Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Inbreuken

Privacy

Hieronder worden de sancties beschreven.

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024

Aantasting van de vertrouwelijkheid van gegevens van persoonlijke aard

Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft de personen, hun aangestelden of hun lasthebbers die[1]:

  • Bij het verrichten van onderzoeken die nuttig kunnen zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid op een onwettelijke wijze sociale gegevens verwerken
  • Persoonsgegevens die de gezondheid betreffen meedelen zonder daartoe gemachtigd te zijn door de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomit√©
  • Mededeling hebben gevraagd en bekomen van sociale gegevens van persoonlijke aard die ze niet nodig hadden voor de toepassing van de sociale zekerheid
  • Zich opzettelijk toegang verschaft hebben of zich opzettelijk gehandhaafd hebben in het geheel of in een deel van een geautomatiseerde verwerking van de sociale gegevens in het netwerk
  • Opzettelijk gegevens hebben ingevoerd in het netwerk of de erin opgeslagen gegevens hebben uitgewist of gewijzigd of de verwerkings- of overbrengingswijzen hebben veranderd

Ernstige aantasting van de vertrouwelijkheid van gegevens van persoonlijke aard

Met een sanctie van niveau 2 worden bestraft de personen, hun aangestelden of lasthebbers die:

  • Al dan niet op geregelde basis mededeling hebben verkregen van sociale gegevens van persoonlijke aard en ze wetens en willens hebben aangewend voor andere dan de wettelijke doeleinden
  • Niet de nodige maatregelen hebben getroffen om de vertrouwelijkheid van de sociale gegevens van persoonlijke aard te garanderen en ervoor te zorgen dat de betrokken gegevens uitsluitend worden aangewend voor de wettelijke doeleinden of voor het vervullen van hun wettelijke verplichtingen, en die niet de voorwaarden en nadere regels hebben nageleefd volgens welke de bewaring van die gegevens toegestaan is na de termijn die nodig is voor de toepassing van de sociale zekerheid
  • De werking van een geautomatiseerde verwerking van sociale gegevens van het netwerk opzettelijk hebben belemmerd of aangetast, of het geheel of een deel van dergelijke verwerking, inzonderheid de daarin voorkomende gegevens of programma's, opzettelijk hebben beschadigd of vernietigd

Vrijwillige aantasting van de vertrouwelijkheid van gegevens

Met een sanctie van niveau 3 worden bestraft:

  • De natuurlijke personen die betrokken zijn bij de inzameling, de verwerking, de mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard of die kennis hebben van dergelijke gegevens en die hun plicht om het vertrouwelijk karakter ervan te eerbiedigen opzettelijk niet zijn nagekomen

 

[1] In strijd met de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Alle artikelen over Inbreuken