Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Vlaams opleidingsverlof

Welke opleidingen openen het recht op Vlaams opleidingsverlof?

Enkel opleidingen die uitdrukkelijk door het decreet beoogd worden en minimum 32 contacturen of minstens 3 studiepunten per jaar omvatten, openen het recht op Vlaams opleidingsverlof.

Laatst bijgewerkt op 4 juli 2023

Principe

Enkel opleidingen die uitdrukkelijk door het decreet beoogd worden en minimum 32 contacturen of minstens 3 studiepunten per jaar omvatten, openen het recht op Vlaams opleidingsverlof. In het volwassenenonderwijs moeten er minstens 32 lestijden gevolgd worden. Het kan zowel om arbeidsmarktgerichte als om loopbaangerichte opleidingen gaan.

Ook trajecten die gericht zijn op het afleggen van examens bij de examencommissie basis- en secundair onderwijs komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof. Hetzelfde geldt voor trajecten die erop gericht zijn om verworven competenties te erkennen en te certifiëren. Beide trajecten worden als arbeidsmarktgerichte opleidingen beschouwd.

Voor deze twee trajecten bestaat er net zoals voor de mentoropleidingen [1] een uitzondering op de 32-urenregel.

Belangrijk! De opleiding moet niet noodzakelijk een band met de beroepsactiviteit van de werknemer hebben. Een werkgever kan zich niet tegen de toekenning van het Vlaams opleidingsverlof verzetten omdat de gevolgde opleiding niets te maken heeft met de activiteiten die het bedrijf uitoefent noch met de functie van de werknemer!

Meer info?

Indien de werkgever twijfelt of een bepaalde opleiding het recht op Vlaams opleidingsverlof opent, kan steeds de opleidingsdatabank geconsulteerd worden. 

In geval er nog steeds twijfel zou zijn, kan de werkgever de bevoegde dienst voor Vlaams opleidingsverlof van het Vlaams Gewest contacteren en nagaan of de gevolgde opleiding het recht op het Vlaams opleidingsverlof opent. Deze dienst is te bereiken op het volgend adres:

Departement Werk en Sociale Economie

Vlaams opleidingsverlof
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Telefoon: 1700

e-mail: vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be 

Arbeidsmarktgerichte opleidingen

Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn opleidingen die de loopbaan van werknemers duurzaam versterken of die arbeidsgerichte transities faciliteren.

Om als arbeidsmarktgerichte opleiding erkend te worden moet een opleiding voldoen aan de volgende 4 voorwaarden:

 • Ze leidt tot het verwerven van minstens één van de volgende groepen van competenties:
  1. Basiscompetenties
  2. Beroepsspecifieke competenties
  3. Algemene arbeidsmarktcompetentie [2]
 • Ze omvat per jaar minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten, met uitzondering van examencontracten, of minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs
 • Ze wordt gegeven door een dienstverlener die geregistreerd is als opleidingsverstrekker
 • Ze is geregistreerd bij het Departement Werk en Sociale Economie van het Vlaams Ministerie van Werk en Sociale Economie volgens een specifieke procedure

De volgende opleidingen komen in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof, als ze aan de hiervoor beschreven voorwaarden voldoen.

Opleidingen en trajecten georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Vlaamse Gemeenschap 

 • De basiseducatie, het secundair volwassenenonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding [3]
 • Opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, bachelor- en masteropleidingen zoals opgenomen in de Codex Hoger Onderwijs [4]
 • De ondernemerschapstrajecten die door Syntra zijn gescreend [5]
 • De trajecten die gericht zijn op het afleggen van examens voor de examencommissie secundair onderwijs of de examencommissie basisonderwijs
 • De trajecten die gericht zijn op het afleggen van examens om verworven competenties te erkennen en te certifiëren

Let op, voor mentoropleidingen, de trajecten voor het afleggen van de examens voor de examencommissie secundair- of basisonderwijs en de trajecten voor het afleggen van examens om verworven competenties te erkennen en te certifiëren geldt de voorwaarde van het minimumaantal contacturen, lestijden of studiepunten niet. 

Andere arbeidsmarktgerichte opleidingen

De volgende opleidingen worden als ze aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoen ook beschouwd als arbeidsmarktgerichte opleidingen:

 • Opleidingen georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties
 • Opleidingen georganiseerd door de jeugd- en volwassenenorganisaties en de instellingen voor werknemersvorming, die opgericht zijn binnen de representatieve werknemersorganisaties of door hen erkend zijn
 • Opleidingen goedgekeurd door het bevoegde paritaire comité voor de opleidingen per bedrijfstak
 • Opleidingen goedgekeurd door de Vlaamse opleidingscommissie

Loopbaangerichte opleidingen

Een loopbaangerichte opleiding is een opleiding die gevolgd wordt in het kader van loopbaanbegeleiding. Deze opleiding moet worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan [6].

Een loopbaangerichte opleiding moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ze omvat per jaar minstens 32 contacturen of minstens 3 studiepunten, met uitzondering van examencontracten, of minstens 32 lestijden in het volwassenenonderwijs;
 • Ze wordt gegeven door een dienstverlener die geregistreerd is als opleidingsverstrekker.

[1] De mentoropleiding moet voldoen aan de criteria voorzien door artikel 20/2, alinea 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003.

[2] Zie voor de invulling van deze begrippen: Ministerieel besluit van 13 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem…, B.S. 4 maart 2019.

[3] Zie artikelen 4, 9 en 17 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs.

[4] Zie artikel II.170 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013.

[5] Zie artikel 2, 3° van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaams agentschap voor Ondernemersvorming -Syntra Vlaanderen”.

[6] Het moet om een ontwikkelingsplan gaan zoals vermeld in artikel 4, §2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding.

Alle artikelen over Vlaams opleidingsverlof