Login
Service Contact Lex4You
Login

Opleidingen: algemene voorwaarden

Je wilt je graag inschrijven voor een van onze opleidingen. Of je hebt je reeds ingeschreven maar je hebt andere verplichtingen of je bent ziek. Je wilt je deelname bevestigen, annuleren of verplaatsen? We leggen je hieronder uit welke stappen je dient te ondernemen.

Heb je vragen? Contacteer ons

1. Voorwerp en toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en/of producten die SECUREX CONSULT NV, met zetel te Tervurenlaan 43, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0459.865.914 en EDPB SECUREX VZW, met zetel te Tervurenlaan 43, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0410.664.940 (hierna “SECUREX ACADEMY”) aanbieden via de website van SECUREX ACADEMY: https://www.securex.be/nl/opleidingen of via een daartoe voorzien elektronisch opleidingsplatform.

Het aanbod bestaat enerzijds uit opleidingen gerelateerd aan welzijn op het werk (preventie & bescherming, psychosociaal welzijn, EHBO, vitaliteit) en anderzijds uit opleidingen gerelateerd aan HR-beleid (leiderschap, personeelsbeheer, absenteïsme en re-integratie, reward & mobiliteit, payroll, sociaal-juridische aspecten). 

Deze bepalingen zijn van toepassing bij elke raadpleging en bij elk gebruik van de website. Door deze website te bezoeken, accepteert de klant deze voorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Het staat SECUREX ACADEMY vrij op elk moment deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

2. Facturatie

Betaaltermijn

Uiterlijk 1 maand na de opleiding verstuurt SECUREX ACADEMY een factuur op het door de klant opgegeven e-mailadres bij inschrijving. Het bedrag dient uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

Prijsherziening en indexering

SECUREX ACADEMY kan de tarieven eenzijdig verhogen bij een stijging van de directe of indirecte loonkosten of van om het even welke andere factor die de reële loonkosten beïnvloedt. Deze prijsverhoging zal automatisch en zonder enige kennisgeving plaatsvinden.

De op de website gepubliceerde tarieven kunnen jaarlijks in de maand januari van het nieuwe kalenderjaar worden aangepast aan de stijging van de index der consumptieprijzen.

Betwistingen 

Elke betwisting van een factuur moet worden gemotiveerd en binnen acht kalenderdagen na de factuurdatum aangetekend naar SECUREX ACADEMY verstuurd worden. Als die termijn verstreken is, zal de klacht niet langer ontvankelijk zijn en is de factuur definitief verschuldigd. 

Interesten en strafbeding 

Als een factuur niet binnen de hierboven vermelde termijn betaald wordt, leidt dat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de invorderbaarheid van rente wegens verzuim vanaf de vervaldatum overeenkomstig artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien moet de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ook een forfaitaire schadevergoeding betalen van 15 % van de hoofdsom van de factuur met een maximum van 10.000 euro. Als dat bedrag meer zou bedragen dan 10.000 euro, dan blijft die schadevergoeding beperkt tot 10 %.

3. Voorwaarden inzake annulatie en verplaatsing 

3.1 Klassikale en online opleiding, blended opleiding die start met een klassikale of online sessie

3.1.1. Annulatie of verplaatsing van de geplande opleiding door de klant kan op twee manieren:

  • Via de Securex Academy leeromgeving tot ten laatste 2 weken voor aanvang van de opleiding. Voor meerdaagse opleiding en blended opleiding die start met een klassikale of online sessie geldt de eerste opleidingsdag.
  • Langs schriftelijke weg door het versturen van een e-mail naar academy@securex.be. De datum van ontvangst door SECUREX ACADEMY geldt hierbij als ijkdatum voor het toepassen van onderhavige annulatievoorwaarden.

3.1.2. Annulatie of verplaatsing is kosteloos indien dit ten laatste 2 weken voor aanvang van de opleiding gebeurt. 

3.1.3. Indien annulatie of verplaatsing van de opleiding minder dan 2 weken voor aanvang van de opleiding gebeurt, is 100 % van het deelnamebedrag voor de opleiding verschuldigd. Indien de klant echter over een geldig medisch attest beschikt, is verplaatsing van de opleiding kosteloos.

3.1.4. De klant kan zich kosteloos laten vervangen door een collega, indien deze de geplande opleiding zelf niet zal kunnen bijwonen, mits het versturen van een bericht van wijziging via e-mail naar academy@securex.be

3.2. E-learning en blended opleiding die start met e-learning

3.2.1. Een e-learning of blended opleiding die start met e-learning kan niet geannuleerd worden door de klant. 

3.3.2. De klant ontvangt uiterlijk 14 dagen na inschrijving de link naar het e-learningplatform. 

3.3. On demand webinar 

3.3.1. Een on demand webinar kan niet geannuleerd worden door de klant. 

3.3.2. De klant ontvangt onmiddellijk na inschrijving de link naar het on demand webinar. 

3.4 Annulatie/verplaatsing door Securex Academy

3.4.1. SECUREX ACADEMY behoudt zich het recht voor om de opleiding te annuleren of te verplaatsen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding. 

3.4.2. SECUREX ACADEMY verbindt zich er toe de klant in dat geval te informeren over de annulatie of verplaatsing per telefoon of per e-mail.

4. Aansprakelijkheid

4.1. SECUREX ACADEMY garandeert geenszins dat de website te allen tijde toegankelijk is. Zij zal redelijke inspanningen leveren en redelijke voorzorgen nemen om te vermijden dat er in de software of andere diensten die zij verstrekt malware en dergelijke terechtkomen. SECUREX ACADEMY garandeert geenszins dat eventuele geleverde software of geleverde diensten die computersoftware gebruiken, volledig vrij zijn van fouten of ononderbroken zullen werken.

4.2. De klant aanvaardt dat de informatie vermeld in het opleidingsmateriaal geen juridisch advies betreft en louter informatieve waarde heeft. Gezien de snelle en constante evolutie en complexiteit van de behandelde materies geeft SECUREX ACADEMY geen garanties omtrent de accuraatheid van de informatie die via het opleidingsmateriaal wordt aangeboden. Vermits cursusmateriaal soms geruime tijd raadpleegbaar blijft, is het mogelijk dat bepaalde informatie achterhaald is door nieuwe wetgeving, regelgeving en rechtspraak. SECUREX ACADEMY wijst bijgevolg alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de raadpleging of het gebruik van die informatie door de klant.

4.3. SECUREX ACADEMY is niet aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, zoals schade of verlies dat niet rechtstreeks en onmiddellijk voortvloeit uit een contractuele/buitencontractuele wanprestatie, verlies van inkomsten, verlies van kansen, verlies van winst, verlies van tijd, stijging van algemene kosten, onderbreking van bedrijfsactiviteit, e.a. De maximale aansprakelijkheid van SECUREX ACADEMY is in alle geval beperkt tot de waarde van de door de klant aangeschafte diensten.

5. Gegevensverwerking

SECUREX ACADEMY verbindt er zich toe persoonsgegevens te verwerken conform de GDPR wetgeving (Europese Verordening (EU) 2016/679) en met respect voor de privacy van de klant. 

De klant erkent dat deze gegevens mogen worden gebruikt door SECUREX ACADEMY voor marketingdoeleinden. Conform de Verordening kan elke klant zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor doeleinden inzake directe marketing. De klant beschikt eveneens over het recht tot toegang, wijziging, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens die hem betreffen en die door SECUREX ACADEMY worden bewaard. De klant kan dit recht uitoefenen door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek gericht per e-mail naar privacy@securex.be.

Voor meer informatie over de gegevensbescherming kan steeds contact opgenomen worden met het Privacy Office via e-mail privacy@securex.eu of via een brief gericht aan de Data Protection Officer op het adres van de maatschappelijke zetel.

6. Intellectuele eigendomsrechten  

SECUREX ACADEMY is en blijft eigenaar van alle auteursrechten, meer bepaald de auteursrechten op opleidingsmateriaal, cursusmateriaal, modellen, technieken, afbeeldingen, teksten, modellen, vragenlijsten, databases, enz., in welke vorm ook, die SECUREX ACADEMY ontwikkelt of gebruikt in het kader van zijn dienstverlening aan de klant. 

SECUREX ACADEMY behoudt zich het recht voor om opleidingsmateriaal, cursusmateriaal, modellen, technieken, afbeeldingen, teksten, modellen, vragenlijsten en databases e.a. die voor de klant opgesteld zijn te gebruiken voor heel andere doeleinden en/of ten bate van andere klanten. 

De klant kan het verstrekte opleidingsmateriaal e.d. enkel aanwenden voor persoonlijk gebruik en mag deze onder geen enkel beding verspreiden aan derden.

7. Overdracht en onderaanneming 

Geen van de partijen mag de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien gedeeltelijk noch volledig overdragen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke instemming van de andere partij.

De klant geeft SECUREX ACADEMY de toelating om zijn opdracht geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven aan een derde.

8. Overmacht

De uitvoering van de respectieve verplichtingen van de partijen wordt opgeschort indien zich gebeurtenissen voordoen zoals elektriciteitsstoringen, onderbrekingen van werking, transport of levering, stakingen, lock-out, aanslagen, slechte weersomstandigheden, en meer algemeen alle gebeurtenissen van soortgelijke aard die de partijen treffen en waardoor de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagd wordt of onmogelijk gemaakt wordt. De partij die een dergelijke gebeurtenis inroept, moet de andere partij zo snel mogelijk het bewijs van die gebeurtenis leveren. De uitvoering van haar verplichtingen zal worden opgeschort tot ze het einde van die gebeurtenis aan de andere partij meedeelt; hieromtrent wordt overeengekomen dat een partij geen enkele schadevergoeding kan eisen van de andere partij. De partijen moeten alles doen wat ze kunnen om de moeilijkheden en/of veroorzaakte schade te beperken. Als de overmacht meer dan 30 werkdagen duurt, moeten de partijen alles doen wat in hun mogelijkheden ligt om een latere uitvoering van het verkoopcontract overeen te komen. Indien zij daar geen overeenstemming over bereiken, zal elke partij het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen door de andere partij daar schriftelijk van op de hoogte te brengen.

9. Nietigheid

De nietigheid of niet-toepasbaarheid van een van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere clausules. 

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze overeenkomst wordt geregeld door het Belgische recht. Alleen de gerechtshoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor geschillen over de onderhandeling, vorming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van deze overeenkomst.

Heb je vragen over de organisatie van onze opleidingen?