Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Tarifering EDPBW – Preventie-eenheden

Hier gaat het over de volgende ondernemingen groep A, groep B en groep C + . Voor deze ondernemingen zijn er geen basisprestaties voorzien. Het totale bedrag dat de werkgever betaalt wordt omgezet in prestatie-eenheden.

Laatst bijgewerkt op 16 januari 2023

Eén prestatie-eenheid kost € 186,51  en komt overeen met een prestatie van een uur.

Referentiejaar 2023, zie de codex over welzijn op het werk II.3 - Hoofdstuk III over minimale wettelijk verplichte bijdragen voor de externe preventiediensten. Alle bedragen zijn aangepast aan de index op 1 januari.

Er is een wegingsfactor afhankelijk van de status van de persoon die de dienst zal uitvoeren.

100%      Per uur voor prestaties van preventieadviseur (PA) veiligheid, PA psychosocialen aspecten, PA ergonomie, PA industrielle hygiëne
125%      Per uur voor prestaties van PA arbeidsarts
75 %      Per uur voor prestaties van een verpleegkundige, een PA niveau 2

Indien de werkgever keuzes moet maken aan wat hij de preventie-eenheden zal besteden moet hij deze preferentieel gebruiken voor de medische onderzoeken en de interventies van de preventieadviseurs psychosociale aspecten, behalve indien de onderneming intern over deze disciplines beschikt.

Zijn alle preventie-eenheden opgebruikt, en de verplichte prestaties zijn nog niet allemaal uitgevoerd (medische onderzoeken, psychosociale aspecten), dan worden deze gefactureerd aan het tarief voor supplementaire prestaties.Zijn er anderzijds, na het leveren van alle obligate prestaties, preventie-eenheden over, dan kunnen die aan andere projecten worden besteed, voor zover deze verband houden met het preventiebeleid.

En blijven er op het einde van het jaar nog preventie-eenheden over ?

  • Deze kunnen dan overgedragen worden naar het volgende jaar voor eventueel specifieke projecten. We verwijzen hier bvb naar een ergonomische analyse van bepaalde werkposten. Men kan de overblijvende middelen dan gebruiken om deze te financieren.
  • Ze kunnen echter IN GEEN GEVAL teruggestort worden.
  • Ze kunnen eveneens niet worden gebruikt om een korting te bekomen voor de bijdragen voor het volgende jaar, of eventueel voor een “gratis” jaar. De forfaitaire bijdragen zijn jaarlijks verschuldigd en overgedragen preventie-eenheden van het jaar tevoren worden toegevoegd aan deze voor het lopende jaar.

Indien de werkgever wenst te veranderen van externe dienst en er zijn nog resterende preventie-eenheden, dan is hij die kwijt. Ze kunnen niet effectief worden teruggestort.

Een gedetailleerde uitleg over de preventie-eenheden staat ter beschikking op de internetsite van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en social Overleg.

Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)