanneer:

 • Verschillende paritaire comités bevoegd zijn
 • Een periode van volledige schorsing volgt op een regeling van gedeeltelijke arbeid of omgekeerd
 • Er verschillende opeenvolgende periodes van schorsing bestaan
 • Hij het aanvankelijk voorziene aantal dagen schorsing wil verhogen
 • Hij wegens jaarlijkse vakantie of inhaalrust van ten minste één kalenderweek voor of na een periode van schorsing wegens economische werkloosheid een periode van sluiting van de onderneming invoert. Zo niet telt die week mee voor de berekening van de maximumduur.

Maandelijkse kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag

De verplichting om elke maand de eerste effectieve werkloosheidsdag aan de RVA mee te delen werd ingevoerd om meer gerichte controles mogelijk te maken.

In tegenstelling tot de algemene kennisgeving van de voorziene werkloosheid is deze kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag maar 1 maand geldig.

Het is belangrijk dat deze melding tijdig en correct gebeurt, aangezien de RVA anders geen werkloosheidsuitkeringen uitbetaalt [3] en de werkgever dan verplicht zal zijn om aan zijn werknemers loon te betalen. Meer informatie over deze loonsanctie vindt u onder de vraag “Wat zijn de toepasselijke sancties?”.

Opgelet! Deze verplichting doet geen afbreuk aan de algemene kennisgeving, die eveneens toepasselijk blijft.

Wanneer moet de maandelijkse kennisgeving gebeuren?

De maandelijkse kennisgeving van de eerste effectieve werkloosheidsdag moet gebeuren:

 • Ofwel op de eerste effectieve werkloosheidsdag
 • Ofwel op de werkdag die volgt
 • Ofwel, maar enkel indien de werkgever met zekerheid weet dat zijn bediende werkloos zal zijn, vanaf de 5de werkdag die voorafgaat aan de eerste effectieve schorsingsdag

Opmerking: De RVA preciseert in zijn infoblad dat de werkdag die voorafgaat of volgt op elke dag van de week kan slaan, met uitzondering van de weekends, de feestdagen en de brugdagen. Het werkrooster van de betrokken werknemers heeft dus geen belang.

Enkele aandachtspunten die u niet uit het oog mag verliezen:

 • Aangezien de kennisgeving slechts voor één maand geldt, moet ze, indien nodig, de maand nadien vernieuwd worden;
 • Indien de werkgever de eerste werkloosheidsdag te vroeg meldt, zal de RVA ervan uitgaan dat hij geen melding heeft verricht. De werknemers zullen dan geen uitkeringen krijgen en de werkgever zal dus verplicht zijn het loon te betalen;
 • Als de werkgever zich vergist heeft, moet hij zijn foute melding onmiddellijk annuleren en dit uiterlijk de werkdag die volgt op de dag die aangegeven werd als eerste werkloosheidsdag. Vergeet hij dat en doet hij opnieuw een maandelijkse kennisgeving, dan zal de RVA contact opnemen met de werkgever om te weten welke kennisgeving geannuleerd moet worden. Antwoordt de werkgever niet, dan houdt de RVA enkel rekening met de eerste kennisgeving. In dat geval zal de werknemer geen uitkeringen krijgen, omdat de verkeerd meegedeelde datum niet zal overeenstemmen met de eerste werkloosheidsdag van de elektronische aangifte [4];
 • Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer op de eerste effectieve werkloosheidsdag om een andere reden geschorst is, moet er voor deze werknemer toch een kennisgeving gebeuren. Meer uitleg over deze verplichting vindt u onder de vraag “Wat indien de tijdelijke werkloosheid samenvalt met een andere schorsingsoorzaak?”.

Welke informatie moet de maandelijkse kennisgeving bevatten?

De maandelijkse kennisgeving moet de volgende elementen bevatten:

 • De naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of van de onderneming
 • De naam, de voornaam en het identificatienummer voor de sociale zekerheid van de werkloos gestelde bediende(n)
 • De eerste dag van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens economische oorzaken in de betrokken maand
 • Het volledig adres van de plaats waar de bediende(n) die dag normaal zou(den) hebben gewerkt

[1] http://www.rva.be, rubriek Documentatie, infoblad E55.

[2] Hoewel een niet nominatieve elektronische kennisgeving technisch gezien mogelijk is, mag de werkgever deze procedure niet gebruiken want ze geeft geen recht op uitkeringen.

[3] De datum die vermeld wordt in de maandelijkse kennisgeving moet overeenstemmen met de datum die aangeduid is in de elektronische aangifte (zie ook de vraag “Te volgen procedure – Wat moet de werkgever doen?”)

[4] Zie ook de vraag “Te volgen procedure – Wat moet de werkgever doen?”.

Alle artikelen over Economische redenen Bedienden