Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Welke grond- en vormvoorwaarden moeten in acht genomen worden?

In tegenstelling tot de beëindiging met prestatie van een opzegtermijn, is de beëindiging met betaling van een opzegvergoeding aan geen enkele grond- of vormvoorwaarde onderworpen.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Geen grond- of vormvoorwaarden

In tegenstelling tot de beëindiging met prestatie van een opzegtermijn, is de beëindiging met betaling van een opzegvergoeding aan geen enkele grond- of vormvoorwaarde onderworpen. Ze kan dus mondeling ter kennis worden gebracht.

Om alle latere betwistingen en bewijsproblemen te vermijden, is het evenwel aan te raden om dergelijke beëindiging schriftelijk te bevestigen. Dat kan worden gedaan:

  • Ofwel per aangetekende brief (de regel dat de aangetekende brief geacht wordt uitwerking te hebben op de derde werkdag na de datum van verzending, is hier niet van toepassing)
  • Ofwel met een geschrift waarvan het dubbel door de andere partij als ontvangstmelding wordt ondertekend. Als de werknemer weigert deze ontvangstmelding te ondertekenen, is het dus beter het ontslag aangetekend te verzenden (de datum van het ontslag wordt hierdoor toch niet gewijzigd)

Motivering van het ontslag

De CAO nr.109 [1] voorziet in een procedure waarbij de werknemer de werkgever kan vragen om hem de redenen voor zijn ontslag mee te delen en legt sancties op aan de werkgever die dat niet doet.

De werkgever is dus niet verplicht om uit eigen beweging elk ontslag te motiveren. Hij moet dit alleen doen indien hij hierom verzocht wordt door de werknemer volgens de in de CAO beschreven procedure. Voor meer informatie over deze ontslagmotivering verwijzen we naar de fiche “Motivering van het ontslag - De eigenlijke ontslagmotivering”.

Dit neemt uiteraard niet weg dat de werkgever ervoor mag kiezen om spontaan de redenen die aan de grondslag van het ontslag liggen aan de werknemer mee te delen.

Bovendien zal het feit dat de werknemer niet om een ontslagmotivering verzoekt, geen afbreuk doen aan de verplichting van de werkgever om de ontslagreden op het C4-formulier te vermelden.

Outplacementverplichting

Wanneer de ontslagen werknemer recht heeft op outplacement, moet de werkgever de werknemer binnen de 15 dagen na het einde van de arbeidsovereenkomst een schriftelijk outplacementaanbod doen.

Voor meer informatie over de outplacementverplichting, raadpleeg onze fiches over dit onderwerp in dit dossier.

[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 betreffende de ontslagmotivering, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 12 februari 2014. Deze CAO is van toepassing op alle ontslagen betekend vanaf 1 april 2014.

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten