Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)

Bedrijfsbezoeken door de externe dienst

Het bedrijfsbezoek omvat een rondgang van de arbeidsplaatsen, samen met de werkgever en een preventieadviseur van de interne dienst. De externe dienst brengt vervolgens aan de werkgever een verslag waarin zijn vaststelling concreet en duidelijk worden uiteengezet.

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2022

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het eerste bedrijfsbezoek bij aansluiting, het zogenaamde verkennend bedrijfsbezoek, en de periodieke bedrijfsbezoeken, waarvan het tijdschema en het doel nader worden bepaald.

Timing

De termijn waarbinnen deze bezoeken moeten worden georganiseerd, zal worden bepaald door de tariefgroep waartoe de onderneming behoort, die op zijn beurt wordt bepaald door de hoofdactiviteit van de werkgever. Voor periodieke bezoeken wordt het criterium van de groep waartoe het bedrijf behoort, toegevoegd.

 

  Verkennend bedrijfsbezoek Periodieke bedrijfsbezoeken

 Bedrijven A, B en C+

 Tariefgroepen 1 en 2

 Binnen de 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst  Min. 1x per 24 maanden

 Bedrijven A, B en C+

 Tariefgroepen 3,4 en 5

 Binnen de 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst  Min. 1x per 24 maanden

 Bedrijven C- en D

 Tariefgroepen 1 en 2

 Binnen de 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst  Min. 1x per 36 maanden

 Bedrijven C- en D

 Tariefgroepen 3,4 en 5

 Binnen de 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst  Min. 1x per 24 maanden

 

Het doel van het bezoek zal ook verschillen naar gelang van de groep waartoe de ondernemingen behoren.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen ondernemingen en de groep waartoe zij behoren.

Verkennend bedrijfsbezoek

Werkgevers A, B et C+ 

  • Kennisnemen van de gevaren en de risico’s volgens de risicoanalyse van de werkgever en zoals vastgesteld tijdens het bezoek ;
  • Adviseren voor welke functies en/of werkposten gezondheidstoezicht nodig is ;
  • Adviseren voor welke bijkomende opdrachten en taken een beroep kan worden gedaan op de externe dienst, om het identificatiedocument aan te vullen. ;

Werkgevers C- et D 

Beleidsadvies staat centraal bij het doel van het bezoek, dat onder meer omvat :

  • Een identificatie van de in de onderneming aanwezige gevaren in alle domeinen van welzijn op het werk ;
  • Het in kaart brengen en wegen van de aanwezige risico’s en het voorstellen van de 5 prioritaire risico’s in de onderneming;
  • Het formuleren van aanbevelingen en/of het voorstellen van concrete en specifiek op de onderneming afgestemde preventiemaatregelen om de prioritaire risico’s doeltreffend aan te pakken;
  • Adviseren voor welke functies en/of werkposten gezondheidstoezicht nodig is.

Periodieke bedrijfsbezoeken

Werkgevers A, B et C+ 

Er worden dezelfde doelstellingen vermeld als bij het verkennend bezoek, waarbij rekening zal worden gehouden met de evolutie van de risico's en met nieuwe vaststellingen tijdens het bedrijfsbezoek.

Werkgevers C- et D 

Het doel is de actualisering van het beleidsadvies.

Hiervoor baseert de externe dienst zich op de evolutie van de gevaren en risico's die in de onderneming aanwezig zijn, alsook op het mogelijke ontstaan van nieuwe risico's. Ook wordt rekening gehouden met eventuele ernstige arbeidsongevallen, psychosociale interventies en de globale rapportering van de resultaten van het periodieke gezondheidstoezicht en met de globale analyse van arbeidsongevallen, incidenten en ziekten sinds het vorige bedrijfsbezoek.

Op die basis kunnen de genomen preventiemaatregelen, de aanbevelingen en de 5 eerder geformuleerde prioritaire risico's worden aangepast. 

 

Alle artikelen over De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPB)