Login
Service Contact Lex4You
Login

Flexi-job: voordelige tijdelijke tewerkstelling

Alles wat u moet weten over flexijobs

Een flexi-job is, zoals de naam suggereert, een flexibele manier om personeel tewerk te stellen. Het is een voordelig statuut, zowel voor de werkgever als werknemer, maar enkel toegelaten in een beperkt aantal sectoren. Vooral in de horeca en detailhandel.

Een flexi-job inzetten?

Contacteer ons

Wat is een flexi-job?

Via het systeem van flexi-jobs kunnen werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel inzetten en kunnen gepensioneerden en bepaalde werknemers tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen.

Een flexi-jobwerknemer maakt dus eigenlijk geen deel uit van uw vast personeel, maar wordt opgeroepen om bijvoorbeeld te werken op piekdagen of voor de uitvoering van uitzonderlijk werk.

Het is wel mogelijk om een flexi-jobber bijvoorbeeld elke zaterdag aan het werk te zetten, indien u weet dat u op zaterdag altijd extra personeel kan gebruiken. Maar u mag hem of haar geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aanbieden.

Ontstaan van de flexi-job

De flexi-jobs zijn ontstaan uit het horecaplan 2015 van de regering: een reeks van ondersteunende maatregelen, als compensatie voor de invoering van de geregistreerde kassa:

 • Creëren van financiële ademruimte voor horecazaken
 • Aanpakken van zwartwerk in de sector

De maatregel was een succes en eind 2017 besliste de regering om het aantal sectoren uit te breiden waar flexi-jobs ingezet kunnen worden.

Ook kregen gepensioneerden de kans om zo’n flexi-job uit te oefenen. Iets wat voordien enkel kon door werknemers die minstens 4/5 werken.

Voordelen van een flexi-job

Zowel voor u als werkgever, als voor de werknemer is het een interessant statuut:

 • De flexi-jobber betaalt geen belastingen of sociale bijdragen op de extra inkomsten: het brutoloon is dus het nettoloon.
 • En de werknemer bouwt als een gewone werknemer sociale rechten op:de prestaties tellen mee als arbeidsprestaties voor de werkloosheidsverzekering, voor het rust- en overlevingspensioen, voor de opbouw van vakantierechten,…

Als werkgever betaalt u een verlaagd tarief van 25 procent werkgeversbijdragen op het loon van een flexi-jobber. Heel voordelig dus, als u de flexi-jobber tewerk stelt in één van de toegelaten sectoren.

Flexi-jobs inzetten: sectoren

Een flexi-job kunt u enkel aanbieden in de volgende sectoren:

 • Het paritair subcomité voor de bakkerijen, banketbakkerijen en consumptiesalons bij een banketbakkerij (PC 118.03)
 • Het paritair comité voor de handel in voedingswaren (PC 119)
 • Het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 • Het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 • Het paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PC 202.01)
 • Het paritair comité voor de horeca (PC 302)
 • Het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken (PC 311)
 • Het paritair comité voor de warenhuizen (PC 312)
 • Het paritair comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314)

Voorwaarden voor het inzetten van een flexi-job

Naast de beperking op vlak van sectoren, kunt u niet zomaar gelijk wie een flexi-job laten uitvoeren. Er zijn een aantal voorwaarden waar de medewerker aan moet voldoen, waarbij het uw taak als werkgever is om dit te controleren.

In het kort is de regel dat de medewerker al minstens 4/5 (in totaal) moet werken bij één of meerdere werkgevers of gepensioneerd is.

Controle inzetbaarheid flexi-job

Twijfelt u of een werknemer in aanmerking komt voor een flexi-job? Laat hem of haar contact opnemen met de RSZ. Als u niet helemaal overtuigd bent, kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Securex voor een extra check.

Eigen medewerker inzetten als flexi-job

Het is mogelijk om een eigen medewerker in te zetten als flexi-jobber, maar er gelden een aantal beperkingen. De medewerker in kwestie:

 • Moet via de ‘gewone’ arbeidsovereenkomst minimaal 4/5 bij u tewerkgesteld zijn
 • Mag niet door u ontslagen zijn en nog in zijn of haar opzegtermijn of periode gedekt door een opzegvergoeding zitten

Het doel is om te vermijden dat u een medewerker zou ontslaan of minder vaste uren zou egeven, om te profiteren van de meer voordelige tewerkstelling als flexi-jobber.

De tewerkstelling moet dus gebeuren in deze sectoren of door een uitzendkantoor voor een werkgever uit de bovenvermelde sectoren.

Een zelfstandige inschakelen

Ook voor een zelfstandige gelden dezelfde regels: hij of zij moet zeker 4/5 gewerkt hebben als loontrekkende bij een werkgever. Dat betekent dat u een potentiële medewerker die al langer dan 3 kwartalen zelfstandig is, niet kunt inschakelen voor een flexi-job.

Gepensioneerde medewerker als flexi-medewerker

Een tewerkstelling in een flexi-job is ook mogelijk indien de persoon die u graag wilt inschakelen met pensioen is. Daarbij gaat het om de meeste vormen van gepensioneerd zijn, behalve een overgangsuitkering.

Opgelet: bij recent gepensioneerden blijft de voorwaarde van een 4/5 tewerkstelling in referentiekwartaal T-3 ook spelen tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen.

Al geeft in de praktijk de RSZ een persoon die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft, steeds de toelating om in een flexi-job te werken.

Controle RSZ bij een flexi-medewerker op pensioen

De RSZ gaat na of de persoon wel degelijk minstens 65 jaar is op het moment dat hij start met de flexi-job.

 • Als blijkt dat hij jonger is dan 65 jaar, controleert de RSZ de tewerkstellingsvoorwaarden in kwartaal T - 3.
 • Als de werknemer in kwartaal T - 3 de 80 % tewerkstelling niet bereikt, dan wordt nagegaan of hij in kwartaal T - 2 in het pensioenkadaster is opgenomen.

Indien er toch niet correct aan de voorwaarden voldaan werd, wordt de tewerkstelling als een gewone tewerkstelling beschouwd. Met als gevolg dat u voor de verloning van de werknemer de gewone barema's moet naleven.

Twijfelt u of alles in orde is?

We controleren het voor u

Raamovereenkomst bij flexi-jobs

De meeste efficiënte manier om een medewerker in flexi-job aan te nemen, is éénmaal een schriftelijk raamovereenkomst op te maken, waarin u alle afspraken zet omtrent functie en basisloon. Deze overeenkomst kunt u voor bepaalde of onbepaalde duur sluiten, maar moet u wel in orde brengen voor de eerste tewerkstelling.

Dankzij de raamovereenkomst is er een kader waarin u de medewerker kunt inzetten:

 • Een mondeling contract volstaat dan, al moet u iedere keer een Dimona-aangifte (Dimona FLX) doen mét aangifte van het begin- en einduur.
 • Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst, kunt u (maximaal) voor één kwartaal een Dimona-aangifte doen, maar moet u wel begin- en einduur bijhouden. Bijvoorbeeld via een geregistreerd kassasysteem of via een dag-Dimona.

Opmerking: In tegenstelling tot een gewone arbeidsovereenkomst, houdt een raamovereenkomst geen verplichting in om de werknemer effectief in te zetten en is de werknemer ook niet verplicht om op een oproep in te gaan.

Verplichte onderdelen van een flexi-job raamovereenkomst

Wat moet u zeker vermelden:

 • De identiteit van de partijen
 • Hoeveel op voorhand u de werknemer zal oproepen en via welk communicatiemiddel u dit plant te doen (telefoon, mail, sms,…)
 • Een beknopte beschrijving van de uit te oefenen taken
 • Het flexiloon

Sloot u geen raamovereenkomst af, of vermeldde u één van de bovenstaande zaken niet, dan kunt u geen flexi-arbeidsovereenkomst afsluiten.

Tip: Hou een versie van zowel de raamovereenkomst als de flexi-jobarbeidsovereenkomst (indien u deze schriftelijk afsloot) ter plaatse bij.

Hulp nodig bij het opstellen

Wenst u een model van raamovereenkomst en van een flexi-jobarbeidsovereenkomst?

Verloning bij een flexi-jobwerknemer

De werknemer die een flexi-job uitoefent, krijgt een flexiloon. Dit omvat alle vergoedingen, premies en voordelen van welke aard ook die toegekend worden ter vergoeding van geleverde prestaties in het kader van een flexi-job.

 • Minimumvergoeding: Het loon dat u toekent, moet minimum 8,82 euro per uur (niet-geïndexeerd) bedragen. Het geïndexeerde bedrag, van toepassing sinds 1 maart 2020, bedraagt 9,55 euro.

Andere voordelen worden niet meegerekend bij dit bedrag. Met andere woorden, naast het loon dat u met de werknemer afspreekt (en dat minimum 9,55 euro per uur bedraagt), bent u ook nog de eventuele sectorale voordelen verschuldigd. Denk bijvoorbeeld aan een nachtpremie of een premie voor zondagsarbeiden.

Flexivakantiegeld

De flexi-jobwerknemer heeft ook recht op vakantiegeld. Dit bedraagt 7,67% van het flexiloon (minimumvergoeding + andere voordelen) en moet u als werkgever uitbetalen samen met het flexiloon.

Rekenvoorbeeld: Indien de werknemer enkel de minimumvergoeding uitbetaald krijgt, zal hij of zij dus per gewerkt uur in totaal recht hebben op 10,28 euro (flexiloon en flexivakantiegeld samen).

Nog vragen over flexi-werknemers of andere vormen van tijdelijke tewerkstelling?

Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren