Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Mag een werknemer in tijdskrediet andere activiteiten uitoefenen?

Voor de periodes waarin de werknemer omwille van tijdskrediet geen prestaties verricht, ontvangt hij geen loon ten laste van de werkgever.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Voor de periodes waarin de werknemer omwille van tijdskrediet geen prestaties verricht, ontvangt hij geen loon ten laste van de werkgever. Voor zover hij aan de voorwaarden hiervoor voldoet, kan hij wel onderbrekingsuitkeringen genieten ten laste van de RVA.

Deze uitkeringen kunnen niet met bepaalde inkomsten gecumuleerd worden. De werknemer die zulke inkomsten heeft, zal dus geen aanspraak (meer) kunnen maken op uitkeringen.

Bij een tijdskrediet met motief zorg voor een gehandicapt kind of medische bijstand aan een minderjarig kind wil dit echter niet zeggen dat hij geen recht meer heeft op tijdskrediet. In deze gevallen is het recht op tijdskrediet immers volledig losgekoppeld van het recht op uitkeringen.

Bij een tijdskrediet met motief opleiding, opvoeding, palliatieve verzorging of medische bijstand aan een gezins- of familielid daarentegen wil dit wel zeggen dat hij ook het recht op tijdskrediet zelf verliest. Deze vorm van tijdskrediet mag immers niet genomen worden in combinatie met een niet-toegelaten bezoldigde of zelfstandige activiteit (zie hieronder) die de werknemer aanvangt of uitbreidt. De uitoefening van het tijdskrediet omwille van deze motieven is dus gekoppeld aan het recht op uitkeringen. Hierop bestaat slechts 1 uitzondering, met name wanneer de werknemer geen recht heeft op onderbrekingsuitkeringen omdat hij een politiek mandaat uitoefent.

Procedure en sancties

De werknemer die de hieronder beschreven inkomsten geniet, moet hiervan aangifte doen aan de RVA op het ogenblik van zijn aanvraag om uitkeringen. Doet hij dit niet of laattijdig, dan worden de reeds betaalde onderbrekingsuitkeringen teruggevorderd vanaf de aanvangsdatum van het tijdskrediet tot op de dag van de eventuele laattijdige aangifte.

Niet toegelaten cumul

De onderbrekingsuitkeringen kunnen niet met de hieronder opgesomde inkomsten gecumuleerd worden.

Inkomsten uit een zelfstandige activiteit

Een zelfstandige activiteit is elke activiteit die de zelfstandige ertoe verplicht zich aan te sluiten bij het RSVZ [1].

De cumul van de inkomsten uit een zelfstandige activiteit en onderbrekingsuitkeringen is mogelijk gedurende:

  • 12 maanden als de werknemer zijn prestaties volledig onderbreekt
  • 24 maanden als de werknemer zijn prestaties vermindert tot de helft
  • 60 maanden als de werknemer zijn prestaties vermindert met 1/5

Deze cumul is enkel mogelijk indien de werknemer de bijkomende zelfstandige activiteit reeds gedurende minstens 12 maanden vóór aanvang van het tijdskrediet uitoefende.

Indien de werknemer de zelfstandige activiteit verderzet na deze 12, 24 of 60 maanden, verliest hij/zij het recht op onderbrekingsuitkeringen.

De inkomsten uit een bijkomende loontrekkende activiteit

Het cumulverbod geldt niet indien deze activiteit reeds gedurende minstens 12 maanden vóór de aanvang van het tijdskrediet uitgeoefend werd. De bijkomende loontrekkende activiteit mag tijdens het tijdskrediet evenwel niet uitgebreid worden. Er is hier geen maximumtermijn voorzien; de cumul is dus mogelijk tijdens de hele periode van tijdskrediet.

Opmerking: de werknemer die een mandaat als personeelsafgevaardigde in de onderneming bekleedt en tijdens de periodes van schorsing van zijn prestaties omwille van het tijdskrediet naar de vergaderingen van het comité voor preventie en bescherming op het werk of van de ondernemingsraad gaat, zal recht hebben op loon voor deze uren. Dit loon wordt beschouwd als inkomsten uit een bijkomende loontrekkende activiteit en kan dus niet gecumuleerd worden met de onderbrekingsuitkeringen, tenzij de werknemer dit mandaat reeds gedurende 12 maanden voor de aanvang van zijn tijdskrediet uitoefende.

De inkomsten uit een politiek mandaat

Het cumulverbod geldt niet indien het een mandaat als gemeenteraadslid, provincieraadslid, districtsraadslid of raadslid van het OCMW betreft. Enkel deze personen kunnen dus hun onderbrekingsuitkeringen met de inkomsten uit hun mandaat cumuleren.

De inkomsten uit een pensioen

Lees ook de vraag “Wat zijn de gevolgen van het bereiken van de pensioenleeftijd voor het tijdskrediet?”.

De onderbrekingsuitkeringen in het kader van tijdskrediet kunnen wel met een overlevingspensioen gecumuleerd worden, gedurende een eenmalige periode van maximaal 12 al dan niet opeenvolgende maanden.

Opgelet evenwel! Deze periode van 12 maanden wordt verminderd met het aantal maanden waarin de begunstigde reeds een andere sociale uitkering cumuleerde met het overlevingspensioen.

De inkomsten uit een bezoldigde activiteit in het buitenland

Het gaat hier om een activiteit in het kader van een erkend project inzake ontwikkelingssamenwerking via een erkend niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

Toegestane cumul

Het uitoefenen van een activiteit als vrijwilliger is toegestaan, voor zover zij op geen enkele manier vergoed wordt. Bovendien worden arbeidsprestaties die beperkt worden tot de vorming, de begeleiding of het mentorschap van nieuwe werknemers niet als bezoldigde activiteit beschouwd.

[1] Navraag bij de RVA leert ons dat de cumul met een zelfstandige activiteit eveneens verboden is als deze activiteit geen inkomsten oplevert voor de betrokkene, bijvoorbeeld in geval van een onbezoldigd mandaat.

Alle artikelen over Praktische vragen