Login
Service Contact Lex4You
Login
Opleiding

Personeelsadministratie in de praktijk

Alles wat je moet weten over sociale wetgeving

Ben je een HR-medewerker of -verantwoordelijke? Dan helpt deze opleiding je om je dagelijkse verantwoordelijkheden vlot te vervullen. En efficiënt te antwoorden op de vragen van je medewerkers. Dankzij onze casestudy’s en praktische oefeningen heeft sociale wetgeving geen geheimen meer voor jou.

Kies je leervorm

Wat haal je uit deze opleiding?

Na de opleiding ‘Personeelsadministratie in de praktijk’

 • Kan je vlotter antwoorden op dagelijkse vragen over de sociale wetgeving van je medewerkers. Met een geoptimaliseerd HR-beleid als resultaat.
 • Kan je de wetgeving toepassen die de volledige levenscyclus van een arbeidsovereenkomst omkadert (van het operationeel beheer van een arbeidsovereenkomst tot de beëindiging ervan zonder je organisatie te benadelen).

Programma

Deze basisopleiding over de sociale wetgeving, opgesplitst in 4 modules, behandelt volgende modules:

Module 1 – Aanwerving medewerker

 • Aanwervings- en selectieprocedure: welke regels moet je volgen, hoe vermijd je discriminatie en wat zegt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?
 • Formaliteiten bij de aanwerving: wat zijn je belangrijkste administratieve verplichtingen als werkgever, wat bepaalt het arbeidsreglement en hoe kan je dat wijzigen? 
 • Arbeidsovereenkomst: wat zijn de diverse types en looptijden van arbeidsovereenkomsten, welke clausules moet je opnemen en hoe sluit je een geldige overeenkomst af?

Module 2 - De arbeidsovereenkomst uitvoeren

 • Verplichtingen en verantwoordelijkheden van beide partijen: de verantwoordelijkheid van de werkgever en de aansprakelijkheid van de medewerker
 • Arbeidsduur: de dagelijkse en wekelijkse limieten, deeltijds werk, pauzes, overuren en bijkomende uren, nachtwerk, werken op zon- en feestdagen
 • Bezoldiging: bepalen van het loon in België, evolutie van de lonen, het verschil tussen indexering en loonsverhoging, inhoudingen op het loon, van de loonkosten tot het nettoloon, terugbetaling van de kosten en sociale documenten in verband met het loon

Module 3 - De vaakst voorkomende schorsingen van de arbeidsovereenkomst

 • Ziekte en ongeval in de privésituatie: de rechten en plichten van de medewerker en de werkgever, gewaarborgd loon en medische controle
 • Arbeidsongeval of ongeval op de weg van en naar het werk: in welke gevallen, de verplichtingen van de werkgever, gewaarborgd loon
 • Bevallingsverlof: de verplichtingen van de werkgever, de formaliteiten die de medewerker moet vervullen ten opzichte van de werkgever, afwezigheden voor prenatale onderzoeken, borstvoedingspauzes en profylactisch verlof  
 • Jaarlijkse vakantie: het verschil tussen vakantiejaar en vakantieboekjaar, de duur van de vakantie van arbeiders en bedienden, de modaliteiten voor de toekenning en uitbetaling van vakantiedagen, vastlegging van de wettelijke vakantiedagen in België, systeem van ‘Europese vakantie’, ‘jeugdvakantie’ en ‘seniorvakantie’ 
 • Andere afwezigheden: regels van ‘klein verlet’ of ‘dwingende redenen’ en voorwaarden voor het behoud van het loon
 • Feestdagen: de wettelijke feestdagen en de bezoldiging ervan, feestdagen voor deeltijdse medewerkers

Module 4 - De arbeidsovereenkomst beëindigen

 • Beëindiging: de na te leven regels en formele voorwaarden, beëindiging in onderling akkoord, administratieve formaliteiten en in te dienen documenten
 • Opzegging: het verschil tussen een opzegtermijn presteren en een opzeggingsvergoeding betalen, berekening van de opzegtermijn
 • Motivering van het ontslag: het begrip ontslagmotivering en het begrip kennelijk onredelijk ontslag
 • De verschillende types van beëindiging van de arbeidsovereenkomst: contract van bepaalde duur, vervangingscontract, studentencontract, overlijden van de werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid of vakantie: een medewerker ontslaan die arbeidsongeschikt of met vakantie is, ontslag van een zieke medewerker
 • Dringende reden en ‘medische overmacht’: voorwaarden en procedure
 • De beschermingsmaatregelen tegen ontslag en de financiële impact
 • Outplacement: begrip en voorwaarden van outplacement 
 • Ontslagvergoeding: berekening en kosten voor de werkgever 

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen specifieke voorkennis vereist. Tijdens de opleiding leer je de basisbegrippen uit het arbeidsrecht.

Leren waar, wanneer en hoe jij wilt
Een vraag over ons opleidingsaanbod?

Stel je vraag aan het Academy team