Login
Werkgevers

Vakantie en thematisch verlof

Extra vakantie- en verlofmogelijkheden voor uw werknemers

De wettelijke vakantie is niet de enige mogelijkheid voor uw personeel om vrije dagen op te nemen. Er bestaan een heleboel aanvullende verlofstelsels, die bedoeld zijn om uw werknemers te ondersteunen op verschillende momenten doorheen hun carrière. Hieronder krijgt u een overzicht van de verschillende verlofmogelijkheden. Als werkgever kunt u altijd op Securex rekenen.

Vakantie en thematisch verlof
Wettelijk verlof

Wettelijke vakantiedagen: de basis

De Belgische wetgever voorziet vier weken vakantie voor wie in het vorige kalenderjaar voltijds aan de slag is geweest. Dit is het wettelijke verlof, en het is niet toegestaan om minder verlof dan dit te voorzien. Zowel arbeiders als bedienden ontvangen bij de opname van hun hoofdvakantie ook bijkomend vakantiegeld.

Lees meer over wettelijke vakantiedagen
Thematisch verlof

Bijzondere verlofstelsels

Naast de wettelijke vakantie zijn er nog andere verlofmogelijkheden voor uw personeelsleden. Dankzij een reeks thematische verlofregelingen - ook wel bijzondere verlofstelsels genoemd - genieten werknemers aanvullende vrije dagen voor speciale gebeurtenissen in hun leven of voor opleidingen die relevant zijn voor hun carrière.

Hieronder overlopen we ze voor u:

Feestdagen

De voltijdse werknemers hebben steeds recht op 10 wettelijke feestdagen per jaar:

 • Nieuwjaar: 1 januari
 • Paasmaandag: 5 april
 • Feest van de Arbeid: 1 mei
 • Hemelvaartsdag: 13 mei
 • Pinkstermaandag: 24 mei
 • Nationale Feestdag: 21 juli
 • Tenhemelopneming: 15 augustus
 • Allerheiligen: 1 november
 • Wapenstilstand: 11 november
 • Kerstmis: 25 december

Deze dagen moeten in het arbeidsreglement vermeld worden. Vergeet ook geen vervangingsdagen vast te leggen.

Europees verlof

De Europese vakantierichtlijn stelt dat elke werknemer recht moet hebben op 4 weken betaalde vakantie. Omdat volgens de Belgische wetgeving de vakantierechten opgebouwd worden op basis van de prestaties van het jaar voordien, kunnen echter niet alle werknemers op 4 weken betaalde wettelijke vakantie aanspraak maken. Daarom werd dit stelsel in het leven geroepen.

Lees meer over aanvullend verlof

Extralegaal verlof

Als werkgever kunt u bijkomende vakantiedagen toekennen via de individuele arbeidsovereenkomst, CAO of het arbeidsreglement. Die extra vakantie dient dan als extralegaal verlof en maakt zo deel uit van de alternatieve verloning. Dit is vaak bekend onder de naam ‘ADV’-dagen (ADV staat voor arbeidsduurvermindering).

Lees meer over arbeidsduur en ADV-dagen

Anciënniteitsverlof

Een ander verloftype is het sector-of bedrijfsgebonden anciënniteitsverlof. Daarbij ontvangt uw medewerker een extra dag betaald verlof in functie van zijn of haar anciënniteit. Anciënniteit is de periode waarin een medewerker bij eenzelfde werkgever in dienst is.

Bedrijven binnen dezelfde groep of verschillende entiteiten van een grote onderneming worden door de overheid gezien als één werkgever. Periodes van ziekte of tijdskrediet houden geen beëindiging van de overeenkomst in. De medewerker blijft in die omstandigheden dus anciënniteit opbouwen.

Anciënniteitsverlof is niet verplicht, maar wordt vaak toegekend om de loyaliteit te belonen. Sectoren en ondernemingen beslissen helemaal zelf of ze het toekennen. Ze leggen het dan ook vast in een CAO of arbeidsreglement. Kent een werkgever anciënniteitsverlof toe? Dan krijgt de medewerker – boven op de wettelijke vakantie – één of meer extra vakantiedagen naargelang zijn dienstjaren.

Moederschaps- of zwangerschapsverlof

Een werkneemster die een kind verwacht, heeft standaard recht op 15 weken moederschapsverlof. Die worden onderverdeeld in het zwangerschapsverlof of prenatale verlof (voor de bevalling) en het bevallingsverlof of moederschapsrust (na de bevalling).

Het zwangerschapsverlof duurt maximaal zes weken, waarvan minstens de week voor de datum van de geplande bevalling verplicht op te nemen is. Vanaf de dag van de bevalling begint de moederschapsrust, die verplicht negen weken duurt. Wie een meerling verwacht, kan extra verlof opnemen: 17 of 19 weken, waarvan 11 weken postnataal. Ook wanneer het kind na de geboorte een tijdlang in het ziekenhuis moet verblijven, is er uitzonderlijk bijkomend verlof mogelijk.

Uw medewerker moet een medisch attest voorleggen met de verwachte bevallingsdatum.

Lees meer over het zwangerschapsverlof

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof is een vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. Daarmee kan uw medewerker zijn of haar arbeidsprestaties tijdelijk schorsen of verminderen om meer tijd te hebben voor de (jonge) kinderen.

Bij ouderschapsverlof krijgt uw medewerker maandelijkse uitkeringen van de RVA.

Hoe lang het ouderschapsverlof duurt hangt af van de gevraagde onderbreking: volledig, halftijds, 1/5 of 1/10. In elk geval heeft uw medewerker maximaal recht op 4 maanden per kind, te gebruiken zolang het kind jonger is dan 12 jaar.

Sociaal verlof

Sociaal verlof, ook wel familiaal verlof of verlof om dwingende redenen genoemd, geeft medewerkers recht op onbetaalde afwezigheid. Daarvoor moet wel een goede reden bestaan, waarbij de aanwezigheidtussenkomst van uw medewerker vereist is.

Bijvoorbeeld omwille van:

 • Ziekte, ongeval of ziekenhuisopname van partner of een familielid dat al dan niet onder hetzelfde dak woont.
 • Ernstige, materiële schade aan eigen bezit, bijvoorbeeld door stormschade.

Uw medewerker is wel verplicht om u zoveel mogelijk op voorhand te verwittigen. In totaal kan je jaarlijks tot 10 dagen sociaal verlof krijgen. Meestal wordt dit verlof niet vergoed.

Verlof medische bijstand

Uw medewerkers kunnen verlof nemen om ernstig zieke gezins- en familieleden (tot de tweede graad) bij te staan. Tijdens die periode hebben ze recht op een uitkering van de RVA.

Enkele vuistregels die je best in acht neemt:

 • Zorgverlof wordt opgenomen in periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden. Die mogen elkaar ook opvolgen.
 • Uw medewerker mag het zorgverlof ook verlengen, opnieuw telkens per minimum 1 maand of maximum 3 maanden.
 • De totale verlofduur is beperkt tot 12 maanden per ziek familielid als het om voltijdse vakantie gaat. Is de afwezigheid halftijds, dan is het verlof beperkt tot 24 maanden.

Vlaams opleidingsverlof of educatief verlof

Alle werknemers die tenminste halftijds werken in de privésector in Vlaanderen hebben recht op Vlaams opleidingsverlof. Dat vervangt het vroegere betaalde educatieve verlof. Met het opleidingsverlof kan uw personeel tijdens de werkuren een arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleiding volgen, terwijl hun normale loon wordt uitbetaald.

Als werkgever kunt u enkel in een beperkte aantal gevallen een aanvraag voor Vlaams opleidingsverlof van een medewerker weigeren. U bepaalt wel in onderling overleg wanneer de verlofuren opgenomen kunnen worden. Na afloop van het opleidingsverlof kunt u trouwens een gedeeltelijke terugbetaling van de niet-gepresteerde uren terugvragen aan de Vlaamse Overheid.

Lees meer over het Vlaams opleidingsverlof
Vakantie berekenen

Aantal verlofdagen berekenen

Hoe berekent u vakantiedagen?

Voor voltijds tewerkgestelde bedienden wordt het aantal wettelijke vakantiedagen berekend op basis van het aantal gewerkte dagen in het voorgaande kalenderjaar. Dat laatste heet officieel het vakantiedienstjaar. Voor elke gepresteerde (of aan prestaties gelijkgestelde) maand krijgt een werknemer zo recht op twee dagen vakantie. Dat is de berekeningsbasis voor wie in een zesdagenstelsel aan de slag is. Voor een klassieke vijfdagenwerkweek moet u per zes dagen vakantie één dag aftrekken.
In de praktijk bouwt een voltijdse medewerker dus 24 en 20 dagen wettelijke vakantie per jaar op onder respectievelijk het zes- en vijfdagenstelsel.

Arbeiders vallen onder een andere regeling, waarbij een rechtstreekse omzettingstabel wordt gebruikt. Ook die berekening is gebaseerd op de geleverde prestaties in het voorgaande kalenderjaar.

Het aantal vakantiedagen waarop uw werknemer recht heeft, is ook belangrijk voor de berekening van zijn of haar vakantiegeld.

Deeltijdse werknemers

De berekening van de wettelijke vakantiedagen voor deeltijdse werknemers gebeurt aan de hand van hetzelfde principe als dat voor voltijdse medewerkers, maar dan in verhouding met de door hen geleverde prestaties. Iemand die twee dagen per week (16u) aan de slag is geweest in het voorgaande jaar, bouwt zo bijvoorbeeld acht voltijdse vakantiedagen op in het huidige jaar.

Jongeren en senioren

Wie net aan de slag gaat, kan nog niet rekenen op opgebouwde vakantiedagen van het jaar daarvoor. Dankzij de jeugdvakantie kunnen starters op de arbeidsmarkt toch wettelijke vakantie opnemen. Ook vijftigplussers die na een periode van inactiviteit weer aan de slag gaan, kunnen rekenen op de zogeheten seniorvakantie.

Zorgeloze berekening van vakantie en verlof van uw werknemers? Reken op Securex
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Loonkosten en verloning: alles wat u moet weten

Een eerlijke en vlotte verloning is de basis van uw HR-beleid en daar komt heel wat bij kijken. Uw loonkost omvat niet enkel het brutoloon van uw medewerkers, maar ook patronale en sociale bijdragen en andere wettelijke kosten. Ontdek bij Securex hoe u uw loonkosten optimaliseert en wat u gemakkelijk uitbesteedt.

Lees alles over loonkosten
Ontslag

Een ontslag is zelden de eerste keuze. Is een ontslag onvermijdelijk, dan bereidt u dat best grondig voor. Securex zet alles voor u op een rij.

Bereidt u goed voor
Juridisch advies voor uw onderneming

Als werkgever moet u voldoen aan de sociale wetgeving en dat is niet altijd evident. Daarom staan de experts van Securex voor u klaar.

Ontdek ons juridisch aanbod