Login
Service Contact Lex4You
Login

Pesterij en grensoverschrijdend gedrag op het werk

Bescherm de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers

Iedereen heeft het recht om in alle veiligheid hun werk uit te voeren. Als je werknemers in aanraking komen met grensoverschrijdend gedrag op het werk, schaadt dat hun lichamelijke en/of psychische gezondheid. Voorkom als werkgever geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en conflicten op het werk met de hulp van Securex.

Krijg advies van een expert

Waarom grensoverschrijdend gedrag op het werk aanpakken?

 • Je werknemers hebben het recht om in alle veiligheid hun werk te doen
 • Je toont aan je werknemers dat je hun welzijn belangrijk vindt
 • Je bewijst dat dergelijk gedrag geen plaats heeft binnen je bedrijfscultuur

Wat telt als grensoverschrijdend gedrag of pesterij?

Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren stellen, denk aan pesterijen, geweld (fysiek of psychologisch), discriminatie of ongewenste intimiteiten.

Wat is een grensoverschrijdend gedrag of pesterij?

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen verschillende problemen, maar pesten en ongewenst seksueel gedrag komen het vaakst voor. Een definitie:

 • Er is sprake van pesten op het werk (ook wel mobbing genoemd) als een werknemer herhaaldelijk en gedurende langere tijd het doelwit is van onrechtmatige gedragingen waartegen de persoon zich moeilijk kan verweren. Het is vooral belangrijk om te kijken naar het geheel van de gedragingen: zelfs wanneer je de acties individueel als onschuldig overkomen, leidt de opeenstapeling ervan tot een aantasting van de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een persoon. 
 • Seksuele intimidatie of ongewenst seksueel gedrag op het werk omvat elke vorm van ongewenst (verbaal, non-verbaal of lichamelijk) gedrag met seksuele connotatie. Het gedrag heeft als doel of gevolg dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en het creëert een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving.

Ook hoeven daders niet opzettelijk te handelen, maar staat de impact van hun gedrag op de persoon of groep in kwestie centraal.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag is soms heel expliciet en zichtbaar, maar evengoed heel subtiel en onzichtbaar:

 • Pesten: Jan start in een nieuwe functie en neemt de plaats van een vroegere leidinggevende over. De collega’s zijn daar niet mee opgezet. Medewerkers praten niet met hem en houden hem niet op de hoogte, tenzij hij er expliciet om vraagt. Ook verdwijnt er af en toe een dossier of koffiemok van zijn bureau en moet hij daar dan naar op zoek gaan.
 • Seksuele intimidatie: in het begin was er niets aan de hand, maar sinds de scheiding van de manager van Sarah stelt hij steeds meer persoonlijke vragen. Uit beleefdheid ging ze daar eerst in mee, maar de vragen werden steeds intiemer, waarop ze weigerde. Sindsdien wordt ze uitgesloten van vergaderingen, maar maakt haar manager nog altijd suggestieve opmerkingen over haar uiterlijk.

Het hoeven ook niet altijd situaties tussen werknemers te zijn, pestgedrag of seksuele intimidatie kan zich ook voordoen tijdens contacten met een derde partij:

 • Een externe consultant die vrouwelijke werknemers negeert tijdens vergaderingen of een leverancier die seksueel getinte opmerkingen maakt.

Hoe identificeer je mogelijke problemen?

Pesten op het werk verhinderen en aanpakken vraagt verantwoordelijkheid van de werkgever én werknemers, maar het is soms moeilijk om daar als werkgever zicht op te krijgen.

Hou je ogen open voor mogelijke uitingen van pesterijen op het werk:

 • Isoleren van een collega door die te negeren, niet uit te nodigen, conflicten te creëren, ...
 • Frequent iemands handelingen controleren, terwijl daar geen reden toe is
 • Een collega niet de kans geven om zich uit te drukken door ongegronde kritiek te geven of gewoon niet aan het woord te laten
 • Informatie achterhouden zodat een werknemer niet in staat is om goed werk te leveren
 • Spotten met iemands uiterlijk of andere persoonlijke kenmerken
 • ...

Heb je hierover vragen of je wil graag de mening van een expert? Krijg advies van Securex.

Pak ongewenst gedrag aan

Grensoverschrijdend gedrag en pesterij op het werk aanpakken

Als werkgever zijn er een aantal verplichte preventiemaatregelen, maar het is sowieso belangrijk om als werkgever je verantwoordelijkheid te nemen:

 • Stel een preventieadviseur psychosociale aspecten en eventueel een of verschillende vertrouwenspersonen aan.
 • Voorkom situaties die geweld of pesterijen in de hand werken.
 • Zet een interne procedure op om slachtoffers op te vangen, raad te geven en een snelle en onpartijdige tussenkomst te bezorgen.

Overweeg ook om leidinggevenden op te leiden om op een juiste manier met moeilijke situaties en conflicten om te gaan,  in het besef dat een klein conflict in het begin kan leiden tot grensoverschrijdend gedrag na verloop van tijd.

De aanpak van Securex

We stellen samen een actieplan op tegen de verschijnselen geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag en conflicten binnen je bedrijf.

Daarbij zetten we in op de betrokkenheid van werknemers om grensoverschrijdende gedragingen geen kans te geven. We bieden ook een luisterend oor voor medewerkers in nood en identificeren de oorzaken om problematische situaties aan te pakken.

Het doel is om grensoverschrijdend gedrag definitief uit jouw organisatie te verbannen.

Informele psychosociale interventie

Via een informele interventie proberen we een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door adviezen aan de werknemer te geven, een tussenkomst bij andere personen binnen de onderneming (collega, hiërarchische overste, personeelsdienst …) of verzoeningspogingen.

Werknemers kunnen zelf de eerste stap zetten of dit samen met de vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale aspecten voorbereiden en/of uitvoeren.

Formele psychosociale interventie

Willen je werknemers geen gebruik maken van de informele psychosociale interventie of raakt het probleem niet opgelost, dan kunnen ze overschakelen naar een formele interventie. Alleen de preventieadviseur psychosociale aspecten mag deze interventie uitvoeren.

Er zijn twee scenario’s:

 • Collectief: Het probleem bevindt zich op een groepsniveau en/of meerdere personen lopen het risico lopen om schade te ondervinden. De aanpak is anoniem en de werkgever wordt verzocht de situatie te analyseren en passende maatregelen te nemen om het probleem op te lossen.
 • Individueel: Eén persoon loopt hoofdzakelijk het risico op schade. De preventieadviseur psychosociale aspecten brengt de werkgever op de hoogte van de aanvraag en deelt de identiteit van de aanvrager mee, analyseert vervolgens de probleemsituatie en geeft een schriftelijk advies aan de werkgever.

Employee Assistance Program

Met het Employee Assistance Program help je werknemers bij het verwerken van een ernstig incident of een andere lastige of traumatische ervaring. Denk aan pesten op het werk of seksuele intimidatie, maar ook een arbeidsongeval, brand, een overval… Dergelijke heftige incidenten laten een diepe indruk op de werkvloer na.

De EAP -formules:

EAP Basic

Ondersteuning voor iedereen, in elke situatie. Of het nu gaat om traumaverwerking, de aankoop van een huis, de zorg voor een ouder, of professionele uitdagingen, kunnen jouw werknemers 24/7, een professionele hulplijn bereiken. Het mag dan slechts om één enkel gesprek gaan. Ze krijgen meteen een master in de psychologie aan de lijn die luistert, ondersteunt en adviseert. Volgende week opnieuw bellen? Dat kan zeker, maar ze gaan niet per se door dezelfde psycholoog opgevolgd worden.

In het kader van werkgerelateerd trauma en problematisch middelengebruik heeft je medewerker ook recht op 5 interventies door dezelfde psycholoog, virtueel of in de praktijk van de psycholoog.

De Basic-formule omvat ook de Manager assist die extra hulp biedt voor jouw HR-team en leidinggevenden, zodat ook zij bij complexe situaties ondersteund worden.

EAP Full Online

Naast de diensten in de Basisformule, voorzien de FULL formules een emotionele en psychosociale individuele begeleiding in de vorm van 5 sessies door éénzelfde psycholoog of coach in een relevant domein. De kers op de taart is dat gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen ook kunnen profiteren van deze emotionele ondersteuning! Soms schuilen de oorzaken van psychosociale problemen namelijk in meer praktische bezorgdheden zoals juridische of financiële zaken. Daarom is het ook mogelijk om een beroep te doen op een expert in een juridische of financiële materie wanneer dit relevant is voor de begeleiding.
Deze begeleiding is uitsluitend virtueel

EAP Full Face2Face

= EAP Full + de emotionele begeleiding kan ook fysiek plaatsvinden.

EAP Full Face2Face Premium

= EAP Full Face2Face + de formule maakt het ook mogelijk om medewerkers te helpen in hun levensstijl door ze te coachen in bijvoorbeeld gewichtsverlies, rookstop, beweging, enz.

Geef grensoverschrijdend gedrag geen kans in jouw organisatie

Dit zou je ook kunnen interesseren