Login
Service Contact Lex4You
Login

Het tariefbeleid voor externe preventiediensten

Kom meer te weten over het huidige tariefbeleid

Neem contact op met ons

Preventie-eenheden of algemene prestaties?

Binnen het nieuwe systeem voorzien de externe preventiediensten in algemene prestaties of preventie-eenheden, afhankelijk van de groep (A, B, C of D) waar het bedrijf onder valt. Deze groep bepaalt of het bedrijf wordt beschouwd als een grote, middelgrote of kleine onderneming.

1. Grote ondernemingen

 • Groep A: ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers of met hoge risico’s (op basis van de NACE-code).
 • Groep B: ondernemingen met meer dan 200 werknemers of met hoge risico’s (op basis van de NACE-code).
 • Groep C+: ondernemingen met minder dan 200 werknemers, voor zover de risico’s de onderneming niet doen opschuiven naar groep B of zelfs groep A, maar waar de interne preventieadviseur (PA) minstens een opleiding van niveau II of I heeft genoten.

2. Kleine en middelgrote ondernemingen

 • Groep C-: ondernemingen met minder dan 200 werknemers, voor zover de aanwezige risico’s de onderneming niet doet opschuiven naar groep B of zelfs groep A en waar de interne preventieadviseur (PA) geen opleiding van niveau II of I heeft genoten.
 • Groep D: ondernemingen met minder dan 20 werknemers en waar de werkgever zelf de interne preventieadviseur is.

3. Algemene prestaties of preventie-eenheden

Op basis van uw NACE-code, het aantal werknemers binnen uw bedrijf en het opleidingsniveau van uw preventieadviseur, wordt u beschouwd als een werkgever welke recht heeft op algemene prestaties of preventie-eenheden.

U wordt beschouwd als:

 • Een werkgever welke recht heeft op algemene prestaties wanneer uw bedrijf valt onder groep D of C-
 • Een werkgever welke recht heeft op preventie-eenheden wanneer uw bedrijf valt onder groep A, B of C+

4. Tien minimale bijdragen mogelijk

Een bedrijf betaalt voor iedere werknemer een van de volgende minimale wettelijke bijdragen:


Ondernemingen met 1 tot 5 werknemersOndernemingen met meer dan 5 werknemers
Tariefgroep 1€ 44,14 per werknemer€ 51,60 per werknemer
Tariefgroep 2€ 64,04 per werknemer€ 75,23 per werknemer
Tariefgroep 3€ 79,58 per werknemer€ 93,88 per werknemer
Tariefgroep 4€ 100,72 per werknemer€ 118,74 per werknemer
Tariefgroep 5€ 118,12 per werknemer€ 139,26 per werknemer

Algemene prestaties

Indien uw bedrijf valt onder C- of D en er is geen preventieadviseur met een opleiding van niveau I of II, dan heeft u recht op algemene prestaties. De volgende prestaties vallen hieronder:

 • Het actief meewerken aan de opstart, het uitwerken en het bijwerken van de risicoanalyse van de onderneming
 • De voorstellen van preventiemaatregelen die op basis van de resultaten van de risicoanalyse moeten worden genomen
 • De plaatsbezoeken en het onderzoek van de werkposten voor het uitwerken van een veiligheidsbeleid
 • Het uitwerken van een beleidsadvies binnen 5 jaar na de aansluiting van de onderneming en een herziening hiervan om de 3 jaar
 • De volgende onderzoeken zijn inbegrepen (met uitzondering van de eventuele bijkomende handelingen):
  • De aanwervingsonderzoeken en de periodieke onderzoeken
  • De spontane consultaties
  • De werkhervattingsonderzoeken
  • De onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting
  • De voortgezette medische onderzoeken
  • De onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming
 • Een inventaris van de geleverde prestaties is online ter beschikking

Op basis van de werkzaamheden, het bedrijf en de incidenten:

 • Meewerken aan het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen en voorstellen doen voor bewarende maatregelen
  • Elk ernstig arbeidsongeval moet onderzocht worden en er moet een omstandig verslag van worden gemaakt. Dit verslag moet bezorgd worden aan de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) binnen de 10 dagen volgend op het ongeval. Binnen de bijdrage zijn maximaal 5 uren voorzien per jaar voor deze prestaties.
 • Psychosociale interventies in het kader van de individuele verzoeken, met uitzondering van de prestaties in het kader van de formele psychosociale interventie die volgen op de mededeling van de identiteit van de verzoeker aan de werkgever.
 • Samenwerking verlenen bij de risicoanalyse voor “beeldschermwerk”
 • Samenwerking verlenen bij de vorming van werknemers over voedselhygiëne en bij de risicoanalyse voor werknemers direct in contact met voedingswaren.
 • Deelnemen aan de vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk
 • Het bedrijf heeft geen recht op inzage in het medische dossier. De werknemer heeft wel inzagerecht in zijn medisch dossier. Dit wordt door Securex georganiseerd.

Preventie-eenheden

Indien uw bedrijf valt onder groep A, B of C+ en beschikt over een interne preventieadviseur die minstens een opleiding van niveau I of II heeft genoten, dan heeft u voor uw bijdrage recht op preventie-eenheden.

In de wet is bepaald dat het totale bedrag dat de werkgever betaalt, wordt omgezet in preventie-eenheden. Deel uw volledige bijdrage door 186,51 om te weten over hoeveel preventie-eenheden u beschikt.

De preventie-eenheden zijn betaalmiddelen voor de prestaties die u als werkgever kunt aanvragen bij uw externe dienst.

Eén prestatie-eenheid kost € 186,51 en biedt een prestatie van een uur door een externe preventieadviseur gespecialiseerd in een van de volgende domeinen: arbeidsveiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten of industriële hygiëne.

Er gelden andere tarieven bij prestaties die worden uitgevoerd door een verpleegkundige, een arbeidsarts of een preventieadviseur van niveau II.

75% 
voor prestaties van een verpleegkundige of een preventieadviseur niveau II: 0,75 PE/uur
100% 
voor prestaties van een preventieadviseur met specialisatie in het domein arbeidsveiligheid, ergonomie, psychosociale aspecten, of arbeidshygiëne: 1 PE/uur 
125%
voor prestaties van een arbeidsgeneesheer: 1,25 PE/uur 

Gebruik de preventie-eenheden bij voorkeur voor uw verplichtingen in het kader van medisch toezicht en interventies van preventieadviseurs voor de psychosociale aspecten.

De resterende preventie-eenheden kunnen aan andere projecten worden besteed, zoals een psycholoog, een preventie-ingenieur, een hygiënist, een arbeidsarts of een arbeidsdeskundige. We bieden u een groot palet met mogelijkheden om uw preventie-eenheden aan te besteden. U vindt deze opties en ons aanbod van diensten in onze servicecatalogus.

(*) Referentiejaar 2023, zie de codex over welzijn op het werk II.3 - Hoofdstuk III over minimale wettelijk verplichte bijdragen voor de externe preventiediensten. Alle bedragen zijn aangepast aan de index op 1 januari.

Heb je vragen?

Neem contact met ons op