Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Inbreuken

Loon en andere voordelen

Hieronder worden de sancties beschreven.

Laatst bijgewerkt op 28 juni 2022

Niet of te laat uitbetalen van het loon

Opmerking vooraf: Indien de werkgever bepaalde modaliteiten met betrekking tot de betaling van het loon[1] niet naleeft, wordt het loon als niet betaald beschouwd en kan onderstaande sanctie dus ook toegepast worden.

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die:

 • Het loon van de werknemer niet heeft uitbetaald of het niet heeft uitbetaald op de datum dat het loon invorderbaar is
 • Zich door de leden van zijn personeel alle of een deel van de aanvullende bijdragen doet terugbetalen die de werkgever verschuldigd is, met toepassing van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Opgelet! De geldboetes worden met 12 vermenigvuldigd, wanneer de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

 • Wanneer het in de betrokken sector toepasselijke minimumloon niet (tijdig) wordt uitbetaald. Dit is de zogenaamde sociale dumping, waarbij de werkgever de werknemer wel een loon uitbetaald, maar dan wel een dat (beduidend) lager ligt dan het te respecteren minimumloon
 • Wanneer er samenloop is met 2 of meer andere inbreuken uit het Sociaal Strafwetboek, en meer bepaald inbreuken op:
  • artikel 138 (dag- en weekgrens van de arbeidsduur)
  • artikel 140 (minimale arbeidsduur)
  • artikel 141 (wekelijkse rust)
  • artikel 142 (feestdagen)
  • artikel 156 (werkverbod op rustdagen in de bouwsector)
  • artikel 157 (dagelijks en wekelijks werkverbod in de bouwsector)
  • artikel 163 (inhoudingen op het loon)
  • artikel 165 (verplaatsingsvergoedingen)
  • artikel 166 (toekenning van maaltijdcheques)
  • artikel 167 (aanvullende voordelen)
  • artikel 169 (aanvullende socialezekerheidsvoordelen).

Onterechte inhoudingen op het loon

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft:

1° de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die[2]:

 • Inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer, met uitzondering van de wettelijk toegestane inhoudingen
 • Wettelijk toegestane inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer zonder de beperkingen terzake te respecteren
 • Inhoudingen heeft verricht op het loon van de werknemer ter uitvoering van een overdracht van loon vastgelegd bij een onderhandse akte, wanneer de werknemer zich heeft verzet tegen de overdracht van loon en hij zijn werkgever in kennis heeft gesteld van zijn verzet tegen de procedure inzake overdracht van loon
 • De werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die de geheel of gedeeltelijk met fooien of bedieningsgeld betaalde werknemer, onder welke benaming ook en voor welk doel ook, stortingen heeft opgelegd op te zijnen behoeve overhandigde fooien of bedieningsgeld of andere inhoudingen dan die omwille van loonoverdracht heeft verricht

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet naleven van de controleverplichtingen inzake het loon

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft:

 • de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die:
  • geen melding heeft gemaakt van de inlichtingen die de aan de werknemer uit de privésector overhandigde afrekening moet bevatten bij elke definitieve betaling van het loon
  • de werknemer geen kennisgeving overhandigt met vermelding van de periodieke inhoudingen op zijn loon en van het totaalbedrag ervan ter uitvoering van de overdracht van loon vastgesteld bij een onderhandse akte, wanneer de dienstbetrekking van de werknemer eindigt voordat de inhoudingen het bedrag van de overdracht hebben bereikt of wanneer het bedrag van de overdracht is bereikt
  • geen bewijs van de onderhandse betaling ter ondertekening heeft voorgelegd aan de werknemer
 • iedere persoon die het recht van de werknemer heeft belemmerd om toezicht uit te oefenen op het meten, het wegen of elke andere verrichting dienend om de hoeveelheid of de aard van de verrichte arbeid vast te stellen en aldus het bedrag van het loon te bepalen

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet betaling van de verplaatsingsonkosten

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten de werknemer te vergoeden voor de verplaatsingsonkosten die hij verschuldigd is of die heeft nagelaten ze te vergoeden op de datum waarop de vergoeding opeisbaar is.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet uitreiken van de maaltijdcheques

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten de werknemer te voorzien van de maaltijdcheques die hij verschuldigd is, of die heeft nagelaten ze te bezorgen op de datum van afgifte van de maaltijdcheques.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet betaling van voordelen ter aanvulling van het loon

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten de werknemer de financiële voordelen te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op het loon, of die ze niet heeft betaald op de datum waarop de betaling opeisbaar is.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet betaling van voordelen ter aanvulling van de vergoedingen die verschuldigd zijn ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten zijn werknemer de sociale voordelen te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op de vergoedingen die verschuldigd zijn ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte, of die ze niet heeft betaald op de datum waarop die aanvullende voordelen opeisbaar zijn.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet betaling van aanvullende socialezekerheidsvoordelen

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die heeft nagelaten heeft de werknemer de sociale voordelen uit te betalen die hij verschuldigd is als aanvulling op de socialezekerheidsvoordelen of die heeft nagelaten ze te vergoeden op de datum dat die aanvullende voordelen opeisbaar zijn.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet-naleving van de verplichtingen inzake winstpremies

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die niet heeft gehandeld overeenkomstig de verplichtingen voorgeschreven door de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers en zijn uitvoeringsbesluiten.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet-naleving van de indexatieregels betreffende het loon

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die zich niet gehouden heeft aan de voorgeschreven indexatiewijze[3].

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

De afwezigheid van een analyserapport met betrekking tot de bezoldigingsstructuur van de werknemers

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die[4] niet om de twee jaar aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis hiervan aan de vakbondsafvaardiging, een analyseverslag over de structuur van de bezoldiging van de werknemers meedeelt, in toepassing van artikel 13/1 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen.

Niet-naleving van de verplichtingen voorzien door het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de hoofdelijk aansprakelijke in de zin van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 35/3, § 1, van diezelfde wet werd aangemaand tot betaling van het loon, en niet tot betaling overgaat binnen een termijn van vijf werkdagen na verzending van de aanmaning.

Hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van de illegale tewerkstelling van onderdanen van derde landen

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de hoofdelijke aansprakelijke in de zin van afdeling 2 van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers die het nog verschuldigde loon waarvoor hij hoofdelijk aansprakelijk is overeenkomstig deze afdeling niet heeft betaald.

Hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse medecontractant in geval van activiteiten in de bouwsector

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de hoofdelijk aansprakelijke opdrachtgever, aannemer en intermediaire aannemer bedoeld in afdeling 1/1 van hoofdstuk VI/1 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van de werknemers die het verschuldigd loon waarvoor zij hoofdelijk aansprakelijk zijn niet hebben betaald.

Niet-naleving van de verplichting tot aanplakking van de kennisgeving

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, diegene die de op hem rustende verplichting tot aanplakking zoals bedoeld in artikels 35/4, 35/6/4 en 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, niet nakomt.

 

[1] Bijvoorbeeld: het loon niet in de gangbare munt betalen, het loon van hand tot hand betalen wanneer dit niet toegelaten is, een te groot deel van het loon in natura betalen,…

[2] In strijd met de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, met de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, of met de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.

[3] Bepaald bij de artikelen 2 tot 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s landsconcurrentievermogen.

[4] In strijd met artikel 15, m), van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.

Alle artikelen over Inbreuken