Login
Service Contact Lex4You
Login
Accountants

Belastingaangifte 2023: wat is nieuw?

Bereid je klanten voor op de gewijzigde fiscale procedures

Het is weer die tijd van het jaar: de belastingaangifte. Zijn je klanten al op de hoogte van de belangrijkste veranderingen? Zoals de nieuwe onderzoeks- en aanslagtermijnen? De verlenging van de bezwaartermijn? In deze blog zetten we ze op een rij zodat jij je klant correct kunt informeren.

Laatst bijgewerkt op 26 mei 2023 door Tisha Dujardin & Emily Polfliet

Nieuwe onderzoeks- en aanslagtermijnen

De eerste ingrijpende verandering is de uitbreiding van de onderzoeks- en aanslagtermijnen naar vijf verschillende termijnen. Deze vijf bestaan naast de bijzondere aanslagtermijnen van artikel 358 WIB die enkel in uitzonderlijke gevallen van toepassing zijn. 


Maak je klanten attent op deze vijf onderzoeks- en aanslagtermijnen:

1.    Termijn van drie jaar: wanneer de aangifte tijdig is ingediend, maar de fiscus van mening is dat de aanslag niet overeenkomt met de aangifte of dat er aanvullende aanslagen nodig zijn.

2.    Termijn van vier jaar: wanneer de aangifte te laat of niet is ingediend. 

3.    Termijn van zes jaar: bij laattijdige aangifte, niet-aangifte of als de verschuldigde belasting hoger is dan aangegeven, en de aangifte betrekking heeft op één van de specifieke gevallen onder de noemer ‘aangiften met een buitenlandse connectie’. Bijvoorbeeld voor klanten-vennootschappen die een landenrapport of een lokaal dossier moeten opstellen of die betalingen aan belastingparadijzen moeten aangeven.

4.    Termijn van tien jaar: bij complexe aangiften. Het gaat hierbij om:

•    situaties met een hybridemismatch (art. 2 §1, 16° WIB 92)

•    constructies met gecontroleerde buitenlandse vennootschappen

•    situaties waarin de aangifte personenbelasting melding maakt van een buitenlandse ‘juridische constructie’, waarop de Kaaimantaks van toepassing is (art. 307 §1/1 WIB 92)

5.    Termijn van tien jaar: wanneer er sprake is van fiscale fraude. 

De onderzoekstermijnen – dus de tijd die de fiscus nodig heeft om informatie over de belastingaangifte op te vragen bij je klanten – lopen parallel met de aanslagtermijnen.

Nog een belangrijke wijziging: de bewaartermijn voor bewijsstukken. Ook deze is nu verlengd tot tien jaar, dus zolang de onderzoekstermijn loopt. En daarbij hoeft de fiscus, bij een onderzoek in geval van fraude en dus onder toepassing van de verlengde onderzoekstermijn, niet langer voorafgaand aan te tonen dat hij aanwijzingen van fraude heeft. 

Vanaf wanneer zijn deze nieuwe termijnen geldig en wat is het gevolg?

Deze nieuwe onderzoeks- en aanslagtermijnen zijn van toepassing vanaf aanslagjaar 2023. Voor de vorige jaren gelden de oude termijnen. Concreet? De fiscus zal pas in 2030 voor het eerst gebruik kunnen maken van de nieuwe tienjarige fraudetermijn voor inkomsten uit 2022. Inkomsten uit 2021 en verder terug in de tijd, verjaren omdat voor deze aanslagjaren de oude termijnen, dus maximum zeven jaar, blijven gelden. 

De angel hier? Een volledige gerechtelijke procedure duurt in Brussel gemiddeld vijf tot tien jaar. Tel hier nog een tot twee jaar administratieve procedure bij. Bijgevolg kan het tot 25 jaar na de feiten duren voor de belastingplichtige een definitieve uitspraak krijgt. Maar wie kan dan, zo lang na datum, nog de juiste bewijzen voorleggen?

Verlenging bezwaartermijn tot één jaar

De bezwaartermijn van zes maanden is verlengd naar één jaar. Dat is goed nieuws. Voornamelijk voor het bezwaarschrift tegen eigen aangifte, namelijk als jij of je klant opmerken dat er een vergissing in de aangifte is geslopen. De bezwaartermijn van zes maanden was vaak te kort en de vergissing werd te laat opgemerkt. De verlenging van de bezwaartermijn kan tot gevolg hebben dat dit alsnog rechtgezet kan worden binnen de bezwaartermijn. 

Tip: vanaf het aanslagbiljet moet je proactief zijn want een procedure kan lang aanslepen.

Het is wel zo dat de betaaltermijn nog steeds twee maanden bedraagt waardoor de Ontvanger de invorderingsmaatregelen kan opstarten na het verstrijken van die termijn totdat het bezwaarschrift daadwerkelijk wordt ingediend. Dit kan in de praktijk tot gevolg hebben dat het bezwaarschrift sneller moet worden ingediend en de termijn van één jaar niet benut kan worden. 


Dwangsom voor niet-medewerkende belastingplichtige

Stel dat je klant niet wil meewerken aan het onderzoek van de fiscus? Dan kan de fiscus de rechter verzoeken om je klant een dwangsom op te leggen. Het bedrag wordt per uur, per dag of per maand bepaald, afhankelijk van de duur dat de belastingplichtige weigert mee te werken. 

Dit legt extra druk op belastingplichtigen, en het is belangrijk dat de rechten van belastingplichtigen worden gewaarborgd. 

Nieuwe aangiftetermijnen in de personenbelasting

Ook de nieuwe aangiftetermijnen hebben gevolgen voor je klanten. Vroeger deden ze vaak een beroep op jou als accountant wanneer ze de deadline van 15 juli niet hadden gehaald. Voor accountants en andere mandatarissen lag deze termijn immers op 18 oktober. Maak je klanten erop attent dat dit vanaf dit jaar niet meer opgaat. De verlengde termijn geldt nu enkel bij specifieke inkomsten.

We zetten alle aangiftetermijnen in de personenbelasting nog even op een rij:

•    De klassieke belastingaangifte op papier: je klant moet deze nog steeds indienen tegen 30 juni van het aanslagjaar

•    Een elektronische belastingaangifte (Tax-on-web): hier blijft de deadline 15 juli. Verschil met vroeger? Ook voor mandatarissen geldt deze deadline. Vroeger kon je als accountant tot 18 oktober indienen. Dit kan vanaf nu enkel bij uitzondering. 

•    Complexe aangiften: voor deze aangiften waarin specifieke inkomsten worden opgenomen wordt de termijn verlengd tot 18 oktober voor indiening via Tax-on-web. De verlengde termijn geldt evenwel voor alle belastingplichtigen, dus ook voor zij die geen beroep doen op een accountant of mandataris.


Opgelet: ‘complexe aangiftes’ krijgen hier een andere invulling dan in de context van de verlengde aanslagtermijn. Het gaat hier over:

•    Winsten en/of baten

•    Bezoldigingen van bedrijfsleiders

•    Bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (of wettelijk samenwonenden)

•    Buitenlandse beroepsinkomsten

Ons advies: moedig je klanten aan om bij een complexe aangifte toch voor 31 augustus in te dienen. In ruil krijgen ze een snellere terugbetaling of een langere termijn om te betalen.

Ook nog dit: voor vereenvoudigde aangiften gelden dezelfde termijnen. Maar wil je klant specifieke inkomsten toevoegen, en zo gebruik maken van de termijn tot 18 oktober, dan kan dat enkel via Tax-on-web. Bovendien moet je klant dan expliciet om de toepassing van de verlengde termijn verzoeken, en dit voor 15 juli. 


Bereid je klanten voor op een vlotte aangifte

Omdat dit het eerste jaar van de verandering is, is de fiscus begripvol voor eventuele vergissingen. Toch raden we je aan om je klanten tijdig attent te maken op de veranderende spelregels en de naderende termijnen. Zeker wanneer je klant een verlenging wenst, dan moet dat verzoek tijdig ingediend worden. 

Een ander aandachtspunt? Dring er bij je klanten op aan om hun vereenvoudigde aangifte grondig na te kijken.

Tisha Dujardin & Emily Polfliet
Advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers & Advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers

Tisha Dujardin is advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen sinds 2019. Zij legt zich voornamelijk toe op het formeel belastingrecht rond directe en indirecte belastingen, de materiële aspecten van indirecte belastingen en het internationaal fiscaal recht. In de behandeling van haar dossiers besteedt zij bijzondere aandacht aan de rechten van de belastingplichtige gedurende fiscale procedures. Daarnaast specialiseerde zij zich inmiddels ook in het douanerecht en behandelt regelmatig grensoverschrijdende dossiers.

Emily Polfliet is advocaat bij Tuerlinckx Tax Lawyers en specialiseert zich in de personenbelasting en fiscale procedure. Ze is afgestudeerd in de rechten aan de UAntwerpen, met een specialisatie in fiscaal recht. Met name de technische leerstukken van de personenbelasting kennen geen geheimen meer voor haar. Zij waakt onder andere over de belastingberekeningen en volgt de belastingadministratie nauwgezet op. Daarnaast behandelt zij diverse vraagstukken inzake “benefits & compensations” zowel in advisering als ondersteuning bij betwisting.

tisha.dujardin@tuerlinckx.eu emily.polfliet@tuerlinckx.eu
Meer weten over de gewijzigde belastingaangifte?