Login
Bescherm uw medewerkers

Groepsverzekering

Bied uw medewerkers een aanvullend pensioenplan aan.

Om concurrentieel te blijven en ervaren medewerkers aan te werven en in dienst te houden, moet u hen een aantrekkelijk loonpakket aanbieden.

In België is de loonfiscaliteit echter hoog. Dankzij de Groepsverzekering kunt u hen een aanvullend pensioenplan toekennen, zonder de loonlasten te verhogen.

Contacteer ons
Groepsverzekering
Uw voordelen als werkgever
 • De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskosten
 • U beslist zelf hoeveel u bijdraagt
 • De kosten zijn lager voor u én u biedt een hogere netto beloning aan uw medewerkers in vergelijking met een klassieke loonsverhoging
De voordelen voor uw werknemers
 • Zij ontvangen een extra pensioenkapitaal en hun gezin geniet bescherming in geval van overlijden
 • De gestorte premies worden niet beschouwd als een voordeel in natura
 • De belasting op het opgebouwde kapitaal bij het bereiken van de pensioenleeftijd is beperkt
 • Het behaalde rendement is aantrekkelijk en het kapitaal is gevrijwaard
 • Een overlijdenskapitaal kan in pand gegeven worden als alternatief voor een schuldsaldoverzekering
 • Het opgebouwde kapitaal kan gebruikt worden als voorschot bij de aankoop of renovatie van een vastgoed
Werking

Waartoe dient deze verzekering?

Als werkgever kunt u via een  Groepsverzekering een aanvullend pensioenplan aan uw medewerkers aanreiken.

Een Groepsverzekering is een belangrijke troef voor het HR-beleid van uw bedrijf, niet alleen bij de rekrutering, maar ook om uw medewerkers te blijven motiveren tijdens hun loopbaan en de best gekwalificeerde mensen in uw bedrijf te houden.

Meer dan 6 op 10 werknemers hebben via  hun huidige werkgever al een Groepsverzekering. Het is dus moeilijk ze  te rekruteren als dit extralegale voordeel niet in hun loonpakket inbegrepen is.

Er is geen minimaal aantal werknemers nodig. Ook een klein bedrijf kan een groepsverzekering aanbieden aan zijn medewerkers.

Hoe werkt deze verzekering?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het gestorte bedrag bij leven of bij overlijden.

 • Bij leven wordt een kapitaal of rente uitbetaald wanneer uw medewerker de wettelijke pensioenleeftijd bereikt
 • Bij overlijden vóór de pensioenleeftijd ontvangt (ontvangen) de aangeduide begunstigde(n) een kapitaal

Ontdek ook de Aanvullende verzekeringen Arbeidsongevallen en de Ongevallenverzekering Privéleven als andere bovenwettelijke voordelen die u kunt opnemen in uw HR-beleid.
 

 
Ik ben geïnteresseerd
Verzekerd bedrag en kost voor de werkgever

Voor welke bedragen zijn de werknemers verzekerd?

Hoe groot  het pensioenplan is, hangt af van de premies die u als werkgever stort en wat de werknemer zelf aan bijkomende stortingen verricht heeft.

U kunt al starten met een groepsverzekering vanaf € 900 per jaar per werknemer en kunt  later uw premies verhogen indien u dit wenst.

Hoeveel kost de premie?

Een aanvullend pensioen aanbieden hoeft voor uw onderneming geen zware financiële last te betekenen.

Een groepsverzekering is zowel voor uw medewerker als voor u interessant:

 • U betaalt minder RSZ-bijdragen.
 • Uw medewerker krijgt netto meer dan het dubbele van een klassieke loonsverhoging.

De  RSZ-bijdragen bedragen inderdaad slechts 8,86% (op de werkgeversbijdrage), terwijl dit bij een loonsverhoging 34% is. U betaalt dus minder RSZ én uw werknemer houdt er netto veel meer aan over.

Concreet voorbeeld

Patrick is 25 jaar en werkt voltijds. Zijn werkgever wil hem een loonsverhoging van € 100 toekennen.

Wat is de meest voordelige oplossing voor Patrick en zijn werkgever?

prime-assurance-groupe-NL.png

Het brutokapitaal is berekend op basis van het gewaarborgd rendement van 1,75% zoals voorzien in de Wet op de Aanvullende Pensioenen. Dit rendement kan gefinancierd worden door de interestvoet die gewaarborgd wordt dankzij de verzekeraar* en door de eventuele toekomstige winstdelingen. Blijkt dit ontoereikend, dan wordt het verschil gefinancierd door de werkgever.

* Intrestvoet van 0,85% in 2022. De 1-jaar-gewaarborgde intrestvoet die van toepassing is op het ogenblik van een premiebetaling blijft gewaarborgd voor deze premiebetaling tot 31/12 van het lopende jaar.

Nuttige documenten
Wilt u meer weten? Contacteer ons
Dit zou u ook kunnen interesseren:
Verplichte Arbeidsongevallenverzekering

Deze verzekering is wettelijk verplicht. Zij beschermt uw werknemers tegen arbeidsongevallen.
 

Meer info
Aanvullende verzekering Arbeidsongevallen

Verzeker uw werknemers van een bijkomende financiële dekking in geval van een arbeidsongeval.

Meer info
Ongevallenverzekering Privéleven

Zorg voor een aanvullende financiële bescherming voor uw personeel bij ongeval in hun privéleven.

 

Meer info