Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten 

Wanneer en hoe moet de opzegvergoeding worden betaald?

De opzegvergoeding is verschuldigd op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2024

Datum van betaling

In tegenstelling tot de andere betalingen die verschuldigd zijn bij afloop van de overeenkomst en die uiterlijk op de eerste normale betaaldag na de beëindiging van de overeenkomst moeten worden uitgevoerd, is de opzegvergoeding verschuldigd op het tijdstip dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Ze is dus onmiddellijk verschuldigd en brengt wettelijke interest op vanaf deze datum.

Betalingsmodaliteiten

De opzegvergoeding moet in principe in één keer uitbetaald worden. De betaling is enig en volledig. Op dit principe gelden slechts twee uitzonderingen.

Wettelijke maandtermijnen

De wet [1] laat toe dat de werkgever de opzegvergoeding in maandtermijnen betaalt, wanneer de onderneming in moeilijkheden verkeert of uitzonderlijk ongunstige economische omstandigheden kent.

Deze begrippen zijn bij koninklijk besluit [2] nauwkeurig vastgesteld. Het betreft:

  • De onderneming die in de jaarrekeningen van de twee boekjaren die de datum van de ontslagen voorafgaan, vóór belastingen, een lopend verlies boekt, wanneer voor het laatste boekjaar dat de datum van de ontslagen voorafgaat, dit verlies het bedrag van de afschrijvingen en de waardevermindering op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa overschrijdt
  • De onderneming die ten gevolge van verlies, een netto-actief vertoont dat tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal is gedaald, voor de ontslagen gegeven binnen 12 maanden volgend op de datum waarop de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen en heeft besloten tot de voortzetting van de activiteit
  • De onderneming die overgaat tot een collectief ontslag en dit voor de ontslagen die gebeuren binnen een periode van zes maanden die begint te lopen vanaf het eerste ontslag dat in het kader van voornoemde procedures wordt gegeven [3]
  • De onderneming die 20 werknemers of minder tewerkstelt in geval van ontslag binnen een periode van 60 dagen:
    • a) van ten minste 6 werknemers indien zij tussen twaalf en twintig werknemers tewerkstelt
    • b) van ten minste de helft van de werknemers indien zij minder dan twaalf werknemers tewerkstelt, alsmede de ontslagen die gebeuren binnen een periode van zes maanden die begint te lopen vanaf het eerste ontslag gegeven binnen voornoemde periode van 60 dagen
  • De onderneming die tijdens het jaar dat het jaar van de ontslagen voorafgaat, een aantal werkloosheidsdagen heeft gekend ten minste gelijk aan 20% van het totaal aantal dagen aangegeven voor de werklieden aan de RSZ [4]
  • De onderneming gebonden door een herstructureringsplan

Om van deze bepaling te genieten, volstaat het dat de werkgever zijn beslissing schriftelijk ter kennis van de werknemer brengt en daarbij uitdrukkelijk het in aanmerking genomen criterium vermeldt, zonder dat daartoe vereist is dat de onderneming voorafgaandelijk door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg als onderneming in moeilijkheden is erkend. Uw legal advisor kan u hiervoor een modelbrief bezorgen.

Wanneer de betaling in maandelijkse termijnen verworven is, moet de werkgever, om het verlies van de werknemer wegens de gespreide betaling te compenseren, de maandtermijnen indexeren volgens de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, net zoals de lonen in de onderneming worden geïndexeerd. Hij moet het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen per kwartaal en het bedrag van de bedrijfsvoorheffing per maand storten.

Conventionele maandtermijnen

Wanneer de werkgever niet in aanmerking komt voor één van de criteria van het koninklijk besluit, rest hem alleen de mogelijkheid de werknemer ervan te overtuigen akkoord te gaan met een gespreide betaling van de opzegvergoeding.

Een door beide partijen ondertekend geschrift moet dat akkoord bevestigen. Uw legal advisor kan u hiervoor een modelovereenkomst bezorgen.

Opgelet echter! Enkel de wijze van betaling zal hierdoor afwijken van de normale regels. De opzegvergoeding moet nog steeds aan de RSZ worden aangegeven als een opzegvergoeding die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in één keer toegekend wordt en ook de socialezekerheidsbijdragen moeten in één keer worden gestort. De RSZ is immers niet gebonden door het akkoord tussen de werkgever en de werknemer.

De belastingadministratie aanvaardt de maandtermijnen daarentegen wel. De bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden op het belastbaar bedrag dat overblijft na de unieke storting van de socialezekerheidsbijdragen.

[1] Artikel 39bis van de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[2] Koninklijk Besluit van 29 augustus 1985.

[3] Deze bepaling is maar van toepassing op de ondernemingen die ten minste 300 werknemers tewerkstellen, in geval van een collectief ontslag van ten minste 10% van het aantal tewerkgestelde werknemers.

[4] De toepassing van deze bepaling is beperkt tot de ondernemingen waar ten minste 50% van de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor werklieden worden tewerkgesteld.

Alle artikelen over Verbreking met betaling van een opzegvergoeding: de sociale aspecten