Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Wie heeft recht op betaald educatief verlof?

Alle werknemers kunnen betaald educatief verlof opnemen indien ze voltijds tewerkgesteld zijn.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2022

Principe

Alle werknemers uit de privésector en de werknemers die contractueel tewerkgesteld zijn bij een autonome overheidsinstelling kunnen betaald educatief verlof opnemen indien ze voltijds tewerkgesteld zijn, ongeacht hun leeftijd, hun nationaliteit, hun statuut (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger,...) of de duur van hun arbeidsovereenkomst (bepaalde of onbepaalde duur). Deze werknemers moeten bovendien  tewerkgesteld worden in een vestigingseenheid gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [1].

Onder voltijdse tewerkstelling verstaat men de tewerkstelling die overeenstemt met de voltijdse arbeidsduur zoals die door de bevoegde paritaire comités in de verschillende sectoren vastgesteld is.

De voltijdse tewerkstelling kan eveneens voortvloeien uit de cumulatie van verschillende deeltijdse tewerkstellingen bij verschillende werkgevers of in het kader van verschillende contracten.  In een dergelijk geval is de duur van het verlof dat door elke werkgever toegekend moet worden proportioneel aan de duur van de tewerkstelling bij elk van hen.

Sommige deeltijdse werknemers kunnen eveneens betaald educatief verlof genieten, met name:

 • De werknemers die minstens 4/5 tewerkgesteld zijn
 • De werknemers die deeltijds met een variabel uurrooster werken
 • De werknemers die met een vast uurrooster ten minste halftijds en minder dan 4/5 werken uitsluitend voor beroepsopleidingen die zij tijdens de arbeidsuren volgen

Deze deeltijdse werknemers kunnen het betaald educatief verlof genieten in verhouding tot de voltijdse wekelijkse arbeidsduur zoals bij CAO of wet bepaald.

Hebben eveneens recht op betaald educatief verlof:

 • De uitzendkrachten
 • De jongeren aangeworven in het kader van een startbaanovereenkomst
 • De werknemers tewerkgesteld in een Gesco-statuut
 • De werklozen tewerkgesteld in de vzw’s

Uitsluitingen

Zijn uitgesloten:

 • De werknemers van de openbare sector en het onderwijzend personeel
 • De leerlingen met een (stage)overeenkomst alternerende opleiding [2]
 • De personen die een vergoeding voor sociale promotie voor de gevolgde vorming ontvangen
 • De werknemers die tewerkgesteld zijn in een vestigingseenheid die niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is [3]

[1] Is dit niet het geval, dan zullen deze werknemers recht hebben op betaald educatief verlof in het gewest waarin de vestigingseenheid waar ze tewerkgesteld worden gelegen is. Het is dus belangrijk om uw gegevens aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) wanneer uw exploitatiezetel verhuist. Deze aanpassing kan u via ons ondernemingsloket laten uitvoeren. En daarnaast dient u uw client advisor ook te informeren wanneer een werknemer niet meer aan dezelfde exploitatiezetel verbonden is.

[2] Deze (stage)overeenkomst is in de plaats gekomen van de industriële leerovereenkomst en de leerovereenkomst middenstand. De leerlingen die in het kader van de overgangsmaatregelen nog met een industriële leerovereenkomst of leerovereenkomst middenstand werken, zijn eveneens uitgesloten van het recht op betaald educatief verlof.

[3] Dus in het Vlaams Gewest, in het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap. In dat geval zullen de regels die gelden in deze gewesten van toepassing zijn.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel