Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Betaald educatief verlof in Brussel

Welke opleidingen openen het recht op betaald educatief verlof?

Enkel de opleidingen die uitdrukkelijk door de wet beoogd zijn en minimum 32 uur per jaar omvatten, openen het recht op betaald educatief verlof.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Principe

Enkel de opleidingen die uitdrukkelijk door de wet beoogd zijn en minimum 32 uur per jaar omvatten, openen het recht op betaald educatief verlof.  Het kan zowel om algemene als om beroepsopleidingen gaan (zie verder).

Er bestaat evenwel een uitzondering op de 32-urenregel voor de mentoropleidingen [1].

De opleiding moet niet noodzakelijk een band met de beroepsactiviteit van de werknemer hebben.  Een werkgever kan zich niet tegen de toekenning van het betaald educatief verlof verzetten met als enige reden dat de gevolgde opleiding niets te maken heeft met de activiteiten die het bedrijf uitoefent noch met de functie van de werknemer!

Onlineplatforms voor zelfopleiding worden niet erkend.

Praktijkwerk, projecten en scripties aan het einde van de studie, begeleide en beoordeelde stages en beroepsactiviteiten, worden gelijkgesteld met contacturen, maar kunnen niet worden meegeteld voor het minimum aantal uren dat de opleiding moet omvatten om recht te geven op betaald educatief verlof (in principe 32 uur).

Belangrijk! De uren die omwille van de coronacrisis niet gegeven konden worden, worden toch mee in rekening genomen om na te gaan of het minimum van 32 uur wordt gerespecteerd.

Meer info?

In geval van twijfel kan de werkgever de bevoegde Brusselse dienst voor het betaald educatief verlof contacteren en nagaan of de gevolgde opleiding het recht op betaald educatief verlof opent.  Deze dienst is te bereiken op het volgende adres:

Brussel Economie en Werkgelegenheid Betaald Educatief Verlof Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel

tel. : 02/204 16 30

e-mail:  bev@gob.brussels

Beroepsopleidingen

 • De cursussen van het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen [2]
 • Bepaalde cursussen van het hoger secundair en de hogere cyclus van het kunstonderwijs met beperkt uurrooster, georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de Gemeenschappen
 • De cursussen van het hoger onderwijs van het korte type en met voltijds leerplan die ‘s avonds of tijdens het weekend georganiseerd worden
 • De cursussen van het universitaire niveau van het lange type en met voltijds leerplan die ‘s avonds of tijdens het weekend in de instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd worden
 • De universitaire cursussen van de eerste en de tweede cyclus die ‘s avonds of tijdens het weekend in de universiteiten en hiermee gelijkgestelde instellingen georganiseerd worden met het oog op het behalen van een wettelijke of wetenschappelijke titel evenals de cursussen die leiden tot de graad van bachelor of master die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs. In afwijking op het voorafgaande kunnen de cursussen die gewoonlijk ‘s avonds of tijdens het weekend gegeven worden en waarvan de organisatie voorziet dat zij eenmaal per week overdag gegeven worden, door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt
 • Bepaalde opleidingen voorzien door de reglementering betreffende de permanente vorming in de middenstand [3]
 • De opleidingen voorzien door de reglementering betreffende de professionele scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn
 • De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep en georganiseerd worden door de bevoegde gewestelijke dienst voor beroepsopleiding (VDAB, FOREM, Bruxelles-Formation, Arbeitsamt)
 • De voorbereiding en het afleggen van examens voor de Centrale Examencommissie
 • De voorbereiding en het afleggen van examens georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van het systeem van erkenning of certificering van verworven competenties
 • De mentoropleidingen bedoeld in het kader van de doelgroepvermindering mentors [4]
 • De sectorale opleidingen georganiseerd op beslissing van het bevoegde paritaire comité
 • De opleidingen die hierboven niet vermeld zijn, waarvan het programma door de erkenningscommissie erkend is [5]

Algemene opleidingen

 • De cursussen georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties
 • De cursussen georganiseerd door organisaties voor jongeren en volwassenen en door de vormingsinstellingen voor werknemers opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door deze erkend
 • De hierboven niet opgenomen opleidingen, waarvan het programma door de erkenningscommissie erkend is [6]

Andere erkende opleidingen

De volgende opleidingen zijn erkend ingevolge het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2023

 • Kunst: opleidingen die behoren tot de plastische, visuele en ruimtelijke kunsten en georganiseerd worden door instellingen die door de bevoegde autoriteiten erkend zijn.
 • Hoger onderwijs: alle bachelors, graduaten en masters (opleiding overdag of ‘s avonds) en alle opleidingen die een getuigschrift opleveren van minstens 10 studiepunten. Voorbereidende en schakeljaren worden eveneens erkend.
 • Volwassenenonderwijs en Voortdurende vorming in de middenstand: het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 (lijst van opleidingen die niet in aanmerking komen) wordt opgeheven in het Brussels Gewest. Alle opleidingen die worden georganiseerd door instellingen die erkend zijn door de bevoegde autoriteiten of waarin de regelgeving met betrekking tot permanente opleiding voorziet, zijn erkend.

Het volledige competentievalideringstraject dat wordt georganiseerd door of in erkende valideringscentra geeft voortaan recht op BEV.

Oriëntatie- en begeleidingsacties voor werknemers die enkel een getuigschrift of een diploma van hoger secundair onderwijs (HSO) hebben, worden gelijkgesteld met beroepsopleidingen en kunnen het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot erkenning bij de Brusselse erkenningscommissie.

Beroepsopleidingen op de werkvloer

Sommige beroepsopleidingen die op de werkvloer worden gegeven, worden eveneens erkend. De werknemer moet zich dan wel in een van de volgende situaties bevinden:

 • In het bezit zijn van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen
 • Toegelaten worden tot de 'Service Personnes Handicapées Autonomie Recherchée' (PHARE) of gebruikmaken of gebruik gemaakt hebben van de maatregelen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), het `l`Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en Wallonie' of het `Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' (DSL)
 • Een bij besluit van het bevoegde paritair comité georganiseerde sectorale opleiding volgen

[1] De mentoropleiding moet voldoen aan de criteria voorzien door artikel 20/2, alinea 2 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003.

[2] Bepaalde opleidingen worden uitgesloten, zoals de opleidingen betreffende decoratieve kunsten (tekenen, stripverhalen, decoratie…) en schoonheidszorgen (kappers, esthetische zorgen, manicure…). U vindt deze opleidingen in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 augustus 1993.

[3] Het KB van 28 augustus 1993 voorziet een aantal uitzonderingen.

[4] Koninklijk besluit van 11 februari 2013, Belgisch Staatsblad van 25 maart 2013.

[5] Het gaat om de erkenningscommissie die opgericht werd in de schoot van de Sociaal-Economische Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

[6] Idem.

Alle artikelen over Betaald educatief verlof in Brussel