Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Alle werknemers uit de privésector en personen die in de privésector, anders dan met een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van één of meerdere personen kunnen Vlaams opleidingsverlof opnemen indien ze voltijds tewerkgesteld zijn.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Principe

Alle werknemers uit de privésector en personen die in de privésector, anders dan met een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder het gezag van één of meerdere personen kunnen Vlaams opleidingsverlof opnemen indien ze voltijds tewerkgesteld zijn, ongeacht hun leeftijd, hun nationaliteit, hun statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger,...) of de duur van hun arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur). Deze werknemers moeten tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid gelegen in het Vlaams Gewest [1].

Onder voltijdse tewerkstelling verstaat men de tewerkstelling die overeenstemt met de voltijdse arbeidsduur zoals die door de bevoegde paritaire comités in de verschillende sectoren vastgesteld is.

De voltijdse tewerkstelling kan eveneens voortvloeien uit de cumulatie van verschillende deeltijdse tewerkstellingen bij verschillende werkgevers of in het kader van verschillende contracten. In een dergelijk geval is de duur van het verlof dat door elke werkgever toegekend moet worden proportioneel aan de duur van de tewerkstelling bij elk van hen.

Sommige deeltijdse werknemers kunnen eveneens van Vlaams opleidingsverlof gebruik maken, met name:

 • De werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn
 • De werknemers die ten minste halftijds met een variabel uurrooster werken
 • De werknemers met een vast uurrooster die meer dan 50% en minder dan 4/5 werken
 • De werknemers met een vast uurrooster die 50% werken: uitsluitend voor opleidingen die zij tijdens de werkuren volgen

Deze deeltijdse werknemers kunnen het Vlaams opleidingsverlof genieten in verhouding tot de voltijdse wekelijkse arbeidsduur zoals bij CAO of wet bepaald.

Hebben eveneens recht op Vlaams opleidingsverlof:

 • De uitzendkrachten
 • De jongeren aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst
 • De werknemers tewerkgesteld in een Gesco-statuut, indien de werkgever onder de CAO wet valt
 • De werklozen tewerkgesteld in de vzw’s, voor zover zij onder de CAO wet vallen

Uitsluitingen

Zijn uitgesloten:

 • De werknemers van de openbare sector
 • De leerlingen met een (stage)overeenkomst alternerende opleiding [2]
 • De personen die een vergoeding voor sociale promotie voor de gevolgde vorming ontvangen
 • De werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die niet in het Vlaams Gewest gelegen is [3]

[1] Is dit niet het geval, dan zullen deze werknemers recht hebben op betaald educatief verlof in het gewest waarin de vestigingseenheid waar ze tewerkgesteld worden gelegen is. Het is dus belangrijk om uw gegevens aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) wanneer uw exploitatiezetel verhuist. Deze aanpassing kan u via ons ondernemingsloket laten uitvoeren. En daarnaast dient u uw client advisor ook te informeren wanneer een werknemer niet meer aan dezelfde exploitatiezetel verbonden is.

[2] Deze (stage)overeenkomst is in de plaats gekomen van de industriële leerovereenkomst en de leerovereenkomst middenstand. De leerlingen die in het kader van de overgangsmaatregelen nog met een industriële leerovereenkomst of leerovereenkomst middenstand werken, zijn eveneens uitgesloten van het recht op Vlaams opleidingsverlof.

[3] Dus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of in het Waals Gewest. In dat geval zullen de regels die gelden in deze gewesten van toepassing zijn.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof