Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Wat zijn sociale bijdragen?

Een eerste werknemer aanwerven brengt verplichtingen met zich mee voor de werkgever. Eén daarvan is het aangeven van de werknemer bij de RSZ en de heffing van sociale bijdragen. Een woordje uitleg.

Geplaatst op 17 juni 2020
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

Het rekruteringsbeheer van werknemers en het HR-beleid houden voor elke werkgever verplichtingen in. Een van de belangrijkste betreft de RSZ.

Wat is de RSZ?

RSZ staat voor Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Deze dienst staat in voor de verzameling van de sociale, patronale en bijzondere bijdragen om het systeem van de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen en de ziekte- en invaliditeitsverzekering te spijzen en op die manier de gezondheidszorg te financieren. De RSZ speelt dus een cruciale rol in de werking van het systeem van wederzijdse collectieve hulp, waarop België steunt.

De verplichtingen van de werkgever

Als werkgever die een eerste werknemer aanwerft, hebt u drie verplichtingen ten opzichte van de RSZ:

1. U inschrijven als werkgever 

Of u nu een natuurlijke of een rechtspersoon bent, voor u uw eerste werknemer in dienst neemt, moet u zich bij de RSZ melden als ‘werkgever’. Vervolgens krijgt u een RSZ-nummer toegewezen. De inschrijvingsprocedure gebeurt rechtstreeks online via de applicatie Wide. Als u dat wenst, kan uw sociaal secretariaat deze taak op zich nemen.

2. Aangifte doen van uw werknemer

Elke werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft, moet door zijn werkgever ingeschreven worden bij de RSZ aan de hand van een Dimona-aangifte. Deze aangifte moet elektronisch ingediend worden voor de eerste effectieve werkdag van de werknemer. Ook deze procedure wordt automatisch beheerd door uw sociaal secretariaat.

Houd er bovendien rekening mee dat alle werknemers moeten worden ingeschreven. Ook jobstudenten en leerlingen.

3. Aangifte doen van de prestaties en lonen

Zodra werkgever en werknemer ingeschreven zijn bij de RSZ, moet u elk kwartaal de prestaties en de lonen van de loontrekkende doorgeven. Op basis van deze multifunctionele aangifte (DmfA) worden de bedragen van de sociale bijdragen bepaald die de werkgever en de werknemer moeten betalen. 

4. De sociale bijdragen inhouden

Het is de werkgever die de sociale bijdragen heft: zowel de patronale bijdragen als die van de werknemer op basis van het brutoloon. De werkgever stort de sociale bijdragen elk kwartaal aan de RSZ voor de gewone bijdragen en een keer per jaar voor de bijzondere bijdragen zoals het vakantiegeld.

Hoe worden de heffingen berekend?

Er zijn twee soorten bijdragen:

1. De gewone bijdragen

In de privésector bedragen de persoonlijke bijdragen van de werknemer 13,07% van het brutoloon. De patronale bijdragen daarentegen bedragen 25% van het brutoloon. Onder brutoloon verstaan we de verloning die de werknemer maandelijks ontvangt, maar ook de eindejaarspremies, de overuren en de voordelen in natura (wagen, gsm, ...).

2. De bijzondere bijdragen

Er bestaan verschillende bijzondere bijdragen die ten laste kunnen zijn van de werkgever, van de werknemer of van beiden. Enkele van de belangrijkste bijzondere bijdragen zijn de inhouding op het dubbel vakantiegeld, de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, de solidariteitsbijdrage voor het gebruik van een bedrijfswagen, ... 

Om wijs te raken uit al deze heffingen en voor de berekening ervan kunt u opnieuw rekenen op uw sociaal secretariaat Securex. Wij adviseren u en begeleiden u bij het beheer. U mag de RSZ-verplichtingen dan ook niet licht opvatten: betaalt u de bijdragen niet of te laat, dan kunnen er financiële sancties volgen die hoog kunnen oplopen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verzamelt de sociale, patronale en bijzondere bijdragen om het systeem van de werkloosheidsuitkeringen, de pensioenen en de ziekte- en invaliditeitsverzekering te spijzen.

Bereken de loonkost van je eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kan je snel de loonkost van je eerste werknemer inschatten.

Dit zou je ook kunnen interesseren