Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Wanneer kan het Vlaams opleidingsverlof opgenomen worden?

Het Vlaams opleidingsverlof kan ten vroegste opgenomen worden vanaf de dag voorafgaand aan de aanvang van de opleiding.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Principe

Het Vlaams opleidingsverlof kan ten vroegste opgenomen worden vanaf de dag voorafgaand aan de aanvang van de opleiding. De laatste dag waarop het verlof opgenomen kan worden is de tweede dag na de laatste les of het laatste examen.

Planning in de onderneming

Nadat de werknemer aan de werkgever meegedeeld heeft dat hij het Vlaams opleidingsverlof wil opnemen maken werkgever en werknemer afspraken over het opnemen van de uren opleidingsverlof. Hierbij moet rekening gehouden worden met de collectieve planning.

Daarnaast en om te vermijden dat de continuïteit van de diensten ernstig verstoord wordt doordat verschillende werknemers gelijktijdig Vlaams opleidingsverlof opnemen, moet het verlof in de onderneming door de ondernemingsraad gepland worden. Indien er geen ondernemingsraad is, moet er een gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging worden gesloten. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, moet er een gemeenschappelijk akkoord tussen de werkgever en de werknemers worden gesloten.

De planning moet opgesteld worden overeenkomstig de volgende regels:

  • In de ondernemingen met minder dan 20 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens Vlaams opleidingsverlof van meer dan 10% van het totaal aantal werknemers; hij moet de afwezigheid wegens Vlaams opleidingsverlof van minstens één werknemer toestaan;
  • In de ondernemingen met tussen 20 en 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens Vlaams opleidingsverlof van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen; hij moet de afwezigheid van minstens één werknemer per functie toestaan;
  • In de ondernemingen met meer dan 50 werknemers kan de werkgever zich verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid wegens Vlaams opleidingsverlof van meer dan 10% van de werknemers die dezelfde functie uitoefenen, met dien verstande dat hij de afwezigheid van minstens één werknemer per functie moet toestaan en op voorwaarde dat de ondernemingsraad, of wanneer deze niet tot een akkoord komt, het bevoegd paritair comité op voorhand gedefinieerd heeft wat er onder “dezelfde functie” verstaan moet worden;
  • In de ondernemingen met meer dan 100 werknemers, kan de planning van de afwezigheden binnen de onderneming voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau die door alle organisaties die in de vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn, ondertekend is. Wanneer een dergelijke collectieve arbeidsovereenkomst niet bestaat, zijn dezelfde regels van toepassing als in de ondernemingen met meer dan 50 werknemers.

De collectieve planning primeert op de individuele. De planning van de verlofperiodes houdt zowel rekening met de vereisten op het vlak van de interne werkorganisatie als met de belangen en situaties eigen aan iedere werknemer. Ze zorgt er tevens voor dat de lesuren in de mate van het mogelijke niet met het normale werkrooster samenvallen.

In geval van blijvende onenigheid worden de geschillen met betrekking tot de planning aan de Vlaamse sociale inspectie [1] voorgelegd die, indien ze geen verzoening kan tot stand brengen, de beslissing neemt.

[1] Dit zijn de beëdigde ambtenaren van de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het Departement Werk en Sociale Economie.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof