Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Tarifering EDPBW – Algemene prestaties

Dit zijn de volgende ondernemingen groep D en groep C- .Deze werkgevers hebben voor hun bijdrage recht op, wat in de Codex over het welzijn op het werk wordt genoemd: de algemene prestaties

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

Risicoanalyse

Het gaat over de actieve medewerking aan de opstart, het uitwerken en het bijwerken van de risicoanalyse van de onderneming, alsook het voorstellen van preventiemaatregelen die op basis van de resultaten van de risicoanalyse moeten worden genomen.

Werkplaatsbezoeken en het onderzoek van de werkposten

In het geheel van de verplichtingen van de externe diensten is namelijk ook een regelmatig bezoek aan de onderneming voorzien.

Uitwerken van een beleidsadvies 

Het is een dynamisch instrument dat de werkgever helpt bij de ontwikkeling van zijn preventiebeleid door middel van :

 • De verstrekte informatie bij het sluiten van de overeenkomst;
 • Het voorstellen van 5 preventieprioriteiten gedurende de bedrijfsbezoeken;
 • Het formuleren van aanbevelingen en voorstellen van concrete en specifieke preventiemaatregelen als gevolg van de tussentijdse prestaties.

Het beleidsadvies wordt regelmatig, en minstens naar aanleiding van het periodiek bedrijfsbezoek, geactualiseerd.

Gezondheidstoezicht

In het forfait zijn de volgende medische onderzoeken begrepen:

 • De aanwervingsonderzoeken en de periodieke onderzoeken
 • De spontane consultaties
 • De werkhervattingsonderzoeken
 • De onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting
 • De voortgezette medische onderzoeken
 • De onderzoeken in het kader van de moederschapsbescherming

Meewerken aan het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Elk ernstig arbeidsongeval moet onderzocht worden en er moet een omstandig verslag van worden opgemaakt. Dit verslag moet bezorgd worden aan de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk (TWW) binnen de 10 dagen volgend op het ongeval. Het is ook mogelijk dat de preventieadviseur die het ernstig arbeidsongeval onderzoekt bewarende maatregelen moet voorstellen om herhaling te voorkomen.

Voor de ondernemingen van groep D en C- is het de preventieadviseur van de Externe Dienst die deze taak moet doen. Binnen het forfait zijn 5 uren voorzien per jaar voor deze prestaties. Indien een werkgever meer dan 5 uur per jaar nodig heeft om onderzoeken te doen voor ernstige arbeidsongevallen, zullen deze uren gefactureerd worden aan de tarieven voor supplementaire prestaties.

Prestaties van de preventieadviseur psychosociale aspecten

Voor wat betreft de prestaties in het kader van de individuele vragen tot informele of formele psychosociale interventie met uitzondering van de prestaties in het kader van de formele psychosociale interventie die volgen op de mededeling van de identiteit van de verzoeker aan de werkgever.

Inventaris van prestaties

Een inventaris ter beschikking van de werkgevers stellen van de effectief gepresteerde diensten.

 

Indien van toepassing

 • Samenwerking verlenen bij de risicoanalyse voor beeldschermwerk
 • Samenwerking verlenen bij de vorming van werknemers over voedselhygiëne en bij de risicoanalyse voor werknemers, direct in contact met voedingswaren 
 • Deelnemen aan de vergadering van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.

Elke andere prestatie die niet vervat is in het geheel aan algemene prestaties zal het voorwerp van een afzonderlijke facturatie uitmaken.

Meer info over de algemene prestaties zijn beschikbaar op de website van de FOD Arbeid, Werkgelegenheid en social overleg.

Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)