Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Draagt het Sluitingsfonds bij?

Het Sluitingsfonds betaalt een bijdrage in de vergoeding van de werknemers die worden ontslagen bij sluiting van een onderneming en van de werknemers die worden heraangeworven na de overname van de activa van een failliete onderneming.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

Werknemers die worden overgenomen na overname van de activa van een failliete onderneming

Het Sluitingsfonds betaalt een bijdrage in de vergoeding van de werknemers die worden ontslagen bij sluiting van een onderneming en van de werknemers die worden heraangeworven na de overname van de activa van een failliete onderneming. De werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en de werknemers die werden ontslagen in de loop van de maand die voorafgaat aan het faillissement voor zover ze werden overgenomen, komen in aanmerking voor een overbruggingsvergoeding. Ze moeten in ruil daarvoor verzaken aan een verbrekingsvergoeding of aan een sluitingspremie.

Die vergoeding is gelijk aan het brutoloon dat de werknemer genoot op het ogenblik van de onderbreking van de activiteit, begrensd tot een bij koninklijk besluit vastgesteld bedrag.  Ze kan worden uitbetaald vanaf de onderbreking van de activiteit tot de aanwerving van de werknemer door een nieuwe werkgever met een maximumduur van 12 maanden of van 13 maanden als de werknemer een maand vóór de sluiting werd ontslagen.

De werknemer moet een aanvraag tot toekenning van de overbruggingsvergoeding indienen bij het Fonds.

Het Sluitingsfonds is verbonden met de RVA. De formulieren kunnen worden verkregen op de website van de RVA, of u kunt zich rechtstreeks richten tot het Fonds, Keizerslaan 7 te 1000 Brussel of via telefoon op het nr. 02/513.77.56.

Bijdrage van het Fonds in het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezag

Het Fonds kan een bijdrage betalen bij overdracht van onderneming onder gerechtelijk gezag als de hoofdactiviteit van de onderneming na de WCO-procedure definitief werd overgedragen.

De werknemers moeten hun aanvraag indienen bij het passief van het faillissement of van de vereffening.

Het Fonds zal een bijdrage betalen voor de werknemers die na de overdracht niet worden overgenomen, alsof het om een bedrijfssluiting zou gaan.

Voor de werknemers die niet worden overgenomen hangt de situatie af van het tijdstip waarop de vergoeding eisbaar is.

  • Voor schulden die voorafgaan aan de opening van de procedure:
    • Er was kennisgeving aan de verkrijger: geen bijdrage van het Fonds
    • Er was geen kennisgeving aan de verkrijger: bijdrage van het Fonds
  • Voor schulden die dateren uit de periode tussen de opening van de procedure en de overgang: bijdrage van het Fonds
  • Voor schulden die dateren uit de periode na de overgang: geen bijdrage van het Fonds

Het Fonds kent geen overbruggingsvergoeding toe aan de werknemers die worden geconfronteerd met een overdracht onder gerechtelijk gezag.

Alle artikelen over CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst