Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Opstarten als freelancer? Zo ziet uw toekomstig inkomen eruit!

Overweegt u om te starten als freelancer, maar stelt u zich vragen over het financiële plaatje? Als freelancer heeft u de kans om uw inkomen 100% af te stemmen op uw noden (zowel in euro’s als in voordelen). We spreken dan niet over “loon en extralegale voordelen” maar over “inkomen en beroepskosten”. Lees hieronder meer over hoe beroepskosten een voordeel kunnen zijn en welke kosten u als freelancer doorgaans kunt inbrengen.

Geplaatst op 25 september 2020

Beroepskosten worden voordelen: hoezo?

Als freelancer heeft u een aantal zaken nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. U heeft bijvoorbeeld een wagen nodig om u te verplaatsen, een laptop om uw werk uit te kunnen voeren of een LinkedIn abonnement om uw netwerk te onderhouden. Dit noemen we beroepskosten, en dit zijn bij uitstek de elementen waarmee u als freelancer uw inkomenspakket zelf ontwerpt.

Het voordeel zit hem in de aftrekbaarheid van deze beroepskosten. Maar wat wordt daar juist mee bedoeld?

Hiertoe  verhelderen we eerst een aantal begrippen: 

 • Omzet: Is het totaal van de bedragen die u factureert aan uw klanten (exclusief btw). Dit zijn met andere woorden de inkomsten van uw zaak.
 • (Aftrekbare) beroepskosten: Zijn de kosten die u maakt om uw beroep te kunnen uitoefenen.
 • Sociale bijdragen: Is het deel van uw inkomen dat u dient af te staan om recht te hebben op onze Belgische sociale zekerheid, bijvoorbeeld: terugbetaling doktersbezoek, enkel remgeld betalen op medicatie, uitkering bij inkomensverlies door ziekte of ongeval.
 • Belastbaar inkomen: Nadat beroepskosten werden afgetrokken van uw omzet blijft er een belastbaar inkomen over, voor u als persoon. Dit is dus de basis waarop uw sociale bijdragen en personenbelasting berekend zullen worden. 
 • Personenbelasting: Het deel van uw inkomen dat wordt ingehouden om de Belgische overheid te financieren, denk aan wegenbouw, infrastructuur, onderwijs, ambtenaren, etc. 
 • Privégedeelte van de beroepskosten: Voor een aantal beroepskosten wordt terecht geoordeeld dat u er privé ook gebruik van maakt. Als gevolg kunnen deze kosten niet volledig worden afgetrokken van uw omzet om uw inkomen te bepalen. U zult een deel van die kosten met andere woorden moeten betalen met uw netto inkomen.
 • Netto inkomen: Dit is wat er overblijft wanneer er personenbelasting werd afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Uiteraard zult u hiermee het privégedeelte van uw beroepskosten mee moeten betalen, wat er daarna overblijft is het deel van uw inkomen dat u vrij kunt besteden aan uw persoonlijk levensonderhoud (eten, vakantie, uitgaan, hobby’s, etc.)


Aftrekbaarheid betekent dat de kost dus kan worden ingehouden van uw omzet alvorens u belasting betaalt op uw inkomen. Met andere woorden is elke beroepskost een manier om uw belastbaar inkomen laag te houden zodat ook uw sociale bijdragen en personenbelasting zo laag mogelijk blijven. Aftrekbaarheid wordt meestal aangeduid met een percentage dat aangeeft welk deel van deze kost als beroepskost beschouwd kan worden. 

Waar zit het voordeel nu eigenlijk? Hieronder lijsten we vijf domeinen op waarbinnen beroepskosten ook privé een voordeel kunnen zijn. 


1. Mobiliteit

Bij de aankoop van een fiets of wagen zit het voordeel hem in het feit dat u zowel voor de aankoop als voor het onderhoud een groot deel van de kosten met onbelast inkomen zult betalen. Dit betekent dat u misschien toch voor die iets grotere of comfortabelere wagen kunt kiezen.

Had u graag een elektrische wagen? Aangezien de aftrekbaarheid bij wagens mee bepaald wordt door de milieuvriendelijkheid ervan, kunnen elektrische wagens 100% aftrekbaar zijn, hoewel er toch privégebruik is. Een elektrische fiets of speed pedelec kan zelfs 120% aftrekbaar zijn (u kunt m.a.w. meer aftrekken dan u effectief aan kosten heeft!).

Voor openbaar vervoer en deeleconomie onderscheidt u privé- of professionele verplaatsingen vooral per rit. 

Voor alle mobiliteitskeuzes geldt alleszins voor de zelfstandige dat u 100% zelf kiest welk vervoersmiddel het best uw noden invult. 


2. Verzekeringen

Verzekeringen zijn dé manier bij uitstek om privé voordeel te halen uit een beroepskost.

We lijsten even de populairste op:

 • Pensioen: Met VAPZ en IPT heeft onze wetgever het mogelijk gemaakt  bedragen opzij te zetten voor uw pensioen. De bedragen die u opzij zet zijn 100% aftrekbaar als beroepskost en zullen aan u uitbetaald worden op uw 65ste of 67ste verjaardag. Bovendien kunt u (een deel van) de gespaarde sommen ook vervroegd opvragen als ze dienen voor de aanschaf of verbouwing van vastgoed.
 • Gewaarborgd inkomen: Eveneens 100% aftrekbaar zijn de gewaarborgd inkomen verzekeringen die als voordeel hoofdzakelijk gemoedsrust brengen in gezonde tijden. Heeft u een ongeval of ziekte waardoor u arbeidsongeschikt  bent? Dan zorgt deze verzekering dat u zich geen extra zorgen hoeft te maken rond uw financiële situatie (bovenop de zorgen die uw ziekte of ongeval al oplevert).
 • Aansprakelijkheid: Ook deze verzekering wordt 100% beschouwd als beroepskost en dient eveneens om uw werk met gemoedsrust uit te kunnen oefenen. Eventuele beroepsfouten die u zou maken bij uw klant waardoor deze laatste schade lijdt, zijn door deze verzekering gedekt.
 • Hospitalisatie: Deze verzekeringen zijn intussen onderdeel van heel wat verloningspakketten voor werknemers. Net als voor die werkgevers zijn de kosten voor hospitalisatie NIET aftrekbaar als beroepskost voor zelfstandigen. Deze kost moet u dus volledig betalen met uw netto inkomen.


3. Persoonlijke/professionele ontwikkeling

Dit voordeel wordt vaak over het hoofd gezien maar is een grote differentiator t.o.v. werknemers omdat u als zelfstandige volledig zelf kiest hoe u investeert in uw persoonlijke ontwikkeling. Boeken, opleidingen, seminaries of online cursussen: u beslist welke zaken voor u van belang zijn.

Bovendien kunt u uzelf ook laten begeleiden om het beste uit uzelf te halen via coaching. Als ondernemer is uw persoonlijke ontwikkeling namelijk van kapitaal belang voor de toekomst van uw zaak!


4. Tools

Ook het materiaal dat u gaat gebruiken is vaak iets waar u ook privé voordeel uithaalt. Net als bij een vervoermiddel geeft dit u de kans om misschien toch die iets performantere laptop of telefoon te kopen omwille van uw professionele noden. Dat betere toestel wordt dan ook voor uw privéaangelegenheden uw hulpmiddel bij uitstek.

Onder tools vallen ook bijvoorbeeld softwares of abonnementen op webtools die u voor uw werk nodig heeft. U kiest welke, en deze zijn 100% aftrekbaar als beroepskost.


5. Connectiviteit

Als freelancer kunt u zich niet veroorloven om niet verbonden te zijn met uw netwerk en klanten. In tijden van Covid nog maar eens geaccentueerd! Daarom zijn uw internetabonnement en uw telefoonabonnement onontbeerlijke werkmiddelen die dus ook voor het grootste deel als aftrekbare beroepskost beschouwd worden. 


6. Werkruimte

Qua werkruimte kunt u een werkruimte huren in een coworking bijvoorbeeld maar als u thuis ruimte heeft om een werkplek in te richten kunt u ook een deel van de kosten van uw woning als aftrekbare beroepskost inbrengen. Let wel, net als bij alle beroepskosten moet het percentage van de kosten dat u aftrekt in verhouding staan tot  het feitelijke gebruik. U kunt met effectieve kosten werken (rekeningen van huur/gas/water/elektriciteit) of  met een forfait werken. Bekijk zeker met uw boekhouder wat voor u de interessantste piste is.


Beroepskosten zijn dus dé manier bij uitstek om uw inkomen en voordelen zelf te ontwerpen, op maat van uw noden.

Overweeg je om te starten als freelancer?

Maar wil je graag jouw situatie en ideeën bespreken met een expert?

Dit zou u ook kunnen interesseren