Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Voorafgaande informatie- en raadplegingsprocedure

Vóór de overgang moeten de vervreemder en de verkrijger de werknemersvertegenwoordigers inlichten en raadplegen.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

Zij moeten ingelicht en geraadpleegd worden over de economische, technische en financiële redenen van de overgang, over de economische, juridische en sociale gevolgen ervan en over de maatregelen die ze van plan zijn te nemen.

Deze procedure moet plaatsvinden binnen de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van ondernemingsraad, binnen het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of, bij ontstentenis, binnen de vakbondsafvaardiging. Die organen kunnen zich niet verzetten tegen een beslissing van overgang van onderneming (ze hebben slechts een adviesbevoegdheid). Als er geen dergelijke organen zijn, wordt aan de vervreemder aangeraden om zijn personeel in te lichten over de overgang, de identiteit van de verkrijger, het verloop van de overgang, ...

In ondernemingen zonder ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging moeten de werknemers vooraf worden ingelicht (aanplakking of overhandiging van een individueel geschrift):

  • Over de vastgestelde of voorgestelde datum voor de overgang
  • Over de reden voor de overgang
  • Over de juridische, economische en sociale gevolgen van de overgang voor de werknemers
  • Over de maatregelen die ten aanzien van de werknemers worden overwogen

Als de werkgever deze informatie- en raadplegingsprocedure niet naleeft, kan hij straf- of administratieve sancties oplopen op basis van het Sociaal Strafwetboek.

Op te merken valt dat de Europese ondernemingsraad moet worden ingelicht en geraadpleegd als de overgang transnationale aangelegenheden meebrengt.

Securex kan u bijstaan bij de naleving van de modaliteiten van deze procedure.

Alle artikelen over CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst