Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Klein verlet

Overzichtstabel

Je vindt hierna een overzicht van de motieven voor klein verlet en de duur van de toegelaten afwezigheid.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2024

Motief voor het klein verlet

Opgelet: ga steeds na of een voordeligere regeling in uw paritair comité werd voorzien

Duur van de afwezigheid

Huwelijk van de werknemer

2 dagen
door de werknemer te kiezen tijdens de week waarin de gebeurtenis plaatsheeft of tijdens de daaropvolgende week [1]

Huwelijk van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, van een schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, van de tweede echtgenoot van de moeder, van de tweede vrouw van de vader, van een kleinkind van de werknemer

De dag van het huwelijk [2]

Priesterwijding of intrede in het klooster van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, van een broer, zuster, schoonbroer of schoonzuster van een werknemer

De dag van de plechtigheid

Geboorte: lees onze informatie over het geboorteverlof [3]

 

Overlijden van de echtgenoot of echtgenote of samenwonende partner, van een kind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

10 dagen, waarbij:

  • 3 dagen door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis
  • En 7 dagen door de werknemer te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden [4]
Overlijden van de vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder, stiefmoeder van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner 3 dagen
door de werknemer te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis [5]

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de (over)grootvader, de (over)grootmoeder, van een (achter)kleinkind, van een schoonzoon of schoondochter of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die bij de werknemer inwoont

2 dagen
door de werknemer te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis [6]

Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de (over)grootvader, de (over)grootmoeder, van een (achter)kleinkind, van een schoonzoon of schoondochter of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner die niet bij de werknemer inwoont

De dag van de begrafenis [7]

Overlijden van een pleegkind van de werknemer of van zijn of haar echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden De dag van de begrafenis [8]

Plechtige communie van een kind van de werknemer, van  zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner

De dag van de plechtigheid [9]

Deelneming van een kind van de werknemer, van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd, daar waar dit feest georganiseerd wordt

De dag van het feest [10]

Verblijf van een dienstplichtige werknemer in een rekruterings- en selectiecentrum of in een militair ziekenhuis ingevolge zijn verblijf in een rekruterings- en selectiecentrum

De nodige tijd,
met een maximum van 3 dagen

Verblijf van de werknemer gewetensbezwaarde in de administratieve gezondheidsdienst of in één van de verplegingsinrichtingen die, overeenkomstig de wetgeving houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, door de Koning aangewezen zijn

De nodige tijd,
met een maximum van 3 dagen

Deelneming aan een jury, oproeping als getuige voor de rechtbanken of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

De nodige tijd,
met een maximum van 5 dagen

Uitoefening van het ambt van bijzitter in een hoofdstembureau of in een enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

De nodige tijd

Uitoefening van het ambt van bijzitter in één der hoofdbureaus bij de verkiezing van het Europees Parlement

De nodige tijd,
met een maximum van 5 dagen

Uitoefening van het ambt van bijzitter van een hoofdbureau voor de stemopneming bij de parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

De nodige tijd,
met een maximum van 5 dagen

Langdurige pleegzorg

De banden die ontstaan ten gevolge van een plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg worden, voor bepaalde gebeurtenissen die aanleiding geven tot klein verlet, gelijkesteld met familiebanden tijdens de plaatsing in het kader van de langdurige pleegzorg, maar ook na afloop van deze plaatsing.

Voor de gelijkstelling na afloop van de plaatsing in het kader van langdurige pleegzorg dient een onderscheid gemaakt te worden naargelang de gebeurtenis die aanleiding geeft tot het recht op klein verlet.

Je vindt hierover meer informatie onder de vraag "Welke regels gelden bij langdurige pleegzorg?".

[1] [2] Indien het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk op verschillende data plaatsvinden, kiest de werknemer één van deze plechtigheden.

[3] Het vaderschapsverlof werd vervangen door het geboorteverlof en valt niet langer onder de regels van het klein verlet.

[4] Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.

[5] [6] Er kan van de periode waarin deze dagen moeten worden opgenomen, worden afgeweken op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.

[7] [8] Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van de werknemer mits akkoord van de werkgever.

[9] [10] Indien de plechtigheid plaatsheeft op een zondag, een feestdag of een dag van gewone inactiviteit, de voorgaande of de volgende gewone activiteitsdag.

Alle artikelen over Klein verlet