Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer

Beslissing van de arbeidsarts

Op basis van zijn bevindingen neemt de arbeidsarts zo spoedig mogelijk een beslissing die hij vermeldt op het formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Mogelijke beslissingen

Na afloop van de re-integratiebeoordeling en rekening houdend met het resultaat van het overleg, neemt de arbeidsarts zo spoedig mogelijk één van de volgende beslissingen en vermeldt die op het formulier voor de re-integratiebeoordeling:

 • BESLISSING A, die de volgende onderdelen bevat:  
  • 1° De vaststelling dat de werknemer op termijn het overeengekomen werk zal kunnen hervatten, desgevallend mits aanpassing van de werkpost, en in afwachting daarvan een aangepast of een ander werk kan uitvoeren
  • 2° De omschrijving van de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en eventueel de werkpost, in tussentijd moet(en) beantwoorden, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer
 • BESLISSING B, die de volgende onderdelen bevat:  
  • 1° De vaststelling dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te verrichten, maar wel aangepast of ander werk kan uitvoeren. Hij neemt de medische verantwoording voor deze vaststelling op in het gezondheidsdossier van de werknemer.
  • 2° De omschrijving van de voorwaarden en modaliteiten waaraan het aangepast of ander werk, en eventueel de werkpost, moet(en) beantwoorden, op basis van de huidige gezondheidstoestand en de mogelijkheden van de werknemer  
 • BESLISSING C, die de volgende onderdelen bevat:  
  • 1° De vaststelling dat het om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk is om een re-integratiebeoordeling te doen, inzonderheid omdat het nog niet duidelijk is of de werknemer tijdelijk dan wel definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk of omdat de werknemer nog behandelingen moet ondergaan alvorens werkhervatting mogelijk is
  • 2° De kennisgeving dat het re-integratietraject wordt beëindigd, en ten vroegste 3 maanden na deze beslissing opnieuw kan worden opgestart, tenzij de arbeidsarts goede redenen heeft om van deze termijn af te wijken

Sinds 1 oktober 2022 bestaan er dus nog maar drie mogelijke beslissingen. De tijdelijke of definitieve ongeschiktheid voor het overeengekomen werk zonder mogelijkheid om een ander of aangepast werk uit te voeren worden niet meer door de reglementering voorzien.

Termijn van 49 kalenderdagen na de dag volgend op de aanvraag

De arbeidsarts zorgt ervoor dat hij uiterlijk binnen een termijn van 49 kalenderdagen die aanvangt op de dag volgend op de dag waarop de arbeidsarts het re-integratieverzoek ontvangt een aantal verplichtingen vervult:

 • Hij moet het formulier voor de re-integratiebeoordeling bezorgen aan de werkgever en aan de werknemer
 • Hij moet de adviserend arts van het ziekenfonds op de hoogte brengen als hij een beslissing C heeft genomen en het re-integratietraject werd beëindigd
 • Hij moet uitleg geven aan de werknemer over de motieven voor de beslissing, en hem inlichten over de mogelijkheid om een beroep in te stellen tegen de vaststelling dat de werknemer definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te verrichten (beslissing B)
 • Hij moet het formulier voor de re-integratiebeoordeling bij het gezondheidsdossier van de werknemer voegen
Alle artikelen over Re-integratie van de werknemer na een ziekte of ongeval