Login
Service & contact Lex4You
Login

Hoe uw bedrijf herstructureren?

Een stappenplan van A tot Z voor een herstructurering

Verschillende scenario’s kunnen tot een herstructurering leiden: financiële problemen, een fusie, ... Het is een proces – met of zonder banenverlies – dat een zorgvuldige naleving van de procedures vereist en heel wat vragen oproept. Het antwoord daarop vindt u hier!

Download ons Ebook over herstructurering

De coronacrisis spaart geen enkel bedrijf. Misschien heeft u ook verkoopmoeilijkheden of cashflowproblemen. Maar dat is lang niet de enige reden voor een herstructureringsproject: uitbreiding van uw activiteiten, een fusie, offshoring, ... Wat de aanleiding ook is, u moet nu het hoofd bieden aan een vaak complex en technisch reorganisatieproces.

Herstructurering: pistes om de kosten te verlagen

Om uw herstructurering in goede banen te leiden, nemen we in deze gids de belangrijkste aspecten ervan onder de loep, en meer bepaald de verschillende juridische aandachtspunten.

Gaat uw herstructurering gepaard met banenverlies?

Ja? Als u werknemers moet ontslaan, zijn er verschillende situaties mogelijk:

 • Meervoudig ontslag
 • Collectief ontslag
 • De sluiting van (een deel van) uw bedrijf
 • Zelfs een gerechtelijke reorganisatie of een faillissement

Elk van deze situaties brengt voor de werkgever een aantal formaliteiten en verplichtingen met zich mee.

Nee? Herstructureringen leiden niet noodzakelijk tot inkrimping. Er zijn wel degelijk mogelijkheden om uw economische problemen of de reorganisatie van uw bedrijf aan te pakken zonder ontslagen.

Collectief ontslag

Wat houdt een collectief ontslag in?

Weet u wanneer een ontslag als ‘collectief’ wordt beschouwd? We spreken over collectief ontslag wanneer het – over een periode van 60 dagen – een bepaald aantal werknemers betreft. Hoeveel? Dat hangt af van de grootte van uw onderneming. Hebt u tussen de 20 en 100 werknemers in dienst? Dan zou het om een collectief ontslag kunnen gaan als u over een periode van twee maanden 10 werknemers of meer moet laten gaan. Maar die berekening is niet altijd zo eenvoudig ...

Wat zijn de verplichtingen bij een collectief ontslag?

De procedure voor collectief ontslag is strikt gereglementeerd en het bedrijf moet verschillende stappen naleven (zowel wat de vorm als wat de inhoud betreft):

 1. Een procedure volgen voor het informeren van en overleggen met de werknemers
 2. Indien nodig een collectieve ontslagvergoeding toekennen aan de ontslagen werknemers
 3. Een tewerkstellingscel oprichten, outplacement aanbieden en een outplacementvergoeding betalen ...

En niet te vergeten: de verplichtingen in geval van een eventuele sluiting (van een deel) van uw bedrijf.

Wilt u weten of uw situatie als een collectief ontslag kan worden beschouwd? Of wilt u een collectieve ontslagvergoeding of outplacementvergoeding berekenen? Weet u niet hoe u een tewerkstellingscel opricht? Securex beantwoordt al deze vragen (en meer), zodat uw herstructurering volgens de regels van het vak verloopt.

Meervoudig ontslag

En als het geen collectief ontslag is? Dan is het misschien een meervoudig ontslag. Ofwel meerdere contractbreuken binnen hetzelfde bedrijf. Voor meervoudig ontslag is er geen ander wettelijk kader dan dat van gewoon ontslag, met uitzondering van eventuele bijzondere sectorale bepalingen.

Meerdere paritaire comités hebben immers het begrip ‘meervoudig ontslag’ gedefinieerd en hebben er bijvoorbeeld specifieke voorafgaande informatie- en raadplegingsverplichtingen van het personeel aan gekoppeld.

Wilt u meer weten over gewoon ontslag?

Download ons Ebook over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bedrijfssluiting

Dit is het slechtste scenario. Er is geen herstel meer mogelijk en u moet noodgedwongen uw activiteiten (definitief) stopzetten. De sluiting van een bedrijf brengt meestal collectief ontslag (omgekeerd is dat niet noodzakelijk het geval) en ook strikt gereglementeerde verplichtingen met zich mee.

 1. De werknemers op de hoogte brengen en overleg met hen plegen voor de beslissing bekend wordt gemaakt ;
 2. (Onder bepaalde voorwaarden) een sluitingsvergoeding storten ;
 3. Informatie verstrekken aan het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO).

Gerechtelijke reorganisatie of een faillissement

Uw onderneming kan ook te maken krijgen met een insolventieprocedure:

 • Een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan worden opgestart om uw onderneming geheel of gedeeltelijk te redden, wanneer haar financiële moeilijkheden niet al te groot zijn. Dat kan door minnelijk akkoord, door collectief akkoord of door overdracht onder gerechtelijk gezag.
 • Een faillissementsprocedure wordt opgestart om uw bedrijf te vereffenen wanneer er geen hoop meer is om het te redden.

Welke mogelijkheden zijn er om te herstructureren zonder te ontslaan?

De coronacrisis brengt uw bedrijf in een moeilijke financiële situatie ... Maar u wilt absoluut jobs redden. Er zijn verschillende mogelijkheden die u kunnen helpen om deze beproeving te doorstaan:

 • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door Covid-19 of andere steunmaatregelen inroepen (RSZ-afbetalingsplannen, gewestelijke premies, ...) ;
 • Op verschillende manieren de personeelskosten drukken (collectieve of individuele arbeidstijdverkorting, loonsvermindering in samenspraak met de werknemers, structureel telewerk, vrijwillige vertrekregeling, ...) ;
 • Verlaging van de aanvangsleeftijd voor werkloosheidsuitkeringen met een bedrijfstoeslag ;
 • Kiezen voor een conventionele bedrijfsoverdracht.

Stuk voor stuk oplossingen die een zorgvuldige begeleiding vereisen om aan al uw verplichtingen te voldoen en de kosten voor uw bedrijf te beperken.

Securex begeleidt u stap voor stap

U begrijpt het al: een bedrijf herstructureren kan op verschillende manieren en houdt heel wat juridische procedures in. Een onderwerp dat zowel uitgebreid als technisch is.

Hebt u vragen over collectief ontslag of de sociale dialoog binnen het bedrijf (ondernemingsraad, vakbondsafvaardiging, het ontbreken van een overlegorgaan)? Hebt u hulp nodig bij de berekening van de ontslagvergoedingen, de vergoeding bij collectief ontslag of de outplacementvergoeding? Of wilt u de arbeidstijd van uw personeel verkorten?

Als bedrijfsleider staat u er niet alleen voor. Securex informeert u en loodst u door uw herstructureringsprogramma .

Contacteer ons

Op zoek naar pistes om de kosten in uw onderneming te verlagen?

Download ons Ebook Herstructurering