Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Wat als de werknemer die tijdskrediet aangevraagd heeft langdurig ziek wordt?

Wat gebeurt er als een werknemer ziek wordt wanneer zijn tijdskredietaanvraag goedgekeurd werd en de aanvangsdatum van het tijdskrediet vastgesteld werd?

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Noch de rechtspraak noch de rechtsleer geven een antwoord op deze vraag. De CAO nr. 103 bevat evenmin een bepaling die verhindert dat het tijdskrediet aanvangt of voortduurt terwijl de werknemer arbeidsongeschikt is.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft ons zijn standpunt te kennen gegeven [1]. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het voltijds en het deeltijds tijdskrediet (1/2 of 1/5).

Voltijds tijdskrediet

Aangezien we er redelijkerwijs van mogen uitgaan dat een arbeidsovereenkomst niet omwille van twee verschillende redenen geschorst kan zijn, moet één van de twee oorzaken uitgesloten worden. Hierbij moet nagegaan worden of de ene oorzaak de andere uitsluit vanuit de aard van de oorzaak of vanuit de uitdrukkelijke wil van de partijen.

In dit geval kan het pleit beslecht worden door de uitdrukkelijke wil van de partijen. De partijen zijn immers overeengekomen dat het voltijds tijdskrediet vanaf een bepaalde datum zal starten. Om die reden zal de arbeidsongeschiktheid die aanvangt na deze overeenkomst (maar voor de begindatum van het tijdskrediet) niet kunnen beletten dat het overeengekomen voltijdse tijdskrediet een aanvang neemt op de afgesproken datum, ook al is de werknemer op dat moment nog steeds arbeidsongeschikt. De werknemer zal dus uiterlijk tot het begindatum van het tijdskrediet recht hebben op gewaarborgd loon en/of ziekte-uitkeringen.

De partijen kunnen wel in gemeenschappelijk akkoord beslissen om de het tijdskrediet uit te stellen of stop te zetten in geval van langdurige ziekte van de werknemer. De RVA moet hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Dit houdt wel in dat de werknemer na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid een nieuwe aanvraag zal moeten indienen volgens de normale procedure.

Deeltijds tijdskrediet

Tijdens een periode van vermindering van prestaties omwille van een tijdskrediet 1/2 of 1/5 heeft de werknemer in kwestie het statuut van deeltijdse werknemer.  Het deeltijdse uurrooster en de aanvangsdatum ervan moeten in bijlage bij de arbeidsovereenkomst opgenomen worden.

Het feit dat de werknemer nadien (maar voor de aanvang van het tijdskrediet) arbeidsongeschikt wordt, zal niet beletten dat het deeltijdse tijdskrediet aanvangt zoals overeengekomen. 

De werknemer zal wel recht hebben op het (eventuele) saldo van het gewaarborgd loon of op ziekte-uitkeringen, maar dan op basis van zijn deeltijdse prestaties. Voor de dagen waarop hij niet werkt, ontvangt hij onderbrekingsuitkeringen van de RVA.

Ook in dit geval kunnen de partijen in gemeenschappelijk akkoord beslissen om de het tijdskrediet uit te stellen of stop te zetten in geval van langdurige ziekte van de werknemer. De RVA moet hiervan dan zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Dit houdt wel in dat de werknemer na het einde van zijn arbeidsongeschiktheid een nieuwe aanvraag zal moeten indienen volgens de normale procedure.

[1] Dit werd ons meegedeeld onder voorbehoud, aangezien het in feite aan de sociale partners toekomt om de door hen gesloten CAO nr. 103 te interpreteren.

Alle artikelen over Praktische vragen