Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Wat is de rol van de adviserend arts van het ziekenfonds?

De adviserend arts van het ziekenfonds gaat ambtshalve na of het re-integratievoorstel voldoet aan de voorwaarden voor een toegelaten arbeid.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Rol van de adviserend arts van het ziekenfonds na ontvangst van het re-integratievoorstel

Zoals we eerder hebben vermeld, ontvangt de adviserend arts, na de re-integratiebeoordeling door de arbeidsarts, een voorstel van re-integratieplan. Hij moet een beslissing nemen en zijn conclusies zo snel mogelijk meedelen:

  • Hij moet beoordelen of de uitvoering van het re-integratievoorstel een einde maakt aan de toestand van arbeidsongeschiktheid
  • Als het re-integratievoorstel toegelaten arbeid bij de werkgever omvat, hoeft de werknemer geen toestemming te vragen aan de adviserend arts. Laatstgenoemde controleert echter ambtshalve of het re-integratievoorstel verenigbaar is met de voorwaarden voor toegelaten arbeid

Als de adviserend arts geen reactie geeft binnen de 3 weken na ontvangst van het re-integratievoorstel, wordt er veronderstelt dat:

  • De uitvoering van het re-integratieplan geen einde maakt aan de erkenning van de staat van arbeidsongeschiktheid van de werknemer in de reglementering betreffende de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen   
  • De beslissing van de adviserend arts in verband met de toegelaten arbeid positief is

Opstarten van een terug-naar-werktraject voor herinschakeling in het arbeidsproces

Aansluitend bij de tussenkomst van de adviserend arts van het ziekenfonds, verduidelijken we hier kort het terug-naar-werktraject (TNW-traject) dat door de ziekenfondsen wordt aangeboden. 

De reglementering betreffende de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen voert een terug-naar-werktraject (TNW-traject) [1] in met het oog op herinschakeling in het arbeidsproces van langdurig arbeidsongeschikte werknemers (en werklozen).

In tegenstelling tot het re-integratietraject bevordert dat terug-naar-werktraject de herinschakeling van een persoon die niet meer wordt of kan worden tewerkgesteld door zijn werkgever door hem te begeleiden naar een functie bij een andere werkgever of in een andere bedrijfssector. Dat is met name het geval wanneer het re-integratietraject van een werknemer die definitief ongeschikt is om te werken wordt beëindigd [2].

We stippen voor de duidelijkheid aan dat het TNW-traject via de TNW-coördinator van het ziekenfonds verloopt, terwijl het re-integratietraject hier uitgebreid besproken, zich ontplooit via de arbeidsarts.

[1]  Wet van 12 december 2021 tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers

[2] Wij gaan hier niet dieper in op de andere situaties. Ze worden vermeld in artikel 215duodecies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996.

Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval